در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تلويزيون آرزو دستگاه پروپاگند مافيای قومندان عطا!

تلويزيون آرزو دستگاه پروپاگند مافيای قومندان عطا!

از غصب زمين های دولتي تا قاچاق مواد مخدر توسط مافيای عطا ، چورچپاول دارایی های عامه، انحصار بازار فروش اقلام مختلف ومهم توسط شركت های شخص والي و.../ نویسنده: بهنوش
شنبه 28 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ايجاد تلويزيون هاي خصوصي ورشد رسانه ها درافغانستان كه ازتحولات جديدو يكي ازدستاورد هاي دولت حاكم خوانده مي شود؛ خارج ازدو مبني نمي باشد، برخي آن ها تحت عنوان رسانه؛ اطلاعات استخباراتي كشورهاي ذيدخل درافغانستان را تهيه مي كند وبرخي آن ها دستگاه مديحه سراي جنايت كاران جنگي وحلقات مافياي اند.پس ازسقوط طالبان رهبران جهادي وقومندان محلي درايجاد تلويزيون هاي خصوصي ازسايرن سبقت جستند. دراين رقابت بدون شك جنرال دوستم قبل ازهمه دست به ابتكارعمل زد، تلويزيون آئينه را با سرمايه هاي كه ازمردم شمال به غارت برده وكمك كشورهاي هم نژاد خود تركيه ايجاد نمو ازدوستم؛ جنايت كاران ديگر كه هركدام درويراني افغانستان وغارت سرمايه هاي ملي دست مستقيم دارند؛به نوبت دست به كار شدند؛ مارشال فهيم تلويزيون نورين را ايجاد نمود وبه همين ترتيب محسني تلويزيون تمدن،رباني تلويزيون نور،محقق تلويزيون فردا وافغان ملت تلويزيون شمشاد را ايجاد نمودند. دراين رقابت كه قومندان عطا والي بلخ ازديگران عقب مانده بود سرانجام تلويزيون آرزو را درشهرمزارشريف؛ جایی كه درآن هرروز به چپاول وغارت دست مي زند؛ايجاد نمود. براي اينكه مبادا دولت فردا منبع تمويل آن را مورد بازپرس قانوني قرارندهد.ازميان حلقه مافياي خود فردبااعتماد اش كمال نبي زاده را كه درسرقت آثارتاريخي بلخ وفروش اين آثارگران بها كه نمادازهويت وتاريخ مردم بلخ مي باشد و با قومندان عطادراين جنايت شريك بود؛و ازاين طريق سرمايه هاي هنگفت رابدست آورده است بصورت سمبوليك به عنوان رئيس وصاحب امتيازاين شبكه خصوصي برگزيد.

كمال نبي زاده ازجمله كساني است كه براي پيداكردن پول دردوران روس ها حتي دختران افغان را دربرابرپرداخت پول براي روس ها دركمپ هاي نظامي شان مي بردوبعيد نيست كه اين پول هاي دردست داشته نبي زاده ازقيمت همان اعانه پول تن فروشي دختران باشد.

تلويزيون آرزو كه حدود دوسال ازايجاد آن مي گذرد يك تلويزيون تفريحي است و برنامه هاي اجتماعي وسياسي ندارد.بگفته اسماعيل تيمور سرپرست تلويزيون آرزو؛ اين تلويزيون مي خواهد با پخش برنامه هاي تفريحي روان مردم را شاد وهرمون ها ي جنسي مردم را تحريك نمائيد.اسماعيل تيمور هميشه افسوس مي كند كه چرا درافغانستان آزادي وجود دارد تا آن ها به پخش فلم هاي سكس بپردازند ومردم را بيشتر خورسند سازند.بايد بگويم كه اسماعيل تيمور؛را براي اين انتخاب كرده اند كه وي تن به هرپستي ميدهيد؛ودربرابرپول از موزه پاکی شروع تا هركارپست ديگرمي تواند انجام دهد.وبه هيچ چيزي اعتقاد نداردجزپول!نه رسالت يك روزنامه گاررا مي داند ونه سواد كافي دارد تا ارزش حيثت يك روزنامه نگار واقعي را بداند. باتاسف كه سرنوشت جهت دهي افكار مردم دردست اين گونه اشخاص قراردارد. بحرحال! سرويس هاي خبري اين تلويزيون كاپي شده ازراديو آزادي شمال است كه آن هم براي 5 دقيقه هرسرويس خبري آن طول مي كشد كه اخبار دسته دوم وغيرمعياري مي باشد. مهمترين خلاء هاي اين تلويزيون؛ بي برنامه گي،بيسوادي دست اندركاران اين شبكه،كاپي كردن بدون درك،زيرپاگذاشتن مسوليت روزنامه نگاري،نداشتن خط مشي مشخص فكري،ضعف مديريت،بي سوادي شخص رئيس شبكه،نبود اعتقاد به آزادي بيان، وجود روابط چاپلوس مآبانه بين كارمندان ورئيس اين شبكه ،وجود رابطه مزدورمنشانه بين رئيس شبكه وقومندان عطا والي بلخ وده ها مشكل ديگر مواجه است. اين تلويزيون بجاي اينكه درراستاي آزادي بيان ودادن اطلاعات به مردم جهت روشن شدن افكارعمومي كه مهمترين مسوليت هررسانه را تشكيل ميدهيد؛بپردازد.بيشتر به پخش فلم هاي هندي وبه معرفي سينماگران هندي مي پردازد ودركنار آن قومندان عطا را كه به بچه فلم درولايت بلخ معروف است به معرفي مي گيرد.

دركل مي توان گفت اين تلويزيون يك دستگاه پروپاگند به تمام معني قومندان عطا است؛كسي كه ديروز همسویی با مکتب سوزی، همراهی با کشتار معلمین، تأیید سربریدن انسانها، قتل وعام صدهاانسان بي گناه ،غارت داراي هاي عامه وسرقت آثارتاريخي وفروش آن ازديگران سبقت جسته بودو امروزدرغصب ملكيت هاي دولتي ومردم،به بند كشيدن روشنفكران،اختلاس،حيف وميل داراي هاي عامه ،فروش آثارتاريخي ،قاچاق مواد مخدر،زيرپا نمودن قانون ،وسرانجام استثماروحشيانه مردم،و درنتيجه تسلط ديكتاتوري برمردم حكم ميراند وهيچ كسي دراين جامعه وجود نداردكه جنايت اين غداروهمراهان جنايت كار آن را افشا نمايد. چون همه رسانه ها دربلخ درچنگال مافياي قومندان عطا قراردارد.

برخي دست اندركاران رسانه ها باگرفتن خيرات ازسوي قومندان عطا مانند دادن خانه رهايشي درشهرك رهايشي خالدابن وليد وبرخي آن ها بدليل ترس ازهيولاي امنيت ملي بلخ لب هاي شان رابا قفل بسته اند. وبسياري خبرنگاران متاسفانه ازضعف سواد درولايت بلخ به شدت رنج مي برند.وگرنه ازغصب زمين هاي دولتي شروع تا قاچاق مواد مخدرتوسط مافياي عطا ، چورچپاول داراي هاي عامه، انحصاربازارفروش اقلام مختلف ومهم توسط شركت هاي شخص والي،قتل سران قوم پشتون ازجمله معلم بازمحمد،قومندان اميرگل،قاضي اميرجان ،نورالله خان،علم خان ،غلام سرور،قادرتوانا،عبدالقيوم،ميرويس،استادغني ازگذرمارمول،شاه مراد ازولسوالي شولگره،قاضي جاويدومعلم هاشم كه تحت نام طالب وسارق بقتل رسانيده وبه همين ترتيب قتل سران هزاره ازجمله اشرف رمضان، وسايراشخاص مانند داكترنصرالدين همدرد معروف به داكترنصرو ،وده ها مورد ديگرهمه سوژه خبري اند كه بايد مطبوعات روي آن مكث نمايند.

مافیای قوماندان عطا در بلخ!

یکتن از نزدیکان این قوماندان ملیشه سیستم مافیایی بلخ را ندانسته افشا کرد!/ نویسنده مزاری

شنبه 26 ژوئيه 2008


وارونه گويی های قوماندان عطا

در حالی که خبرنگار محکوم به اعدام می شود!

چهار شنبه 23 ژانويه 2008, نويسنده: کامران میرهزار


سیا در افغانستان به کی چقدر پول داد؟

دو شنبه 9 آوريل 2007, نويسنده: حکيم نعيم


بلخ در چنگال چپاول گران

نويسنده: کاژبن از مزار شریف

دو شنبه 28 ژانويه 2008

پيام‌ها

 • سلام وطنداران عزیز ! این اقای که خودش را بهنوش معرفی کرده است ودست بر قضاوت سراپامغرضانه وعقده مندانه در باره ای استاد عطا محمد نور، زده است ودر مقابل خیلی خوب شد که، این مرد چهره ای اصلی وقبیله گرایی حزب بدنام وتروریست گلبدین جنایتکار وطرفداریش را از اعضای تروریستان دزد روشن ساخت ، تا بهتر مورد قضاوت خوانندگان سایت وزین کابل پرس قرار گیرد؛ این تخم گنده همیشه از رسانه های روشنگر وحقیقتگرا در وحشت بوده وبرضداین روشنگرایی، بیشرمانه ایستاده اند وسر بریده اند وترورکرده اند وبدنام ساخته اند، تا جلوی رشد فرهنگ فرهی مردمان این سرزمین را سد سازند وچهره ای ضحاکانه ای قبیله ووحشت تروریستی وانتحارگرایی شان را در نبود این رسانه ها پنهان کنند وبارجنایتشان را بدوش دیگران بار نمایند؛ ولی تعجب دراینست که، اقای میرهزار گرامی، روی کدام دلیل ژورنالیستی دست به نشر این سخنان کذب ونا روا میزنند وحتا از صورت بر گزاری نو روز امسال در بلخ بامی هم اندیشه نمیکنند که در کشور ترور ودهشت ، حد اقل استاد عطا توانست که جشن نو روزی هزاران ساله ای این سرزمین را با سرفرازی برگزار کند وافتخار بیافریند. فاشیستان قبیله گرا تا امروز همه میدانند که چند دستگاه رسانه ای داخلی وخارجی دارند وبا چه بی رحمی ترور شخصیت میکنند؛ اما این اقای بهنوش یک روز هم نشد که در این خصوص یک واژه بنویسد وهمینکه فرزند بلخ دست به چنین ابتکار زد، فورآ گوشها چروزبانها دراز میشوند ویالها بر میخیزند وکوشش صورت میگیرد که چگونه، اتهام بر بندند وترور شخصیت کنند، تا جلوی این ابتکار فرزندان بومی واصیل بلخ را بگیرند ودروغ پرداز نمایند تا ذهنیت یک عده مردم از خود بیگانه را خدشه دار نمایند ، ولی به نظر من خام خوانده اند وآنقدر بیخبرند که، فرزندان خراسان کبیر وفاسیگویان تمدن پسند واوزبیکان کهن تاریخ وهزاره های سراپا استعداد وشهری نگر وشهری پسند، با چنین یاوه سرایها، فریب نخورده ونخواهند خورد! فقط رو سیاهی به کسانی خواهد ماند که، جوانمردی را با چنین اتهامات بزدلانه مانند طالبان کرام سر خواهند برید وگلو خفه خواهند کرد؛ ما به هزاران رسانه ضرورت داریم، تا جفاهای تاریخی وقبیله را بر این مردم بشناسانیم ، تا، تاریخ بر ما بازگردان وبازگردان ، نشود !دیگر با این ترفندهای محیلانه هیچکس نمی تواند بین همزبانان وهمفرهنگان وهم تاریخان این سرزمین، تفریقه بیفگند وجدایی بار ارد. هزاره ، ازبیک، تاجیک و پشتون که از هژمونیسم پاین اید، دست بر دست هم داده، این سرزمین را بسازند ومیهن آرایی کنند، نه جنگ افزایی ! شرم بر این اجیران ازخود بیگانه باد که بدستور بیگانگان، وجدان فروشی میکنند وکوشش دارند تا اتش نفاق را بین مردمانیکه در یک کشتی نشسته اند، در میدهند واز دور تماشابین سوختن هم میهنانشان هستند وبیگانه هارا خوش وجیب کثیفشان را از پول چرکین جاسوسی پر می نمایند. شما خواننده ای گرامی چنین نباشید؛ تندرست وبا اندیشه باشید.
  نیک اندیش

  • سلام به دست اندر کاران کابل پرس!

   اقای نیک اندیش که فقط نیک اندیشی تان در مورد جناتیکارانی چون قواماندان عطا است. بهتر بود به اسم چاپلوس یا کمی ادبی تر (مسکه مال) مینوشتید. شما بسیار لطف کردین و از عطا بسیار به نیکی یاد کردین اما یک موضوع را متوجه باشین که معلم عطا هیچ وقتی از آن آگاه نخواهدشد.

   مشکل دیگر شما اینست که مثل باداران جنایتکار تان هرگاه کسی واقعیت هارا بیان میکند فورا انها را به فاشیست ، کمونست .... متهم میکنید.

  • درین که جلادانی مثل عطا، محقق، دوستم، فهیم، ربانی و ... در چور و چپاول و غارتگری نقش اول دارند شک و شبهی نیست.

   اما اینان اینهمه حرامزادگی و خباثت شانرا با تکیه روی مزدوری به کشورهای خارجی مخصوصا که حال همه در زیر چتر حمایت مادی و معنوی امریکا قرار دارند، انجام میدهند. اینان وطنفروشانی اند که حاضر اند قلاده هر کشوری را به گردن اندازند و وطن را بفروشند.

   روزی خواهد رسید که مردم حساب اینهمه دارایی های حرام و خونپر را از این پست فطرتان نجاست پیشه بگیرد.

   در حالیکه مردم نان خوردن ندارند و در فقر و فلاکت بسر میبرند، این کثافت ها با دالر بازی میکنند و زندگی پر زرق و برق شانرا به رخ مردم میکشند. یکی کلکسیون موتر های ضد گلوله اش را معرفی میکند، و دیگری طیاره ها و باغ افسانوی اشرا.

   خوشا روزی که همه‌ی اینان مثل مزاری و مسعود و عبدالحق و حاجی قدیر و .... به سزای اعمال شان برسند، اما نه بدست تروریست های طالبی بلکه بدست مردمی که سالها رنج جنایت اینان را کشیده اند ایزار شان کشیده شده توته توته شوند!

 • فکر کنم یک کمی عقده مندانه نوشته شده اما یک بخش آن درست است.

 • سلام به تمامی هموطنان عزیز !
  بلی وقتیکه جشن جمشیدی نوروز با آن شکوه وعظمت تدویریافت ، سیلی سختی بر دهان بی فرهنگان از هر دست بود. وبا تاسف کسانیکه دیده ندارندباید جنین خصمانه ، بی ادبانه ، بی سند ومملو از عقده بنویسند . من فقط اینرا می گوییم که استاد عطا نعمت خداوندی است که امروز برای مردم بلخ لازم دیده شده است واز طرف دیگر این بسیار بسیار بی ادبی بزرگ خواهد بود که به جناب محمد اسماعیل تیمور رییس فرهیخته رادیو تلویزیون آرزو توهین می گردد .
  من متاسف استم کسانیکه دشنام نامه می نویسند چرا آنرا تحت عنوان نقد می نویسند.
  شاید رادیو تلویزیون آرزو کمبودی های زیادی داشته باشد اما این غنیمتی درخوری برای فعلا دربلخ می باشد وهر کمبودی که است با تلاش وکوشش رفع خواهد شد . امید دوستان که قلم به دست می گیرند واقعیت بنویسند واز طرف دیگر چیزی به نام عفت کلام وجود دارد که ما مکلف به رعایت آنیم خداوند همگی مانرابه راه نیک رهنمون شود آمین .

  • صرف نظر از اینکه کی موارد ژورنالیستیکی را زیر پا گذاشته، حقیقت همین است که مسوولین عالی رتبه بلخ از دید مردم جنایت کاران، دزد و چند چهریی هستند.
   اما جالب اینکه اقایی نیک اندیش و قبل از اینکه واقعاً از جناب عطا محمد نور دفاع مشروع داشته باشد، چرند بسیار ضعیف در مقابل مقاله بالایی داشته است.
   اجازه دهید بگویم که نیک اندیشی به معنایی سرخم کردن و مسکه مالیدن نیست این نوعی از بی غیرتی و ناموس فروشی است که افراد مثل نیک اندیش با نام های مستعارآنرا بیرون میدهند

   خاکسار . م م

 • با عرض سلام خدمت تمامی خوانندگان !

  با مقالهء جالبی سرخوردم که تا جائی حقیقت دارد. نخست، فکر کنم که این آقای نیک اندیش نام مستعار یا فرهاد عظیمی، رئیس شورای ولایتی بلخ، و یا هم اسم مستعار میرویس ربیع، رئیس صحت عامه بلخ است، که به نام دلقک ها و یا هم به اسم دلالان "39" معلم عطا معروف هستند. چرا که بجز از آنها، کسی اینطور احساساتی نمیشوند.

  امنیت خود ترقی و پیشرفت را بوجود میاورد. اگر معلم عطا در مزارشریف کاری کرده، بیشتر از آن به خود تانگ تیل، مکتب شخصی، شهرک رهاشی..... ساخته. امروز هر لوحهء بزرگی را که در شهر مزارشریف ببینین اسم "نور" نوشته شده و فقط یک حمام مانده که فکر کنم ای خوابه فرهاد عظیمی که به نام بچه منشی عظیم حمام چی مشهور است ، پوره خواهد کرد.

  ولی باز هم بیائین و خدا را شکر بکشیم که ای تلویزیون ره به نام نور نمانده، اگر نی تمام شهر به تاریکی مبدل میگشت.

  • ما با شما همنوا هستیم و از رنجی که در بند میکشید حس میکنیم. این یک حقیقت مسلم است که اوستا عطا مردم شریف مزار را گروگان گرفته و دولت هم بنابر صوابدید خود خاموش است. چندی قبل بیاد داریم که کرزی تصمیم به تبدیل اوستا عطا گرفت و اوستا عطا غیر مستقیم دولت را تهدید کرد که اگر به کام ما نباشد امکان در دادن دوباره جنگ یا بقول خود شان جهاد را داریم. شما به پوشیدن لباس مد روز و مفشن وی بازی نخورید زیرا ماهیت وی همان است که بود. داشتن دست باز بر سرنوشت مردم و امکانات مادی که در خواب هم نمیدید او را به درنده یی تبدیل کرده که خطرناکتر از قبل میتواند باشد. این همه از او آدم نمیسازد زیرا معتقدیم که: خر عیسی گرش به مکه برند— چون بیاید هنوز خر باشد// سگ به دریای هفت گانه بشوی— چون که تر شد پلید تر باشد.
   و اما در مورد شخصیت اسمعیل تیمور گزافه گویی شده زیرا از شناخت نه چندان نزدیکی از او دارم و چند جایی سر خوردیم انسان صاحب شخصیت و با فهم یافتمش. کسیکه با انسانیت و فرهنگ آشنا باشد نمیتواند همزمان چهرهء که نویسنده ازو میدهد داشته باشد. ادعای ایشان بنظر من فقط ترور شخصیت میتواند باشد. برادری که از اوستا عطاء دفاع نموده و او را انسان شریف و پاکدامن جا میزند آیا از همه چیز خبر دارند ؟ عطاء مار خوش خط و خالیست که که در عین زمان ذهر کشندهء در آستین دارد. به عکس چاپ شدهء وی در همین صفحه نطر بیاندازید و ریشی که فعلاءدارد به تراشیدن نزدیک شود برای شما پیامی از شخصیت باطنی او دارد. او فقط رنگ عوض کرده اما همان قاتل و دزد سر گردنه است.

  • درود به کابل پرسیان ! با تأید سخنان تان آقای حقبین در مورد بچه نور محمد گدامدار مفلس ، الحق که حق گفتی . در مقاله بالا نه تنها که به شخصیت برازنده آقای اسماعیل تیمور تاخت و تاز مغرضانه صورت گرفته بلکه واقعیت ها بطور کلی واژگونه انعکاس داده شده . این حقیر فقیر با آقایان اسماعیل تیمور و کمال نبی زاده ( یا همان کمال ریش )از نزدیک آشنایی دارم . آقای اسماعیل تیمور یک شخصیت مردمی و فرهنگی دیار بلخ اند که همۀ شهروندان مزار و ولایات همجوار با کار کرد های انسانی ایشان آشنایی کامل دارند ، ضرورت نبود اینهمه بیهوده سرایی میکردید خاک خشک به دیوار نمی چسپد . آقای نبی زاده یک تاجر نو بپا خاستۀ اند که در پایان سالهای شصت دفتر خصوصی تجارتی داشتند بنام کمال نبی زاده . بعد از خروج شوروی ها تجارت پودر رونق بسیار داشت که ارهمین مدرک آقای نبی زاده ، آقای کامگار ، آقای برات ، شرکت کفایت و ... صاحب ملیونها و ملیارد ها شدند . در سالهای هفتاد آقای نبی زاده شاهنشاه هیروین روسیه بود . در ماسکو پادشاهی بی تخت و تاج داشت . با رویکار آمدن پوتین صحنۀ فعالیت شان تنگ شد و اینها دو باره راهی کشور شدند . کمال نبی زاده آنقدر سرمایه دارد که دار و ندار بچه نور مفلس را در داوطلبی میخرد . اگر تلویزیونی را هم راه اندازی نموده و از دانش مسلکی و شخصیت اجتماعی آقای تیمور بمنظور بهتر شدن فعالیت تلویزیون بهره برده ، کار نیکویست و قابل ستایش ، شاید روی پرنسیپ های سیاسی گاهی مرامهای والی را منتشر نمایند ولی این معنی ندارد که نوکر والی باشند . نوشتۀ شما بهتان است و دروغ !

   در تجلیل جشن نوروز باستان رول شخصیت های فرهنگی شمال برازنده گی خاص خود را داشته که بخاطرتأمین امنیت مراسم تجلیل میله گلسرخ از همۀ نظامیان بلخی کمال سپاس و تشکری خود را اظهار میدارم که نگذاشتند تروریستان طالبی جشن بامی افغانستانیان آزاده را با انتحار خود غمخانه بسازند . بچه نور مفلس مجبور است چند دزد و رهزن طالبی را که گوشه و کنار شهر کمین گرفته اند ازبین ببرد . در غیر آن چی دستآویزی به مردم شهر دارد . ازکسانیکه نام گرفته اید و به قوم پشتون ارتباط دارند همۀ شان دزد ، رهزن و انتحاری های بیش نیستند .اشرف رمضان روی مسایل خصوصی و شخصی کشته شده ، آنرا رنگ قومی و سیاسی ندهید .

 • باسپاس فروان ازآقای بهنوش که حداقل توانست چهره این غدارزمان را به معرفی بگرید وسپاس ازکابل پرس که واقعیت های پنهان را به چشم دید مردم قرارمیدهد.

 • سلام به همه!

  أقای نیک اندیش بسیار جالب نوشته۰ خودش ادعا کرده و خودش در اخیر توبه کرده۰ من از خانم/أقای نیک اندیش میپرسم که این مسٌله به قوم یا قبیله چه ازتباطی دارد۰ نه که هر کس را در آینهٌ خود میبینی؟ بنظرم شاگرد فرشته جان حضرتی استی که قبیله قبیله گفته دیوانه کرده همه را۰

  لطفاٌ زاویهٌ نظر تانرا تغیر دهید تا به بیراهه نروید۰

 • بی هوش وبی مغز وکور درتعصب بهنوش
  همه میدانند که تو یا از دوزدان هستی که حالی دربلخ کارو بارت بند شده یاهم از راه گیرهای حذب اسلامی هستی که حالی دیگه نمی توانی راه گیری نمایی ویایکی از فاشیست های هستی که اینقدر افتخارات والی بلخ را دیده نمی توانی و به چرندیات گفتن وهزیان گفتن می پردازی وبه هر حالت حتما یکی از کسانی استی که میخواهی بلخ هلمند ثانی باشد واز آن سود ببری تریاک کشت کنی دهشت بافگنی راه بگیری وهزارن این چنین عمل .پس باید تو بلخ آرم وآزاد و سربلند وپرافتخار را که از برکت والی فعلی آن است دیده نمی توانی و والی بلخ را به توهین می گیری . فراموش نکنی که همه مردم حال با چشمان خود می بینند ومقایسه مکنند بلخ ودیگر ولایات افغانستان را، خوب است پیش خود بسوزی وبترکی وناله کنی به سایت های انترنیتی زیر نامهای مستعار به چهره یک نویسنده چرندیات بی سروپای خود را بنویسی
  دوم اینکه دربین کسانی که نام گرفته ای که والی بلخ کشته همه کسانی هستند که یا در راه گیری بودند که با برخورد پولیس کشته شدند ویاهم درکدام کشمکش دیگه غیرقانونی ضد دولتی وضد صلح همرای اردو وپولیس ویکی دو دیگری آن که از فرماندهان خود والی بلخ بود که به علت دشمنی های شخصی کشته شده که قاتلین آنهادرتعقیب است درباره اشرف رمضان گفته ای تمام مردم بلخ وتمام مردم هزاره افغانستان می دانند که اورا خود محقق بنا به مخالفتهای درونی شان به قتل رساند و میخواست آن را بالای والی بلخ باندازد که گیرآمد و خپ خود راگرفت.
  باز هم برای تو تسلیت عرض میکنم که نمی توانی دهشت افگنی دربلخ راه باندازی وانشاالله هیچگاه نمی توانید خصوصا تا استاد عطا دربلخ است

 • سلام به تمام بینده گان سایت وزین کابل پرس می خواستم در مورد اینکه عطا محمد این تلویزون را به را انداخته است نه به این خاطر که بتواند چهره وحشت و ترور را نمایان کند بلکه بر این باوراست که که عطا محمد می خواهد در مزار شریف تک تاز باشد وتنها کسی باشد که حرف اول را باید بزند فعلا هزاره هاوازبک و پشتون ها تقریبا به حاشیه رانده شده است حتی در بلند کردن جنده سخی این 3 قوم دیگر زیاد سهم نداشت د رحالیکه در سالهای گذشته این جنده توسط دوستم و یا محییق بلند می شدعطا محمد در ان زمان کسی نبود ولی فعلاعطا می خواهد ازموفقتت که دارد خوب به نفع قومایش استفاده کند . تشکر دوستان.

 • سلام به دست اندرکاران کابل پرس.

  و بعد باید به عرض برسانم یک تعدار از افراد حزب افغان ذلت با استفاده از نام های فارسی زیانان در مورد شخصیت های نامور کشور دست به پروپاگند های نا مشروع میزنند. و از این طریق میخواهند بین گروه های غیر پشتون تفرقه ایجاد نمایند. و باز هم ملت هزاره و تاجیک و اوزبیک و ترکمن که در سمت شمال در یک فضای آرام و برادری زنده گی میکنند در جان هم بیندازند. تا بتوانند اوضاع را در شمال در هم و برهم زنند. و زنده گی مردم را به مثل زندهگی مردم جنوب سردچار سازند. چون این حزب فاشیست یک لحظه خوش نیست که مردم شمال و مناطق مرکزی در صلح و صفا زنده گی نمایند. بسیار حسودی میبرند. این فاشیست های بی غیرت و بی ننگ و خاک فروش همیشه در پی دسیسه چینی بالای بزرگان شمال هستند . از نام دیموکراسی فاشیستی استفاده کرده به نام های این و آن نوشته میکنند و از طریق تارنمای شما اذهان مردم شمال را مدخوش میسازند. تا توانسته باشند آب را گل کرده ماهی بگیرند. برادر دست اندرکار کابل پرس این فاشیست های خفاش هیچ به اصل دموکراسی باور ندارند. که ما شاهد 7 سال حکومت شان بودیم و هستیم. این ها صرف همیشه میخواهند که در کمون اولیه زنده گی کنند. این فاشیست های خفاش و خونخوار مردم شمال بسیار حسور هستند که چرا در شمال آرامی و قصد دارند که این آرامی ایجاد شده را برهم زنند.
  برادر محترم کامران میدانم خودت انسان استی که به دیموکراسی واقعی باورمند هستی ولی خواهش بنده منحیث یکی از شهروندان شمال کشور این است که نگذار که این فاشیست های با استفاده از نام های مان خود مان را مورد توهین و تحقیر قرار بدهند. و بین اقوام به هم برادر شمال کشور تفرقه ایجاد کنند. من قسم میخورم که بهنوش نام مستعار است که این مزدور افغان ذلت با استفاده ز این نام میخواهد ایجاد تفرقه اندازی نماید در بین مردم شمال. درست است که دیموکراسی است ولیکن دیموکراسی نباید باعث تشنج اوضاع و تفرقه در بین ملت شود. شاید بعضی مشکلات وجود داشته باشد و لیکن او را هم خودمان بین خود نشسته و به مرور زمان حل مینماییم. هیچ ضرورت به این فاشیستان خفاش نیست اگر این ها به آرامی و دیموکراسی عقیده مند باشند اول باید سمت خود را آرام بسازند و دیموکراسی را پیاده بسازند. برادر محترم کامران میر هزار من به هیچ تنظیم و گروپ وابسته نیستم و لیکن همی آرامی که در شمال وجود دارد خوش بینش هستم و مشکلات کم و بیشی که در شمال وجود دارد آهسته آهسته به همکاری مردم غیور مان از بین میرود. تمام مشکلات را نمیتوان به یک روز یک ماه و یک سال حل کرد. این فاشیست ها 250 سال کشور را به راه غلط رهنمای کرده اند. خرابی 250 ساله را نمیشود در چند سالی حل نمود. و دیگر نگذاشتند که ما خود را خود بسازیم. اگر خواستیم که بودجه را شمال بگیریم. صد نیرنگ بازی میکردند. و بودجه را تخصیص نمیدادند. همی اشرف غنی و احدی چی جنابت نبود که در حق مردم شمال نکردند در زمان تصدی وزارت دارایی شان. برادر محترم کامران چند وقت پیش شاهد چند مقاله در مورد پنجشیر بودیم که کسی با نام مستعار نوشته کرده بود. و بسیار تبعیض آمیز در باب بزرگان پنجشیر نوشته کرده بود. این ها همه یک گروپ خاصی از طرف افغان ذلت مقرر هستند که در بین مردم شمال و یا به گفته دیگر مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین و اوزبیک ........ ایجاد تفرقه نمایند. پیام من به این فاشیست ها این است که ما هر مشکل که داریم در بین خود خودمان قادر به حل آن هستیم ضرورت به شما فاشیست های خاین و خاک فروش نیست. شما بروید جنوب خود را آرام بسازید. چهره های منافق گونه ایتان به مردم غیور شمال معلوم گردیده دیگر جایگاهی ندارید و آب را گل آلود کرده ماهی گرفته نمیتوایند حتی به کمک باداران تان. دست تان ناحق تان قطع شدنیست انشاألله. براده محترم کامران میر هزار ممنون از همکاری خدا کند گپ های بنده را منحیث یک انسان آزاده ای شمال که به دیموکراسی واقعی هم باورمند هستم و همیشه در صدد این هستم که مشکلات شمال کشور و مناطق خود را در بین خود حل نماییم. تا ضرورت به این خونخواران نباشد. و به این باور دارم که با فرهنگ والای که مردمان دارند خودشان میتوانند مشکلات خود را خودشان حل نمایند.
  بااحترام

 • به نظر من مطرح نمودن این موضوع از جانب نویسندهء این مطلب ،آن هم در زمانیکه جشن نوروز امسال برای اولین بار، با حضور هیأت های عالی رتبهء از دو کشور خارجی وکشور خود ما در فضای امن وبا اطمینان خاطر با اشتراک هزاران نفر از هموطنان ما واتباع خارجی در تحت پوشش بهترین شرایط امنیتی مطلوب با شکوه وجلال خاص در مزار شریف تجلیل گردید، صادقانه نه بوده، بلکه برای نوینسده و یک عدهء اشخاص عقده مند ومضر که ازاین مؤفقیت و افتخار که نصیب مقامامات اداری ولایت مذکور گردیده است خوشایند نه بوده به ناچار دست به دسیسه وترور شخصیت ها ومقامات اداری این ولایت می زنند، که عقده مندانه ، مغرضانه وسیاسی به نظر می رسد، تا دلسوزانه و وطن دوستانه . از نظر این گونه اشخاص عقده مند ومغرض، کار کرد های صادقانه، مثبت ومؤفقانهء آن های که توانسته اند با درایت وشایستگی در مناطق تحت ادارهء خود نظم وامنیت نسبی را به مقایسهء مناطق نا آرام کشور که همه روزه جان های شیرین یک عده از هموطنان مارا گرفته وخانواده ها ومنسوبین شان را به ماتم می نشاند قابل قبول نه بوده ودر پی سبوتاژ وبر هم ریختن این امنیت وآرامی نسبی که درین مناطق به اثر سعی وتلاش شبا روزی مقامات مسؤل محلی بوجود آمد است بر آمده اند. این عده با پخش ونشر اینگونه شایعات نادرست درپی مغشوش ساختن اذهان عامه اند تا ازین طریق بتوانند با بد نام ساختن کسانیکه توانسته اند آرامش وامنیت را در مناطق تحت ادارهء خود تأمین نمایند، این مناطق با امن را نیز به مناطق نا امن وبی ثبات تبدیل نمایند.و به این تر تیب به اهداف شوم خود نایل گردند.اما این نکته را باید بدانند که مردم ما حالا خوب وبد را بهتر از گذشته ها می توانند تفکیک نمایندوفریب کسانی راکه با دسیسه وشایعه پراگنی می خواهند صلح وامنیت را از آن ها بگیرند به عنوان دوست به آنها نه خواهند نگریست .

 • این عطافرزندبلخ نامی است.... از کیومرس نطفه ی خوش نامی است......
  چشم بد بینان برویش کورباد... چوچه های گلبدین در گور باد....
  خاکسار! خاک جهنم بر سرت..... نیستی بغلانی؛ ناقل اوغون پیکرت...
  حقبین، با حق تودشمن گشته ی... با جمال هم بیخ وهم تن گشته ای....
  نور! بی نوراست ازفرط دروغ... با قبیله ساز دارد بی فروغ...
  حیف بغلان برسرگند تو باد..
  خاک بر سر خاکسارشندتوباد..
  هموطنان گرامی وداوران بی آلایش ! بر شماست وبر همه راستگویانست که، دشمنی فردی، منافع جیبی وتعصبات قومی وقبیلوی را کنار بگذاریم، وبر این چیز باور داشته باشیم که چیزیکه اعیان است... چه حاجت به بیان است.... اگر ما استاد عطا محمد نور، این فرزند برومندوخود یافته وبه تاریخ وفرهنگ خودی باور داشته را، با جانیان فرهنگ ستیز وویرانگران آدمکش وزن ستیزان قرون وسطی وبی ریشگان تاریخ هیچ وفرهنگ داران خشونتگرا وسر بران امروزی مقایسه کنیم، به صراحت بیان میدارم که، شریک جرم وجنایت کاران ویرانگر هستیم واگر این فرزند بلخ راه هجوم ناقلین اقوام مختلف را گرفته است، حقش است وبلخ بامی ومردمان بلخ بالای وی حق دارند که از حریم وناموس وامنیتشان دفاع نماید وبه هیچ تجاوزگر نزدیک ودور اجازه ندهد تا در بلخ هجوم بیاورند وغصب ملک نمایند! نوش جان چنین فرزندیکه از حریم تاریخی اش نگهبانی میکند واین تروریستان بر حق نتوانستند که، در مراسم نوروز جمشیدی، نو روز فروزنده، نو روز همیشه پیروز، دست به تبهکاری وانتحاری بزنند، این انتقام ناکامی تروریستان حلقوم بر است که، ازآزادی بیان وبیان آزادی سوی استفاده کرده، از طریق تارگاه های انترنیتی دست به ترور شخصیت میزنند. من استاد اعطا را هرگز ندیده ام وبا وی سخن نگفته ام، ولی از ورای کار وشهامتش میدانم که این فرزند چیزی از خون گرشاسپ وکیومرس در رگهایش دارد واین جوش نیک اندیشی ونیک گفتاری ونیک کرداریست که شما بیگانگان با این اندیشه را نگران کرده است ویاوه سرایی می نمایید. ممکن در دوره ای جهاد بسیاریها خطا کرده باشند ولی امروز فرزندان بلخ که با خرد زاده شده اند، راهشان را یافته اند واز راه خطا برگشته اند ودارند روح جمشید ورستم را در پیکر این زمین فرهنگ پرور دو باره بجوش می آورند وبلخ را زنده میسازند واین قبیله گرایان فرهنگ ستیز در هراسند کهريا، در طی چیزی کم سه صد سال کوشش بخاطر ویرانی این فرهنگ واین سرزمین، بازهم نتوانستند که در تبهکاریهایشان کامیاب شوند؛ زیراکه تبهکاری وویرانگری راه کامیابی ندارد ومن برای آنهایکه تشویش دارند ودر عین حال استاد عطا رامتهم به کارهای خراب ویا گروگان گرفتن مردم بلخ کرده اند، میگویم که نگران نباشید، اگر این فرزند براستی چنین باشد که شما گفته اید؛ خود زوالش رابدست خود مهیا میکند. دراین دنیا قوانین پرزه ای وجود دارد واگر کسی که بخواهد خلاف این قوانین رفتار نماید وبر مینای ظلم حرکت کند، بدون تردید گرفتار نا قراری شده محو زمان میگردد. چرا با احساسات و دشنامهای که تمامشان برای خودتان برگشته است وشمارا گرفتار بی قراری وجدان ساخته است ، واژه های این زبان را به گندیدگی حمیل مینمایید؟ کسیکه با ناموس باشدف هرگز بر ناموس دیگری چنین تجاوز قلمی را روا نمیدارد. بهر صورت از شما بایست که این توقع برود. اگر فرهنگ نباشد، هرچیزیکه تصورشود، میباشد. من هرگز ازاین قماش گله مند نیستم. در پهلوی دیگر این مسله، یاران گفته اند که جنایتکار وقاتل ! چرا نگفته اید که کدام جنایت وکدام قتل؟ دزدان گلبدین در ایام دزدی از سوی پلیس کشته شده اند، عاملش اعطامحمد نور است ؟ اگر این دزدان را به سزای اعمالشان نمی رسانیدند، امروز نو روزی جمشیدی ما هرگز در بلخ با چنین شآن وشوکت وفرخنده حال برگزار نمی گردید. اقای خاکسار، از شما بیشتر از دشنام ونا سزا انتظار نباید کرد، قبیله بالاتر از کشتن وسربریدن ودشنام دادن وخود بزرگی کردن، دیگر چه دارد؟ افسوس که این دشنامهای کرهت را با زبان خودت و واژه های مادریت بیان میداشتی ! ویا اقای بنام بغلانی ! واژه بغ از شما نفرت دارد، شما درتار وپودتان تنفر پیچ خورده است وهرگز از بغلان نمی باشید وناقل آنسوی سرحد واز جا بجا شدگان جمعه خان همدرد ، درد آفرین هستید که مردم شریف بغلان با سنگ وکلوخ آن چوچه ای گلبدین را از حریم « بغ» ویا بغلان با سرافگندگی بیرونش کردند واگر این اقای عطامحمد دست بکارهای بد بزند ویا زده باشد چرا مردم بلخ آنرا مانند جمعه خان گلبدین درد بیرونش نمیکنند؟ امروز هرکس میداند که از چه حق برخوردار است ؛ ولی فرزندان بلخ با افتخار از آستاندار دلسوزشان دفاع میکنند واستاندارشان هم، توانست که بعد از هشتاد سال جفا در حق زبانشان ، واژه زیبای « دانشگاه» و « دانشکده» را در دانشگاه بلخ، در زمین جمشیدی وکیومرسی به جایگاهش بنشاند وآرزوی دیرین بلخیان فرهنگ دوست را میسر گرداند. درود بر چنین فرزند برومند واگر چنین کار نیکو را هرفرزند دیگر این آب وخاک با چنین شهامت انجام بدهد، سرور ما خواهد بود ومورد ستایش هر قلم بدست خراسانی قرار خواهد گرفت.
  هزاره ای ستمدیده ی که شاید امروز از جور قبایل از اینکه جوان هستی در امان باشی، اما لازم است که از بزرگان محل وسمتت بپرسی که، در گذشته حاکمان ستمگر قبیلوی چه بلای را بر سرشان آورده بودند وتا هنوز کوشش است که،همان ظلم دوره ای عبدالرحمانی ونادری، داودی و امینی بالای این قوم زحمتکش روا داشته شود وکوچی بازیها یکی از این ترفندهایست که قبیله گرایان ابزار ستمگرانه خویش قرار داده اند ویا ازبیکان هرگز از یاد نخواهند بردکه، سالها توهین وتحقیرشده اند ویک زره از امتیازات کشوربهره مند نبودند ویا تاجیکان که همیشه در نقش کاتب وخدمتگار مشت بی فرهنگ وحاکمان فرومایه قرار داشته اند. اگر شما فرزندان امروزی نظر به حال پشتونهای کشور نمایید میدانید که این حاکمان ظالم وبی فرهنگ، هرگز به حال پشتونهای عادی توجه نکرده اند وازاین مردم در طول تاریخ سوی استفاده غرض امیال شوم بی فرهنگیشان نموده اند. اگر امروز استاد اعطا را از بلخ برداریم، حال بلخ هیچگاه بهتر از حال قندهار وهیرمند وجنوبی نخواهد بود. ما همه شاهیدیم که با بر کناری اسماعیل خان، حال هرات باستانی به چه مصیبت گرفتار شده است، این را باشندگان هرات بهتر میدانند.
  در آخیر از نویسنده محترم، بهنوش می پرسم که، بوجود آمدن یک رسانه در بلخ، بار گران به شانه ای شمااست؟ مگر از نبود یک رسانه، بودنش بهتر نخواهد بود؟ فرق شما با ملا عمر خان در چه است ؟ او هم دشمن رسانه وآزادی بیان وشما هم به شکل از اشکال با طریق دیگری عین تعصب را تعقیب کرده اید. تاجیکان وهزاره های میهن، با یک زبان ویک فرهنگ، البته با کمی تفاوت، یک هدف را می جویند وآن هدف رشد زبانی وفرهنگی وتمدن پذیری وانسان دوستی ومهر پروری ! چرا فرزندان این دو قوم زمینه را به خاطر ایجاد چنین تشنج ، با دستان خویش آماده میسازند وبه هرکس وناکس میدان را هموار میسازند تا ناخن شکسته ای پیروان حاکمان جبار وستمگر بجانشان بخلد ؛ این کارها میرساند که با تاسف ما هنوزاز پی بیگانه ها پای می مانیم واز خود بیگانه ای دشمن فرهنگ خویش هستیم. تا زمانیکه خود را وتاریخ وبن فرهنگ بهی خودرا نشاسیم، در منجلاب نا سزاگوییها گرفتار خواهیم بود. خود شناسی خدا شناسی بود. خدا را از بن وگوهر مابریده اند واین بد گمانی وتعصب وخشونت گرایی نمایندگی از چنین شیوه میکند. مهر، راستی، صداقت وخود ارایی وزمین ارایی ونیک اندیشی ونیکو گفتاری، در چنین بریدگی ما از خدای مهر است که، با ما بیگانه شده اند.به امید روزیکه ما از بیخ وبن خویش آگاه شویم وبدانیم که از کجا وبرای چه وچرا افریده شده ایم؟ اگر پرسش باشد من در آینده در خدمت پرسندگان خواهم بود، ولی عفت کلام نمایندگی از اخلاق اجتماعی وفرهنگ ریشه ای میکند را مراعات نمایید تا بدگهرتر از آنچیزی که هستید، معرفی نشوید؛ شادمان وخرسند باشید.
  نیک اندیش

  • بنظرم شما گزافه میگویید. آخر دزد را دزد گفتن چه جرم است و چرا ما را به عدم رعایت عفت کلام محکوم میکنید ؟ مگر دزد را دزد نگفته مانند شما به تملق برایش بپردازیم ؟ شما خجالت نمیکشید که برای خوش خدمتی تمام حقایقی را که مردم به چشم سر می بینند بیشرمانه انکار مینمایید ؟
   به دیگران درس فرهنگ میدهی اما خودت فاقد ان هستی. چرا نمیتوانی نظر مخالفت را تحمل کنی آغا ؟ هرکسی که دادخواهی کرد حتمی حزب اسلامی یا طالب نیست. چرا بخاطر فریب مردم به هر کس مارک میزنی ؟ من فرزند شمال هستم و از حزب اسلامی و طالب بیشتر از تو نفرت دارم. انها در دزدی و آدم کشی دست کم از تو ندارند. مردم را با این تاپه زدن ها فریب ندهید که این فرهنگ بسیار کهنه شده. چیزی که گفتیم حقیقتی است که جاری است و این ماست مالی های شما جایی را نمیگیرد.

  • آقای/خانم نیک اندیش که فکر میکنم همه چیزتان مثل اسم مبارک تان برعکس است که نه حقیقت را میبینید ، نه میشنوید و درک که اصلا ندارید. نمیدانم معلم عطابه شما چی میدهد که اینقدر چاپلوسی به خرچ میدهید. ترا بخدا وقتی این همه چیز هارا در حق یک دزد و آدم کش مینویسی خجالت نمیکشی ؟ اصلا به نام ننگ ، غیرت ، وژدان، ناموس .... هم گاهی برخوردی و میفهیمی که به چه چیز گفته میشود؟ یا همه آنرا فدای باداران جانی خود نمودی؟ واقعا جای بسیار تاسف است. علت عقبمانی کشور عزیز ما شما و همقطاران خایه مال تان میباشین که به .... هرکس آب میاندازین، به عوض اینکه این خونخواران و جنایتکاران جنگی محاکمه و بدار کشانیده میشدند از برکت متملقین مثل شما حالا هم بر گرده مردم مظلوم ما سورا استند و مثل کنه خون آنها را میمکند.

   در اینکه من بغلانی استم شما چرا میسوزین؟ مه افتخار میکنم که در بغلان عزیز ادم خود فروش مثل شما یا که هیچ نیست و یا اگر هم هست در بین مردم هیچ جایی ندارند.

   درود برمردم آزاده و مرگ به وطن فروشان

  • آقای نیک اندیش درود بر شما و همۀ کابل پرسیان ! نخستین بار وقتی پیام تان را در ستایش عطا محمد نور به خوانش گرفتم ، از شیوۀ نوشتار ، ادای سخن و محتوای پیام تان گمان بردم شما کی باشید . با خوانش پیام هموطن عزیزم آقای معصومی ، آنهم پنجاه در صد متیقن هستم که شما کی هستید . میدانم شما درین گیر و دار میدان سیاست تعغیر عقیده داده اید که حق مسلم تان است و من احترام دارم .

   عطای نور آن گوهری نیست که شما در توصیفش ، خون کیومرث و رستم و دیگر شهریاران گزین را پوشش و پالش کودی اش نموده و بخاطر تجلیل پر شکوه جشن جمشیدی اورا از عیاران بلخیان آزاده قلمداد نموده اید . اگر فرهنگیان فرهیختۀ بلخ گزین چون خلیق ، فرزاد ، ... ، عافد ، بی ریا ، باختری و دیگر قلم بدستان و دگر اندیشان و وطنپرستان شوریده حال نمی بودند ، ممکن نبود راکت اندازان قدرت طلب و مکتب سوزان بی عاطفه و قاتلین استاد و شاگرد مکتب ، ریش بتراشند و از ترس بد نامی زمین و باغ و اپارتمان و پروژه های مسکونی غصب نمودۀ خودرا جایداد و میراث پدر مفلس خود بنامد . شما به دیگر هم کیشانش نظر بیاندازید که چه گلی را به آب داده اند .

   بیاید آقای نیک اندیش ، نیک بیاندیشیم !کدام پروژه عام المنفعه را که خیرش به مردم برسد آقای نور بنیان گذاشته است که بیشرمانه در خطابه اش در جشن نوروز بیان نمود ؟ آیا میشود با نوشتن دانشگاه ، درد ملت را مداوا کرد ؟ بلی این سیلیی سیاسیی بود که بروی قبیله سالاران دون صفت حواله شده ، آنهم دستاورد ارزشمند و تاریخیی دانش آموزان دانشگاه بلخ است نه از بچه مفلس ! ابادانی و فضای صلح و امنبت شهر مدیون فداکاری و از خود گذری تاجران ارادتمند و باشنده گان عزتمند شهر مزار شریف و بلخیان آزاده و کمک بلا عوض دوستان بین الملی است ، نه از ریش داران نوکر منش که دین و آخرت را فدای صورت سبز و زیبای حضرت دالر نموده اند .

   اگر نیک بیاندیشیم آقای نیک اندیش ، شاید جبر زمان یکتعداد این فرومایه گان و گرگ سفتان را مجبور ساخته باشد که بخاطر بقای نامیمون خویش پوست بره بپوشند ولی ماهیت و اصل تاریک شان هرگز و هرگز تعغیر نخواهد یافت . تا آنروز این مکروبها و طفیلی ها در پهلوی مردم و خلق خدا ایستاده اند و لاف مردم دوستی میزنند که منفعت شان ایجاب میکند ، آنگاهی که درک آسایش و امنیت کنند دیگر چنین نخواهند بود که هستند . همین حالا هم در چور و چپاول و مکیدن خون خلق خدا چنان غرقند که اعمال و کردار طالبان کمی روی اینان را سفید نموده و نسبت به آنها مردم جگندیده و الم کشیده همین ها را ترجیح میدهند . در غیر آن انسانهای این سر زمین این دین فروشان و ویرانگران را با تف غرق خواهند نمود . برای شما اطمینان میدهم !!

  • تعجب ، تعجب بازهم تعجب ازدیگراندیشان فرهیخته بلخ گزین چون خلیق ... دیگران شاید فیاض مهرآئین وشاید تیم نابودکننده هویت بلخ که بابرداشتن سه کتیبه خط فارسی ظریف ازدرون روضه شریف کمال وجمال یافته تا نشانه سیاست جریان خاص نباشد درسایه همایونی فرهنگ کهن بلخ گزین بی همتا باشند. درشهری که ادیبش خلیق وفیلسوفش فیاض مهرآئین باشند سفله گان دیگرش حتما نیابت ازکنیزکان آل برمک خواهند داشت که بقولی توانست یک رژیم عربی را دیگرگون سازند صحنه مهیج تری دیگری درصحنه ادب بلخ باید ثبت شود که بجای پلان باید پالان بی بوشند وبجای درختهای کاج وسروهای دهها ساله را درپارک فردوسی کله منار (دار) نیک ساخته وحیف نیست که درکتیبه نام دوستم درج باشد چرا خانواده برمکی بازمانده دردامان بلخ روی سنگی حک نباشد تا اومهرآئین وخلیق یادشوند
   حیف ازعفت کلام که کلان است وحیف ازنام های قراردادی مقدس که چون لباس زرین بقامت نا زیبائی بیخردان است وبلخ امروز بلخ جهل روشنفکرانی بن بست اندیش چون خلیق ومهرآئین است روزی کتاب عقاب بنام سید جعفرنادری را تحریر میکند وهنگامی لباس فاخرادیب جنبش ملی اسلامی وچندی دامان پرمهر استاد محقق وامروز دامان استاد عطا وفردا شاید دامان ... ازاین تملق پیشه گان ومسکه مالان برمکی منش همه چیز ممکن است بدا بحال غفلت زدگان زرپرست تذویرگر شهرت طلب که سکه بنام شعر وفرهنگ یاوه این نوباوه گان برمکی نثارمیکنند.

 • این آقای نیک اندیش خو دیگه بیخی بدون شک فیاض مهر آیین رئیس دفتر عطا و این آقای حقیقت بین فرهاد عظیمی چاپلوس رئیس شواری ولایتی بلخ برآمدند.
  نوشتان باد با این دمب شور دادن ها.

 • salam ba ama. mikhwaham mahloomat dar barae barnama ha wa nataaqaan in TV ra nasher kunid.na gofta namanad ke BALKH ba amniattarin welayate afghanistan ast

جستجو در کابل پرس