صفحه نخست > به قلم سردبير > همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم

همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم

پارلمان افغانستان مشروعيت ندارد
کامران میرهزار
سه شنبه 22 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

امروز دوشنبه، پارلمان افغانستان بطورکامل مشروعيت خود را از دست داد. آدم هايی که خود را نماينده ی مردم می دانند و بيشتر با تقلب و به زور پول وارد پارلمان شده بودند، وکلالت ملالی جويا را به حالت تعليق درآوردند. ملالی جويا دختری که توانست با افشاگری ها و برخورد قاطع خود عليه جنايتکاران جنگی که تعدادی از آنان در پارلمان هستند، توجه افکار عمومی در افغانستان و بيرون از افغانستان را بخود جلب کند، در اين باره به کابل پرس? گفت که اين رفتار ولسی جرگه قابل پيش بينی بود. وی به کابل پرس گفت که ما می دانيم در پارلمان جای چه کسانی است.

ولسی جرگه ی افغانستان زمانی تصميم به تعليق وظيفه ی او در پارلمان گرفت که تلويزيون طلوع، پاره ای از صحبت های او را با سانسور به نشر رساند. او درباره ی ولسی جرگه گفته بود که بيشتر به طويله خانه می ماند. وی همچنين علاوه کرده بود که گاو و خر منفعت بيشتری برای انسان دارد تا افرادی که در ولسی جرگه گرد هم آمده اند. اگر درست و با دقت به حرف های ملالی جويا توجه شود، فهميده می شود که وی چندان هم بيراه نگفته است. در سرک های کابل اگر از مردم پرسيده شود که ولسی جرگه برای آنان چه کرده است، پاسخ خواهند داد که هيچ. آنان برای خواب و چور و چپاول وارد پارلمان شده اند.

اکنون با اين اقدام ولسی جرگه، مبنی بر به حالت تعليق درآوردن وظيفه ی دختر افغانستان که از فراه آمده است، مشروعيت ولسی جرگه زير سوال رفته و به کلی آن را از دست داده است. بايد گفت که با اين اقدام بايد در انتظار برخورد برنامه ريزی شده و سيستماتيک عليه افراد و جريان های دگر انديش در کشور باشيم.
همه با هم از صدای عدالت از ملالی جويا دفاع کنيم و نگذاريم که ولسی جرگه ی افغانستان و کسانی که با پول و زور وارد پارلمان شده اند، همچنان از موقعيت خود سوء استفاده کنند. گمان می رود که در ادامه ی اين برخورد غير قانونی و غير مشروع ولسی جرگه، بطور برنامه ريزی شده، با رمضان بشردوست، نماينده ی ديگر پارلمان نيز چنين برخوردی صورت گيرد.

همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم.

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود به ملالی جویا که جنگ سالاران و هیروئین سالاران در برابر منطق و شجاعت و استواری کم نظیرش ناتوان شده تنها راه را در اخراجش دیدند.

  اگر در این ملک یک مرد داشته باشیم آن ملالی جویاست که باید به وجودش افتخار کنیم.

  • Malalay Joya from Women Right to Afghan Mellat ’s Secret weapon

   Women of Afghanistan thought they had at least found a leader who would help their voices to be heard. Unfortunately, Malalay Joya did not live up to that task. She has gained her fame by using the name of the poor women of Afghanistan, pushing herself to the top, only to make it clear to the international community that she serves as a secret weapon to the most ethno-fascistic establishment.

   Hamid Karzai and the Afghan Mellat Party have become very close as of late with Karzai promoting the Party’s causes. The Afghan Melat Party is made of hardcore Pashtunists from different tribes most of whom had been educated in the West and only returned to Afghanistan to promote Pashtu culture, language, and values by trying to eradicate Farsi culture, language and values which is the only unifying factor of the people and the country. Though Afghanistan is a diverse country, the aim of the Afghan Mellat Party is to Pashtunize the country; the national anthem was changed to Pashtu and was forcibly pushed upon the public, the bank notes are printed in Pashtu, post office stamps are in Pashtu, etc. This would seem like all normal procedure for any country if not for the aforementioned fact that Afghanistan is a diverse country. In Kabul, the capital, no one speaks Pashtu and most official signs are written in Farsi, as they’ve always been. Pashtuns make up only 35% of the country’s popularity and, given that, many of the Pashtuns can not speak Pashtu – it would even be a surprise if the majority of the Afghan Mellat Party speaks Pashtu.

   In this glaringly obvious display of injustice, both Karzai and Malalay Joya have willingly chosen to associate themselves closely with such a blatant ethno-fascistic driven group. It doesn’t come as a surprise, however. Karzai himself is a Pashtun from the Popalzai clan and Malaly Joya is Pashtun as well from the Noorzai tribe. So definitely no surprise when they side with the Pashtunization of the country. The so-called technocrats who make up the Afghan Mellat arrived from the West after the initial collapse of the Taliban and immediately occupied cabinet posts and became governors and ambassadors. In the case of Ezatullah Wasifi who, a few years ago, was arrested in Las Vegas, USA for drug dealing. Because of his connection with Karzai, Wasifi was installed as Governor of the Farah province and is now the chief of anti-corruption. It seems like Karzai is not averse to criminals and has no problem with giving them high positions despite their questionable past.

   One, though, would have almost expected something different from Malalay Joya. At first, having a woman speak out was a refreshing aspect of the newly emerged Parliament. The whole world had witnessed just how repressed the women of Afghanistan had truly been under the rule of Taliban and so the raised voices of women were a must if Afghanistan wanted to pursue a new beginning. Then, as soon as Malalay Joya opened her mouth – and continued to open her mouth – her intentions and agenda became clear. For a woman in Parliament, she uses very vulgar language. She is known to curse and insult all non-Pashtun leaders, intellectuals, and even non-political writers. It isn’t hard to see that her views are extremely biased; she hardly criticizes or talks about. To Malalay Joya, the civilians and victims of terrorist acts are just as evil as the terrorists and suicide bombers themselves. Such thinking is unfathomable to many, but Joya makes a living out of trying to pursued people that the casualties of war are just as at fault, if not more so. A former Northern Alliance/United Front fighter who was merely defending himself and his people from the terrorist Taliban and Al Qaeda’s aggression is given the same status as those of the oppressor. Such ridiculous claims should not be tolerated.
   Malalay Joya has always maintained that the Northern Alliance is far more dangerous than the Taliban when just the opposite is true. The Northern Alliance occurred as a result of the horrific inhumane acts of the Taliban. During and interview with Kate Clark, a British journalist, Joya stubbornly stuck by her claims.

   Sunday Dec 3rd, 2006 2:42 PM. http://www.indybay.org/newsite...

   As your correspondent, I am in no way claiming to justify or defend all that the Northern Alliance did, but there are many questions that I would like to pose to Joya:

   (1) Has any member of the Northern Alliance beheaded innocent people like the Taliban have?

   (2) Is the Northern Alliance responsible for the deaths of three thousand innocent American during the 911 attacks in the US?

   (3)Did the Northern Alliance cut the hands of children because they stole things?

   (4) Did the Northern Alliance destroy any historical icons like the Bamiyan Buddha?

   (5) Is the Northern Alliance responsible for mass murdering of ethnic groups in Afghanistan?

   Today, while the Taliban insurgents are constantly sending suicide bombers, kidnapping and killing innocent people, and destroying schools, roads, etc. only the Northern Alliance/United Front fights against the terrorists. The Taliban has been extreme enemies to peace, justice, and the well-being of a country, especially to the non-Pashtuns. The Taliban had destroyed the non-Pashtuns’ houses, kidnapped their women, killed their sons and fathers, destroyed their Farsi books as well as any type of literature that they found. I’ve never seen Karzai take any immediate action against any Taliban leader like how the Iraqi government did with Saddam Hussian when they hung him. Why is this? Is it just like Wasifi’s case? Does Karzai want every single Taliban to be appointed to office like the other criminals he surrounded himself with? Instead of bringing the terrorist to justice, Karzai has released, to date, more than two thousand Taliban members. Just whose side is this so-called elected President on?

   If America brought the Northern Alliance/United Front to power and Malalay is unhappy with that choice, then one need to ask, who does she want to bring to power instead? America believes in shared power but most of Joya’s supporters are calling America as ‘invaders.’ If it hadn’t been for these ‘invaders’ Joya would not have dared even blink in the presence of the Taliban. Instead, Joya bites the hand that feeds her and ignores the fact that the Taliban were and continue burning schools –American built schools nonetheless. She still can not see who the real enemy is?

   Former United Front members belonging to the Tajik, Uzbek, and Hazara ethnic groups are becoming political activists – in some cases, many of them have remained involved in politics from the beginning – are only trying to counter the Pashtun dominance. The non-Pashtuns are trying to represent their people and their interest. They feel endangered and cornered in; on one end, the Afghan Mellat Party and Karzai are trying to take away their rights and their identity and on the other end, the Taliban are trying to take away their lives. These oppressed non-Pashtuns are not the bad guys. All they want is social justice, equality, equal representation. They want their governors and other officials to be elected by their respective provinces and not just appointed by the President.

   Malalay Joya conveniently ignores all these points and more. Has it become her job to go on television and insult Persian Afghanistani authors and call them names? After she pursued the people of the Farah province to vote for her, she cheated them out of proper representation and stuck to her own agendas. She attended only a few meetings at Parliament and began taking sponsorship for the Afghan Mellat Party, only to have them badmouth the United Front members. Now, she is blaming Farsi writers for using pure Farsi words in their pieces and insists that they use both Farsi and Pashtu. This is a clear indication that she is pushing the Afghan Mellat agenda which is trying to do away with Farsi, altogether. Malalay seems to have appointed herself as going after the “criminals” and is ignoring the fact that there is already an Afghan Human Right Commissions. Her aim is probably to put them out of a job and steal their paycheck as well.

   Malalay has had the tomb of the Pashtu singer, Awal Mir, rebuilt, despite the fact that all non-Pashtuns disliked him because of his nationalistic songs that proclaimed Afghanistan to belong only to Pashtuns. There are millions of hungry women and children who are drying of hunger because they don’t have a single loaf of bread to eat but Joya had decided that the tomb of an ethno-centric singer was more important to attend to.

   If she claims that the Northern Alliance/United Front members are not true representatives of the people, then how real can Malalay Joya be herself, according to her own actions? She may call the United Front as criminals and “gang” members but one thing has been proven by history and that is that the United Front members have actually given their lives and their livelihood to fight for their people and their country. They stayed in Afghanistan and fought the enemies and did not run off to the West like Joya’s Afghan Mellat counterparts. The United Front readily gave their years and their lives to fight evil and Malalay Joya won’t even share her 1400 US Dollar salary with a disabled person who only gets a 6 dollar monthly benefit. In the 5 years that she claims to be fighting for our women, where are the results? Has any improvement come from her accusations and her “actions”? Where are the benefits? She is just merely being used like a toy in the hands of ethno-fascism and seems to like it.

  • چوچه جورج بوش چرا به زبان مردم ما نوشته نمی‌کنی که به زبان بادارانت مینویسی؟

  • آقا یا خانم.
   بسیار ببخشید که ملالی جویا مرد نه بلکه زن است و زنانه از حقوق مظلومان زن و مرد دفاع کرده است. چرا وی را به نام نامی خودش که ملالی وار از وطن و مردمش دفاع کرده است نمیشناسید که میگویید "اگر در دنیا یک مرد داشته باشیم آن ملالی جویاست..."!
   باید هویت جنسیتی انسان ها را به رسمیت شناخت.
   وسلام.
   درود به ملالی جویا!

  • ما همه بايد از حقوق همه زن هاي افغانستان حمايت كنيم ماخواستار حقوق زن در افغانستان هستيم حقوق زن ها را بايد از كامي اين آدم خواران در بياوريم ارتجاعي سياه با يد از بين برود ما خوستاري حكومتي هستيم كه حقوق همه انسان ها برابر با شد زن ومرد خورد وبزرگ اين حكومتي نا لايق كرزي وحكومتي جهادي ها با طالبان جمعآندهمه ارتجاعي ها كه خون مردم ما را خوردن وميخورند هر چه زود تر در محاكمه كشيده شود محاكمه شود مردمي ما ملت ما قهرمانان ما يگ جا شويد تا كه حقوق خود را بدست بياوريد ملتي قهرماني افغانستان از همه جاي افغانستان عزيز يگ جا شويد اين آدم خواران را محاكمه كنيد حقي تان را بگريد اي مبارزان راهي آزادي اي قهرمانان وطن سي سال است كه اين آدم خواران با شما بازي ميكند اي قهرمانان شما بوديد كه اين ها را با لا آورديد باز هم شما هستيد كه حقي تان را بگيريد به پا خيزيد هيچ كس راهي شما را نميتواند بگيرد شما از حقوق تان دفاع ميكنيد

 • دفاع از ملالی جویا دفاع از مبارزه ضد ارتجاعی مردم ماست علیه انسانهای قسی‌القلبی که خانه ملت را آلوده کرده اند.

  دفاع از جویا محک وطندوستی و ازادگی و مردم دوستی است.

  نگذاریم که ارتجاع سیاه و نوکران اجنبی صدای این نماینده مردمی و نترس را به آسانی خاموش سازند. همه برخیزیم و از وی دفاع کنیم.

 • باور کنید باور کنید که تمام فساد زیر ریش شیطان الدین ربانی و ملا حرامی (قانونی) است. آنها که از سگ های جنایتکار ملی یعنی ملا مسعود به عنوان حامیان شان استفاده میکنند بدون شک تا حالا با سازمان های استخباراتی پاکستان در تماس بوده و فقط منافع شیطانی خود را حراست میکنند و در فکر ملت مظلوم و ستمدیده افغان نیستند.
  آیا شما فراموش کردید که این ملا ربانی بود که با تدویر جلسه خود ساخته شورای حل و عقل دوره ریاست جمهوری خود را تمدید کرده و جنگهای جناهی را صد ها بار تشدید بخشید و هزاران هموطن بیگناه ما را قربانی اهداف شوم خود کرد.
  تا زمانیکه در ولسی جرگه این سگ های وحشی و پلید به نام مردم حاکمیت داشته باشند این شورای مردم نه بلکه طویله وحشیان درنده خو است که افسار گسیخته اند.
  شما باور کنید که من به جهاد مردم افغانستان احترام بیحد و حصر دارم ولی شیطان الدین ربانی، جنایتکار ملی مسعود و برادر جانی او ملا حکمتیار نه بر ضد روس ها جهاد کردند و نه بر ضد کمونیست ها. ملا مسعود این جنایتکار ملی با روس ها طی 8 سال جهاد قرارداد آتش بس داشته بهتری فرزندان این خاک را توسط روسها سر به نیست کرد یکی از آنها شهید راه مردم مجید کلکانی است.
  اول خانه را از این شیاطین و رهزنان که جهاد مردم افغانستان را بعد از سقوط داکتر نجیب با تجاوز به مال و ناموس مردم به خاک یکسان کردند، پاک کنید و بعد به آینده روشن میتوان امیدوار بود.

  • Malalai Joya saag fashistay Pashtonist ast, Marg bar Joya

  • بعد از مشاهدۀ مصاحبۀ محترمه ملالی جویا با یكی از خبرنگاران مامون نمای تلویزیون ارتجاعی «طلوع»، به ارزش معنوی این قهرمان زن افغان بیشتر پی بردم. ملت افغان حق گوئی و شهامت بی‌نظیر فرزندان صدیق خود را همیش می‌ستاید و به آن ارج میگذارد. بگذار، دشمنان سوگند خوردۀ ملت ما تا جائیكه میتوانند یاوه سرائی كنند و با تاخت و تاز های ضد بشری، سپاس غلامی خود را به باداران اجنبی خود ثابت نموده و آنها را خوشحال و سرمست نگهدارند.

   با وجودیكه خبرنگار تلویزیون ارتجاعی «طلوع» مكرراً جوابات معقول و منطق قوی جویا را قطع میكرد، با آنهم جویا توانست با استعمال كلمات موجز و سحر انگیز، ضربات محكمی بر فرق سوال كنندۀ تلویزیون طلوع وارد كند و تفوق انسانی خود را بر او ثابت سازد. این روش تلویزیون طلوع یكی از تاكتیك های خلق و پرچم دو گروه ضد ملی وابسته به كی جی بی (KGB) هم بوده است تا رقبای خود را در بحث و مناقشه به یك نحوی در بلاتكلیفی قرار دهند و نگذارند كه جانب مقابل صحبت خود را به پایان برساند. چون جمعیت اسلامی و شورای نظار هم از دست نشاندگان روس اند، لذا عین تاكتیك را در برون ساختن مبارزین آزادیخواه و میهن دوست از صحنۀ سیاسی بكار میبرند، صرف با این تفاوت كه حالا حواریون این دو گروه تبهكار، فریبكاری و تقلب ایرانی را نیز بر روش و تاكتیك روسی علاوه كرده اند. از زمرۀ سوال های پیش پا افتاده و تكراری كه با جویا مطرح شد، یكی هم عضویت احتمالی وی در جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) بود. مرتجعین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بار ها این نكته را متذكر شده اند كه ملالی جویا عضو «راوا» است و جویا هم بار ها این ادعای دین فروشان را رد كرده است.

   سوال درین جاست كه عضویت در «راوا» چه عیب دارد؟ آیا «راوا» مانند گروه های دین فروش و خلق فروش مرتكب خیانت ملی شده است؟ آیا «راوا» در قتل عام مردم ما و تخریب كشور ما دست داشته است؟ آیا «راوا» با دشمنان داخلی و خارجی افغانستان پیمان های سری و مخفی عقد كرده است؟ «راوا» مرتكب هیچ یك ازین جنایات و خیانت ها بوطن و مردم خود نشده است. هموطنان ما بایست تاریخ مبارزاتی «راوا» و كارنامۀ درخشان و پرافتخار اعضای این سازمان انقلابی را مطالعه كنند تا به مبارزات آزادیخواهانه و خدمات بشرخواهانه «راوا» كه قربانی های زیادی درین راه متقبل شده است، واقف گردند. زمانیكه یك فرد و یا یك سازمان مرتكب خیانت ملی، جنایت و كشتار نشده باشد و همچنان در راه آزادی كشور مبارزه نماید، عضویت در همچو سازمان افتخار آفرین خواهد بود. من یقین دارم كه اگر جویا عضویت این سازمان پر افتخار را میداشت، بدون كمترین ترس و هراس آنرا بیان میكرد. عضویت در «راوا» گناه نیست، افتخار است، اما عضویت در سازمان های دین فروش و گروه وطنفروشان مسلكی شورای نظار ننگ و سرافگندگی است. این سازمان های وطنفروش و دین فروش بقول اسناد دست داشته، تا حال چندین بار توسط نیرو های استعماری خرید و فروش شده اند و هنوز هم به خیانت و وطنفروشی با روسیاهی ادامه میدهند و به آن مباهات میكنند.

   سازمان های جاسوسی كشور های استعماری كه در افغانستان فعال اند، جویا را خار چشم خود میدانند و میكوشند كه این قهرمان زن افغان را در جامعه بی اعتبار جلوه دهند. ازینرو، به چند تن اوباشان تلویزیون «طلوع» هدایت دادند كه در یك نمایش كودكانۀ خود، جویا را استهزاء نمایند. این نمایش و توطئه گری استعماری، شهرت مبارزاتی و نام نیك جویا را دو چند افزایش داد و هویت ملی وی را بیشتر به مردم معرفی نمود. زمانیكه یك فرد نجیب، مردم دوست و میهن دوست مورد استهزاء چند اوباش و فرومایه واقع میشود، شخصیت معنوی آن فرد نجیب بدون تردید قوس صعودی را می‌پیماید و مورد تحسین ملتش قرار میگیرد. جویا باید بداند تا زمانیكه مبارز است، دشمنان ملت افغان او و همسنگرانش را كماكان اذیت خواهند كرد. برادران و خواهران افغانی‌اش در اینسوی اقیانوس ها (در امریكا و اروپا) هم همیش مورد تاخت و تاز عناصر اوباش و بی فرهنگ متعلق به جمعیت و شورای نظار و سائر خائنین و دین فروشان قرار میگیرند. افرادی مانند قوی كوشان مدیر جریدۀ مزدور «امید»، خواجه انصاری (مربوط به فامیل برهان الدین ربانی) مسؤول سایت «سرنوشت»، صاحبان میهن فروش سایت خراسان (افغانستانی ها) و تلویزیون خراسان كه از حمایت سازمان دستگاه های جاسوسی ایران و روسیه برخوردار اند، نظر به امر و هدایت معلمین اجنبی خود به هر كسیكه از فرهنگ و نوامیس ملی و تمامیت ارضی وطن خود دفاع نماید، دهن می‌اندازند و دشنام نثار میكنند. این بی‌هویتان خود را افغان نمیگویند و دشمن كشوری بنام افغانستان اند. تلویزیون خراسان همیش جنگ اقوام را دامن میزند و برای انهدام كشور ما توسعه جنگ داخلی را در پهلوی سیاه اندیشان طالب تبلیغ میكند. پس هرفردیكه سد راه این فرومایگان شود، مورد اهانت و دشنام شان قرار میگیرد. چناچه جریدۀ مزدور در شمارۀ ۷۸۲ خود به پدر و فامیل اینجانب (پدرم ۲۹ سال قبل وفات كرد) دشنام ها فرستاد تا بدینوسیله مرا ترسانیده و از صحنۀ مبارزه دورم سازد. به این خائنین و ناكسان بار ها گفته‌ام، ناممكن است كه شما بتوانید با دشنام، تهدید و توهین به من و فامیلم، مرا از صحنۀ سیاسی و مبارزاتی دور كنید. دشنام، تهدید و توهین مرا در مجادله‌ام مصمم تر و قاطعتر میسازد. من و دوستانم از طریق وسایل مختلف دسته‌جمعی به مبارزات خود علیه این خائنین و وطنفروشان ادامه خواهیم داد و مانند جویا از كسی هراس نخواهیم كرد.

   ملالی جویا، قهرمان زن افغان، در مبارزۀ خود تنها نیست. افغان های باوجدان، نه اوباشان تلویزیون «طلوع»، از این خواهر قهرمان خود قاطعانه پشتیبانی خواهند كرد. جویا سر مشق مبارزه برای نسل فعلی و آینده خواهد بود.

  • hi to everybody;
   Actually i wanted to write in persian but unfortunately my computer doesnt have the persian alphabet so i thought of writting it in english.The gentlemen who claims that malalai is an afghan heroin can let me know what she knows except swearing and comparing the human being to animals as Almighty has said that human being is the greatest creature and this shows that how she speaks irresponsibly. Malalai is not worth to talked about so much and this i can advice her to go and learn humainty first then join the parliament.Secondly the gentleman claims that Shura e nezar(supervisory council) was slave of russia ,this looks really funny and how this gentlmen is ignorant of his own history.Having relation is not shame but being slave is the worst thing in life which shura e nezar never accepted and fought till establishing an islamic government. The fighting that started in kabul was not an internal fighting but was forced by outsiders like pakistan and this truth can be proven today by aknowledging of senate of USA that the war in afghanistan is not an internal war but is being forced from outside that is pakistan.hope this gentleman reads the history then write.thanks
   abdul ghani mirzaii

 • اخراج ملالی جویا از پارلمان یک خبر خوب است. به این خاطر که که پارلمان حالا مشروعیت شکلی خود را هم از دست می دهد. کیست که نداند که اکثریت اعضای این پارلمان دزدان، آدم کشان و جواسیسی هستند که با معامله بین جامعه بین المللی و اربابان آنها در کشورهای همسایه به پارلمان راه یافته اند. بدون حمایه امریکا و روسیه و کشورهای خردترک مردم افغانستان این ها را برای یک لحظه هم تحمل نمی کردند. بعد از انتخابات نمایشی بسیاری از ما به این باور بودیم که بگذار این خونخوارن همیشه تشنه اندکی عطش شان با چوکی پارلمان رفع شود و شرشان از سر مردم کم تر گردد و تمرینی شود برای تحکیم بازی دیموکراسی. اما دیده شد که این خونخواران دیده درا هر روز تشنه تر و بی شرم تر می شوند و اگر زورشان برسد کل کشور را یک بار دیگر به گه می کشند.
  بعضی از عوامل جنایت کاران ملالی را متهم به عضویت در افغان ملت می کنند. اگر این درست باشد آفرین بر افغان ملت که دارای اعضایی چون ملالی جویا است. یا بعضی ها اصطلاح احمقانه قبیله گرا را استعمال می کنند. در این صورت زنده باد قبیله گرایان.

 • سوال اینجاست که چرا ولسی جرکه و مشرانو جرگه عضویت آن وکلای را که ملالی جویا را با بوتل های آب زدند و به مرگش تهدید کردند ، به حالت تعلیق نیاورد و هیچ اقدامی علیه آنها نگرفت؟ مگر این وکلای که چنین دو رویه عمل میکنند به واقع پارلمان را به طویله مبدل نمیکنند ؟
  مگر همین رسم مردان است که یک زن بیدفاع ولی شجاع را با بوتل های آب بزنند و نتوانند با منطق جواب او را بدهند ؟

  • تهدید جویا در درون پارلمان تنها به بوتل زدن خلاصه نمیشود. تعدادی از اینها به حدی پیش رفتند که در مقابل همه او را "فاحشه" صدا زدند و یکی از این جهادیان پست فریاد زد "بگیرید و به او تجاوز کنید". فلم این جریانات موجود است.

   قرار است لوی سارنوالی ملالی جویا را محاکمه کند که در آنجا با این فلم ها و بوجی هایی از اسناد در مورد پارلمان نشینان قاتل، وی حتما دور تازه‌ای از مبارزه و افشاگری علیه این جانیان را براه خواهد انداخت.

 • هموطنان عزيز:

  ملالي تنها نيست - همه مردم شريف با ملالی است. اخراج ملالی از ولسی جرگه اخراج او از افغانستان نيست. زنده باد ملالی.

  په شازلميو پوره نه شوه —
  افغانستانه ملالی به دی گتينه

  حبيب

  • درست است که در بعضی از موارد حق با خانم جویا هست اما هر چی باشد این نماینده ها از طرف مردم انتخاب شدند با وجود اینکه جنایات بخشیدنی نیست اما خانم جویا احساساتی شده بود و چنان حرفهای را زد که نباید میزد البته نادیده نگیریم که بعضی از اعضای پارلمان هم به خانم جویا کلماتی به مراتب بدتر گفتند. حبیب - هرات

   به نظر من مبارزه با هر پديده ای که باشد، بايد بيشتر بالای منطق و تحليل شرايط و زمان انجام شود. شعار و دشنام دادن هيچ دردی را دوا نمی کند. اگر فرض هم کنيم که در پارلمان افغانستان گروهی از افراد ناسالم باشند ولی اين به اين معنی نيست که تمام وکلای پارلمان ناسالم اند. اگر پارلمان به گفته خانم ملالی جويا، يک طويله باشد، خود او در اين طويله چی می کند؟ آيا آمده است که شير بدوشد و يا کدام کاری ديگر بکند؟ تا اکنون هر چه از خانم جويا شنيده ام فقط دشنام، انتقاد و فحش بوده است. انتقاد هميشه بايد با راه حل پيشنهادی همراه باشد. منتقدی که چيزی را نقد می کند بايد از اخلاق نقد هم آگاه باشد. رامین انصاری - کابل

   فکر می کنم کار نسبتاً به جایی صورت پذیرفته چرا که (ملالی جویا) به یک چهره تلویزیونی تبدیل گردیده بود به این معنی که هر گاه با یک خبرنگار روبرو می گردد حرف های تند و گاهی بی معنی را مطرح می سازد که این مبارزه نیست بلکه به نظر من شهرت طلبی است و دیگر اینکه ما آخر ندانستیم که خانم جویا به کدام راه روان است. چرا که ایشان در برابر همه جبهه گرفتند و انتقاد می نمایند و گاهی هم اهانت می کنند. به هرصورت شما خانم جویا من فکر می کنم این را که میروی به ترکستان است. هادی - کابل

   ب حرف هایی که ملالی جویا اظهار نموده اســت از کرامت انسانی دور میباشــد ، چراکه اعضای پارلمان نمایندگان مردم افغانستان میباشد پس این اهانت نه تنها به اعضای پارلمان بوده بلکه به تمام مردم افغانستان میباشــد. ملالی چویا باید فکر کند خودشـ نیز عضوی پارلمان میباشــد پس در قسمت خود فکر کند که او کیست که در این طویله اشتراک نموده اســت؟ سحر - کابل

   اظهارات ملالی جویا در مورد پارلمان که گویا اسطبل یا باغ وحش است دور از بعضی انسان های فرهیحته و با دانش است که در اقلیت هستند در مورد باقی کسانی که دستان ناپاک شان تا به آرنج در خون مردم آغشته است کاملاً صدق میکند، آیا اینان همان هایی نیستند که انسان ها را به قسم سگ تربیه میکردند و مردم بیگناه افغانستان را می دریدند. محسن ضیا - کابل

   من خودم شخصاً متاسف استم که چرا ملالی جویا پارلمان افغانستان که خانه ملت است به طویله خانه تعبیر کرد. آیا اعضای پارلمان نمایندگان ملت افغانستان نیستند؟ اگر خانم جویا این ادعا را مینماید که من حرف مردم را میزنم آیا خود ملت افغانستان هیچ فکر، هوش، و منطق نداشتند که به آنها رای دادند و حال خانم جویا پارلمان را طویله خانه میگوید؟ گل محمد سنگریار - کابل

   خانم ملالی جویا اگر عین کلمات را گفته باشد از اشتباهات عمده وی بحساب خواهد آمد درست است که ملالی جویا با تعدادی از اعضای پارلمان مخالف است درست است که تعدادی به نقض حقوق بشر متهم هستند ولی کرامت انسانی انها در هر حال محفوظ است ولو مخالفین او در دادگاه هم محکوم شوند ولی بازهم کرامت انسانی انها پایمال نمیگردد . خانم جویا در این متن هیچ استثنا هم قایل نشده است حتی کسانیکه با او موافق هستند را هم استثنی نکرده است حداقل آنها را باید استثنی میکرد . تمام این حرف ها به حساب احساسات او باید گذاشته شود و الا باید بطور جدی پاسخگو باشد. قانع - فنلاند

   ملالی جویا نمی داند که چه می گوید، کسیکه به بزرگان خویش توهین کند، از عقل سالم برخوردار نیست. شهید - کابل

   پارلمان افغانستان جایی است که تمام نماینده های آن توسط ملت انتخاب شده و واجب الحترام هستند هیچ کس حق ندارد که به اشخاصی که در مقابل تجاوز های سیاه و سفید مبارزه نموده اند دشنام بدهد و این جویا باید به سزای اعمال زشتش رسیده و در یک محکمه واقعی مورد بازپرس قرار گیرد تا درس عبرتی باشد به کسانی باشد که مجاهدین سلحشور افغانستان را توهین میکنند. مسعود آریایی - کابل

   ملالی جويا اهانت به تمام مردم افغانستان نموده است نه تنها به پارلمان افغانستان! چرا که نمايندگان تمام ملت در پارلمان حضور دارند. خانم جويا خود را چی فکر کرده؟ خودش هم در پارلمان يا به گفته خود وی در داخل آن طويله است. حسینعلی حبیب زاده - بامیان

 • آقای میر هزار شما با چه دلیل حکم می کنید که پارلمان افغانستان مشروعیت ندارد؟ آقای شما هم از ملا ربانی و گلبدین حکمتیار آموخته اید که هر چه دل تان خواست حکم کنید؟ آیا ژورنالیسم بی طرف همین است؟ چرا شما وارد دعوای شده اید؟ من از ملالی می پرسم که اگر پارلمان طویله است او در این طویله چه می کند؟

  من فکر نکنم که در هیچ کجای دنیا آدم ها را خر و سگ و گاو صدا کردن مبارزه نامیده شود. او ناخواسته به افغانستان و مردم افغانستان ضربه می زند و شما هم از یک ژورنالیست به یک ملای فتوا دهنده تبدیل شده اید. مشکل شما این است که شما افغانستان را نمی شناسید و از دنیای امروز و ارزشهای آن هم برداشت سطحی دارید.

  • من فکر میکنم که ملالی جویا را اولتر از همه بخاطر توهینی که به خر و گاو و سگ نموده مورد بازخواست قانونی قرار داد. وی چی حق دارد که شیاطین خونریزی مثل سیاف و ربانی و محقق و قانونی و گلابزوی و علومی و دههای دیگر را که انسانیت شان زیر سوال است با این حیوانات مفید و دوست داشتنی مقایسه کرد.

   یکبار اگر منطقی ببینم شرافتمندانه نیست که پذیرفت آن حیوانات بسا مفید تر از اعضای جنگسالار پارلمان هستند؟؟ جویا تصریح نموده که منظورش همه اعضای پارلمان نبوده و طلوع سخنانش را ناقص انتشار داده است.

   مشروعیت پارلمان امروز نه که از روز اول همه میدانستند که لانه خونخواران است و این پارلمان بوسیله امریکا بخاطر اینکه نشان دهد در افغانستان دموکراسی آمده ساخت و هرچه نوکر و مزدور داشت در آن مشغول داشت. فقط افراد انگشت شماری در آن اند که به مردم می‌اندیشند که روزگار آنان هم مثل جویا سیاه شده میرود.

  • ملالی جويا نگفته است که اين افراد سگ و گاو و خر هستند. جالب اينجاست که ايشان گفته اند که سگ و گاو و خر مفيد هستند. بله بواقع هم مفيد هستند. در همان باميانی که شما هستيد، مثلا در دره ی دوکانی اگر گاو نباشد، آيا کشاورزان محترم می توانند، زمين را برای کشت و برداشت کچالو آماده کنند؟

   اما آيا شما کدام فايده ای از اين افراد ديده ايد. آيا ديده ايد که روزی درباره ی معاش و امتيازات خود حرف نزنند و بيايند و بگويند معاش ما بايد متناسب با معاش کارمندان باشد. می گويند معاش وزرا اينقدر است و ما هم بايد همين اندازه معاش را داشته باشيم. چرا نمی گويند که معاش وزرا هم زياد است و آن ها هم بايد کم شود. آيا همين اکنون که آوارگان افغان در بدترين شرايط هستند، جز استفاده ی سياسی از وضعيت آنان، ادامه ی پيگيری وضعيت آنان را مشاهده کرده ايد؟ خواننده ی من آقای علی باميانی ، ژورناليزمی که شما از آن حرف می زنيد، فکر می کنم يک ژورناليزم ناقص است. ژورناليزم در کشورهای جهان سومی و بل چهارمی اگر همراه با روشنگری، افشاگری و مبارزه نباشد، بيشتر به وقت تلف کردن می ماند يا تبديل شدن به تريبون چند واپسگرا. من ترجيح می دهم که آرای خود را نشر کنم و من هم مانند شما حق دارم که انديشه ای سياسی داشته باشم و همانگونه که شما ابراز نظر می کنيد، من هم ابراز نظر کنم. ضمن اينکه بی طرفی اگر به معنای بازتاب آرای گوناگون باشد که، در کابل پرس? همين کار را می کنيم. شما اگر شديد ترين انتقادها را به هر مقام مسوولی که داشته باشيد، در کابل پرس نشر می کنم. ضمن اينکه در همين صفحه نظرات شديد عليه ملالی جويا هم نشر شده است و کسی مانع از نشر آن نمی شود. اين سوال را هم آيا از خود پرسيده ايد که وقتی چند تن از اين افراد نشسته بر چوکی های پارلمان، به ملالی دشنام دادند، به تجاوز جنسی تهديد کردند و...، چرا همين وکلا برای اخراج آنان کاری نکرد؟ بياييم واقع بينانه تر باشيم. شما اگر می گوييد من افغانستان را نمی شناسم. خب اين نظر شماست، نظر شما را اگر با آن موافق نيستم يا هستم را نشر می کنم. شما به اين می گوييد سطحی نگری؟ من اگر افغانستان را نمی شناسم، خب کوشش می کنم بشناسم. از راهنمايی شما سپاسگذارم.

   آنلاین : http://kabulpress.org

  • زنده باد آقای میرهزار با جواب منطقی و کوبنده و عینی‌ات. بسیار استدلال بجایت خوشم آمد.

   بیطرفی یک شعار گول زننده است و مخصوصا در افغانستان ما که سیاهی و پلشتی و ارتجاع و خیانت و جنایت موج میزند، منتهای بیغیرتی و بی‌وجدانی و بی‌احساسی است که بیطرف بود.

   چطور ممکن است که خوبی و بدی را دید اما هردو را به یک چشم دید و طرفدار خوبی نبود. کسی اگر بگوید که خوبی و بدی برابر اند و بعلت بیطرفی نمیتواند جانب یکی را بگیرد همه به وی میخندند.

   مضحک است آنانی که از بیطرفی صحبت میکنند در مقابل مثلا طالبان هر رد و بد میگویند اما وقتی صحبت سر جهادیان و دولمتداران میرسد فوری «عفت کلام» و «بیطرفی» و این چیزهای مسخره یاد شان می‌آید. اگر واقعا بیطرفی است پس طالبان فاشیست را هم بیطرفانه تحلیل کنید.

  • آقای میرهزار!
   درکشور سگ حنگی است. همانگونه که پارلمان طویله است حکومت هم سگخانه است. این دو با هم میجنگند و ملالی جویا هم زیرنام حقوق بشر و هیاهو هایی ازین قبیل که هیچکدام آن به محکمه نمیرسد، زبان کرزی شده است. ملالی جویا یکی از هوچی های استخدام شده توسط تیم کرزی و افغان ملت است.

   نمیدانم شما منحیث یک خبرنگار چگونه اینقدر سطحی می اندیشید و به جای تحلیل همه جانبهء مسایل و موضعگیری طرف های درگیر، طرف یک جانب ماجرا را گرفته اید.

   ازین برمی آید که کابلپرس با کامران میرهزارش نیز بخشی از دارودسته های سیاسی و خبری و رسانه ییست که درخدمت بازیکران سیاسی قرار دارند.

   با کدام سند و قانون و منطق مشروعیت پارلمان را پس از به تعلیق قرارداده شدن عضویت ملالی جویا، زیر سوال میبرید؟ حتی اگر فیصلهء شورا درین مورد نادرست هم باشد، آیا مشروعیت شوری زیر سوال میرود؟ از روی چه این حرف را میزنید؟

   به نام رسانهء آزاد و مطبوعات آزاد، آبروی مطبوعات آزاد را نبرید!

 • واقعاً مضحک است آقای میر هزار. تو بعنوان یک ژورنالیست نباید به خود حق بدهی که از حالت بی طرفی خارج شوی. ( البته اگر به جائی وابسته نباشی )

  یک نمایندۀ پارلمان در مصاحبۀ خود، اعضای یک مرجع با اعتبار ملی بشمول خودش را حیوان خطاب می کند و خودت از او دفاع می کنی؟

  پارلمان خانۀ ملت است و میلیونها نفر به منتخبین آن رأی داده اند. باید به آرای مردم احترام گذاشت. این ابتدائی ترین وظیفۀ خودت است.

  وقاحت هم اندازه ای دارد هم برای تو و هم برای دختر افغانستان !!!

 • کامران بچپش یک نصیحت،

  ملالی جویا خو یک قدرت اتمی د پشتش است تو بفکر خودت باش که یک نفر از تو حمایت کنه باچۀ افغانستان !!!

  • به نظر من جویا در پشت خود بالاتر از قدرت اتمی را دارد. وی نیروی مردم کشورش را با خودش دارد که هیچکس را یارای مقاومت در برابر مردم نیست. میگویند روز مردم زور خداست و این واقعیت است!

   هرکس که از صدق دل مدافع مردم نادار و مظلوم کشورش باشد خواهی نخواهی حمایت مردمی را کسب میکند.

  • مردم افغانستان باید آگاه باشند که وضعیت چنین مینماید که جنایتکاران ما را به صوب یک دوره دیگری از تاریکی و جهل به پیش میبرند.
   همین حالا وقت آن است که مردم برخیزند. جنایتکاران هر چند هنوز هم در سایه موجودیت نیرو های خارجی به کرسی قدرت تکیه زده اند ولی آنقدر جرهت ندارند که جنایات سالهای 92،93،94 را بر مردم روا دارند.

   مردم افغانستان
   اگر میخواهید که جامعه به سوی تاریکی کامل نرود برخیزید و در مقابل دزدان و جنایتکاران مقاومت کنید.

  • kamran-e aziz salam,
   akher hawsela at sar raft wa taadolat ra az dast dadi, een janjal ha megozarad , een hayeke een hama ghawgha mekonand wazayefe khodeshan ra darand nagar to wazefaye bala tar az een ha ra dashti ke ba tasof yak meqdari be taadol shodi , rah daraz ast wa masayel zead , koshesh kon ta naqshe mojriye safha ra dashta bashi ta yak tarafe dar gaeri, dar ghayre aan khatat ra kame wazeh tar bayan kon ta ma ham site haye be taraaf tare ra jostjo konem ok khodayat yar bad ya hoooooooooo
   tareq

 • اینکه پارلمان مشکل دارد تا حدودی قابل درک میباشد اما خانم مورد اشاره، ظرفیت ، قابلیت و صلاحیت آن را ندارد که برایش سینه چاک کنید و تقدیسش کنید و خودتانرا اینقدر به زحمت بیندازید بهتر آنست که در جستجوی پیشاهنگ مناسبتری باشید .

  • دفاع از ملالی جویا، دفاع از دموکراسی است
   دفاع از ملالی جویا، دفاع از محکمه کردن جنایتکاران جنگی است
   دفاع از ملالی جویا، دفاع از شهدا و قربانیان مجرمین جنگی است
   دفاع از ملالی جویا، دفاع از یک جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی است.

   اینکه این خانم با شهامت توانسته است چنین مقامی را احراز کند افتخار همه افغانها به خصوص زنان افغان است.
   او مثال برازنده برای هر مرد و زن افغان باشد.

  • این ملالی جویا جز چند تا دشنام دگه جی داره که همه به دنبال او راه افیده اید. اگه به راستی هم ملالی جویا از کدام داعیه پشتیبانی میکند، چرا تنهاست. همه دنیا به گرد ملالی جویا میچرخد. این از کاه کوه ساختن ها و دنبال دخترکی که مانند گدی کوک شده و صبح تا شام همان یک ریکارد را گذاشته است و پشت و روی به مردم میشنواند، رفتن چه افتخار دارد. اگر حرف ملالی جویا حرف به حایی است چرا مردان ویا زنان دیگری نیز عین داعیه را به عین شکل آغاز نمیکنند؟ ملالی جویا را کسانی پشتیبانی میکنند که از خود هیچنوع تفکر و اندیشه ندارند. اگر دارند چرا خود ملالی جویا نمیشوند. چرا تنها ملالی جویا در داخل و غارج پارلمان هیاهو راه می اندازد؟ اگر افغان ملتی ها و شماری از کمونیست های روسی و چینی از او حمایت میکنند، این حمایت به خاطر حقانیت او نیست بلکه از او به مثابهء یک وسیله در برابر مجاهدین، رهبران جهادی و نیرو های جبههء متحد ملی سابق و جبههء ملی امروز استفاده میکنند. ملالی جویا نه برای مردم حرف میزند و نه هم مردم از و دفاع و پشتیبانی میکنند. مردم میدانند که کی کیست؟ خوب شد درین میان چهرهء کامران میرهزار نیز افشا گردید که او هم هوچی دیگریست درخدمت برنامه های پشت پردهء خارجی- نهایت با دم و دستگاه بزرگتر. مردم تماشا چی هستند. میتوانند ببثینند که هردو سوی معامله و کشمکش، مردم بادست ها و برنامه های مخفی در میدان قرار دارند. حریف های سیاسی یکدیگر خود را مشناسند..... مردم ملالی جویا را هم شناخته است. ملالی جویا قهرمان ایزک ها است. نه از مردان وزنانی که شرف و ابروی خانوادگی دارند. اینقدر بیحیایی در یک دختر افغان هرگز دیده نشده و نمیشود. او پروردهء دامن آی اس آی است. او به دور دسترخوان پدر و مادر بزرگ نشده. اگر میگویید چینن نیست، شما را به خدا سوگند، میخواهید دختری، همسری و خواهری ماند ملالی جویا داشته باشید؟

  • من از ملالی جویا پشتیبانی نمیکنم. من میدانم ملالی جویا کینه در دل دارد. ملالی جویا درد دارد و از کسانی که برایش مصیبت رسیده شکایت میکند. ملالی جویا از مجاهدین در دوره ایشان رنج دیده و از آنها ناراحت است. در غیر آن چرا این همه بد و بیراهی که ملالی به آدرس سران مجاهدین میفرستد به دیگران نمیگوید؟ خوب, اینکه ملالی جویا مثل یک ساعت کوک شده و یک موضوع را تکرار میکند به جایش باشد. اینکه ملالی چیزی نوی برای گفتن ندارد همه میبینند. به ملالی لقب زن قهرمان خیلی سنگینی میکند. بسیاری ها این حرف ها را از روی مخالفت یا عقده ای که در مقابل رهبران مجاهدین دارند چون اسلحه تبلیغاتی به کار میبرند ورنه بودن و نبودن ملالی هیچ چرت شان را خراب نمیکند. جواب من به احمد عیار اینست که با در نظرداشت گفته هایی که تا اینجا آمدم, بلی ملالی جویا خواهر من است. مگر ملالی جویا در مسابقه نمایش اندام اشتراک کرده که از برادری اش شرم کنیم؟ ملالی با استفاده از فقط زبانی که دارد از آنهایی که با سرنوشت اش بازی کرده اند شکایت میکند. همین.
   برادر من به وسیله فیر مرمی یک ریش دار و یک مجاهد همان وقت, یک زیر دست گلبدین حکمتیار یا سیاف یا ربانی... جان به حق داد و از جهان رفت. من داد و واویلا نمیکنم به دلیل اینکه مرد استم. من میدانم زور من نه آنقدر است که انتقام بگیرم. من میدانم اگر هزار فریاد هم بزنم بی فایده است, حتی اگر وکیل در پارلمان باشم. اما ملالی یک دختر, یک زن است. دل او از دردی که کشیده است خون است. روح او از رنجی که برده است ناآرامش ساخته. او امروز از همین کوچک ترین حق خود استفاده میکند و به هر کلمه ای میکوشد دشمنانش را, دشمنانی که شاید مانند من جان برادرش را گرفته باشند, میکوبد. کی میداند, شاید ملالی جویا مانند میلیون ها جوان دیگر آرزوهایی و پلانهایی درسر داشته که درست در همان لحظه ای که میرفته ملالی موفق شود, مجاهدین, پلانهای مجاهدین, سلاح بدستهای مجاهدین, بی سوادان مجاهدین و سران مجاهدین مانع شده اند. من از دشنامگویی های ملالی پشتیبانی نمیکنم, اما میدانم او یک زن است و یک زن افغان رنج زن های دیگر را فریاد میکند. منتها, او نمیداند یا نمیتواند که دردش درونی اش را چگونه فریاد کند. کلماتش را عاری از دو و دشنام بیان کند. شاید بداند, اما نمیتواند. شاید هم برعکس. باز هم مخاطبم عیار احمد است, ملالی جویا اعلانات کوکاکولا و لباس زنانه را با اندام برهنه و نیمه برهنه نمایش نمیدهد. ملالی جویا عصبی میشود و دشنام میگوید. همین. او خواهر من است. امید است که باردیگر سوالی مشکل تری از چانته ات بکشی.

  • شما از جمله حامیان شیطان الدین ربانی و جنایتکار ملی مسعود هستید که بدون هیچ منطقی دهن باز کرده اید.

   بیاهید حرف های شما را مورد تحلیل قرار بدهیم.
   شما او را آله دست کمونیست های روس، چین، افغان ملت ، آی اس آی ... خطاب میکنید ولی شما بی خبر از اینکه ربانی و سگهای جنایتکار ملی احمق شاه مسعود خود با کمونیست ها علومی و گلابزوی جبهه ساخته اند.
   شما او را افغان ملتی خطاب میکنید ولی ربانی و فهیم و سگهای دیگر جنایتکار ملی با داکتر احدی رئیس سابق افغان ملت برادران جان و جانی شده اند. زیرا پول های را که از فروش خانه های چور شده از بیگناهان و فروش زمین های دولتی بدست آورده اند از طریق افغانستان بانک به مجرا های وزارت مالیه و نمبر های حساب به خارج میفرستند.

   شما او را آی اس آی خطاب میکنید ولی باید بدانید که ملا شیطان الدین ربانی و جنایتکار ملی احمق شاه مسعود در سال 1974 خود را به میجر های پاکستانی فروخته و قانونی و ربانی تا حالا در پشت پرده با پاکستانی ها در تماس اند.

   شما از جهاد حرف میزنیدو بنازم این جهاد شما را که امروز شما امنیت امریکایی ها را در بگرام گرفته و جنایتکار ملی در طول جهاد مردم افغانستان با روس ها آتش بس داشت.

   آیا جهاد شما به خاطر همین بود که امروز غلام های امریکایی ها شوید؟

   بنازم باز هم جهاد شما را.

   طوریکه در بالا گفتم شما حامیان شیطان الدین ربانی و جنایتکار ملی احمق شاه مسعود هر باری که دهن خود را باز میکنید ما را بیشتر به این امر ملتفت میکنید که شما پیروان مکتب یک رهزن و جنایتکار هستید که منطق از شما به فرسنگها دور است.

   ملالی جویا به خاطری خاری در چشم شما است که از او اکثریت مردم افغانستان دفاع میکند. شما میدانید که اگر دست مردم برسد شما را به خاطر قتل هزاران بیگناه در کابل، ویرانی کابل و تجاوز به هزاران زن معصوم که ملالی جویا صدای آنها است به چوبه دار آویزان کرده و اجساد شما را برای هفته ها به تماشا خواهند گذاشت.

 • دفاع از ملالی جویا، نه تنها دفاع از آزادی، سربلندی و اقتدار ملت افغانستان و منطقه، بلکه به منزله ی تو دهنی زدن به دشمنان افغانستان و ارتجاع منطقه است. که با نوکری و سرسپردگی بیگانگان، خواهان در بند کشیدن و اسارت ملتی غیور و قهرمانند.
  درود بر ملالی جویا.
  پاینده باد افغانستان آزاد و سربلند.
  فرزاد جاسمی. نویسنده از ایران

 • دفاع از ملالی جویا، نه تنها دفاع از آزادی، سربلندی و اقتدار ملت افغانستان و منطقه، بلکه به منزله ی تو دهنی زدن به دشمنان افغانستان و ارتجاع منطقه است. که با نوکری و سرسپردگی بیگانگان، خواهان در بند کشیدن و اسارت ملتی غیور و قهرمانند.
  درود بر ملالی جویا.
  پاینده باد افغانستان آزاد و سربلند.
  فرزاد جاسمی. نویسنده از ایران

 • در کشور ما رسم است که هر عمل غیر قانونی به نام قانون صورت میگیرد. و جمعی چند بنابر منافع شان طوطی وار قانون میگویند در حالی که خود شان اصلاً به هیچ قانونی پابند نیستند.

  اعلام شد که به اساس ماده 102 قانون اساسی و ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه عضویت ملالی جویا در ولسی جرگه به تعلیق آورده شده است

  ماده 102 قانون اساسی چنین است : " هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود, مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است, اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد. در مورد جرم مشهود مامور مسول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایید. در هر دو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند, مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید."

  یعنی , متهم اولاً از طرف ارگان های قضایی به مجلس مربوط اطلاع داد کیشود و یا تحت تعقیب عدلی قراز میگیرد وبعداً به مجلس مربوط اطلاع داده میشود.کسانی چند با دیدن تلویزون و با بلند کردن دست های شان نمیتوانند بدون کدام تحقیق در مورد یک نماینده انتخابی مردم تصمیم بگیرند.

  ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه چنین است: در صورتی که یک عضو مجلس مرتکب جرمی شده باشد, رئیس مجلس میتواند برای یک روز از شرکت در جلسه محروم سازد.

  استدلال این آقایان چنین بود که این ا صول و وظایف داخلی ولسی جرگه است و از طرف ما ساخته شده است و نظر به شرایط میشود تغیر داد. (وب سایت بی بی سی)

  بسیار خوب, پس لازم بود که اول اصول و و ظایف داخلی ولسی جرگه را تقیر میدادند , بعداً تصمیم گرفته میشد. در هیچ جای دنیا اول در مورد یک چیزی فیصله و بعداً در آن مورد قانون ساخته نمیشود. اول قانون باید ساخته شود, بعداً فیصله صورت بگیرد.

 • کرامت انسانی در هر حال محفوظ است .

  آنلاین : http://bamir.blogfa.com

  • صفحه مورد نظر شما تعدادي خطا دارد

   لطفا بعدا مراجعه كنيد .

 • i am 18 years old. and i am very proud that we have a female brave girl like Malalai jone joya. Malalai joya is a unique girl in our dearest country afghanistan. those who are not respecting Malalai joya are bastards and especially Burhanadin rabani, sayaf, gulbidin rakityar and other dirty like them are not good men but they destroyed our country and our dearst kabul. and today these bastards that i have written their bad names are not agree with malalai joya because they are afgaid of malalai joya.
  malalai jone joya afghan nation is behind you and dont be afraid of any one.

  we wittnesed that approximately in all afghan oblasts there were demonstrations becasue of support for you . and this is a success for you.
  i congratulate you from bottom of my heart malalai jone joya.

  if anyone wants to email me this is my email adress:

  anushahmad_005 yahoo.com

  thanks very much

  آنلاین : greetings for everybody!

 • برادر میر هزار
  من از ارادتمندان شما ام و به این ارادت خود افتخار دارم
  بله من از از بانگ اعتراز علیه طاغوت زمانه حمایت می کنم اما بعضآ این دختر افغانستان بعضآ افراط میکند بنا بر آن از وی کلآ حمایت نمی کنم

 • What Is Politics?

  A little boy goes to his dad and asks, "What is politics?"

  Dad says, "Well son, let me try to explain it this way: I’m the breadwinner of the family, so let’s call me capitalism. Your Mom, she’s the administrator of the money, so we’ll call her the Government. We’re here to take care of your needs, so we’ll call you the people. The nanny, we’ll consider her the Working Class. And your baby brother, we’ll call him the Future. Now, think about that and see if that makes sense,"

  So the little boy goes off to bed thinking about what dad had said.

  Later that night, he hears his baby brother crying, so he gets up to check on him. He finds that the baby has severely soiled his diaper. So the little boy goes to his parents’ room and finds his mother sound asleep. Not wanting to wake her, he goes to the nanny’s room. Finding the door locked, he peeks in the keyhole and sees his father in bed with the nanny. He gives up and goes back to bed. The next morning, the little boy says to his father, "Dad, I think I understand the concept of politics now."

  The father says, "Good son, tell me in your own words what you think politics is all about."

  The little boy replies, "Well, while Capitalism is screwing the Working Class, the Government is sound asleep, the People are being ignored and the Future is in deep poo."


Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس