صفحه نخست > دیدگاه > اظهارات جنرال حمید تداوم نظرات روستار تره کی

اظهارات جنرال حمید تداوم نظرات روستار تره کی

گوربز خان "عطاخیل "
جمعه 8 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اظهارات اخیر جنرال حمید گل رئیس سابق استخبارات ارتش پاکستان مبنی براینکه نیروهای طالبان وگلبدین جنبش مقاومت ملی اوغانها را درمقابل اشغالگران تمثیل میکنند چیزی خارج ازانتظار وتوقع ناظران سیاسی وتحلیل گران مسایل بین المللی نبود. آنچه که بنده را واداشت تا درین باره نظرات خویش را ابرازبدارم هماهنگی وهمخوانی این سخنان با نظرات وایده های تبوریسن های بزرگ وشناخته شدهء افکار پشتونیستی واوغانیستی درافغانستان وخارج آن است. در داخل افغانستان پروفیسور دکتوراستاد محمد اسمعیل یون ودرخارج ازکشور محترم پوهاند دکتور استاد روستار تره کی وعلامه استاد کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی ازپیش کسوتان این نظریه اند که طالبان رکن اساسی مقاومت ملی پشتونهارا درمقابل اشغالگران تشکیل میدهند.

میتوان با قاطعیت حکم نمود که پشتونها به هیچ نحوی شکست وهزیمت طالبان را تحمل کرده نمی توانند. پشتونها بعدازکنفرانس بن آنچه که ازآن کنفرانس بیرون آمد بکلی ناراضی اند. با سوادان پشتون دراروپا وامریکا چه به زبان پشتون وچه هم به زان های کشورهای میزبان این را بارها تکرار کرده اند که فیصله ونتایج کنفرانس بن توازن وبیلانس قدرت را ازنظرقومی کاملا برهم زده است. کاندید اکادمیسن علامه محمد اعظم سیستانی که خود به زبان انگلیسی یک حرف بلد نیست به همدستی وهمیاری کسانیکه سی سال قبل به امریکا سفر کرده اند طبق همان عادتهای معمول بار دیگر به جعل نمودن اسناد دست زده ونیات قلبی خویش را زیرنام یک خارجی مجهول الهویه به نشررساند ایشان بدون ذکر ماخد مضامین را تحت عنوان استبداد یک اقلیت قومی حاکم درافغانستان که مقصدش بالادستی اقوام غیرپشتونی وزیردستی پشتونها در اداره فعلی کرزی است به نشررساند.

این مقالات آقای سیستانی هرچند زیرنام دیگران نشرشد اما به یقین بیانگرنارضایتی پشتونها ازدستگاه دولتی حامد کرزی میباشد. درآن مقالات به تکرار گفته شده است که پشتون بودن حامد کرزی ویا چند وزیر بی صلاحیت دیگر پشتون هارا هرگز به این متقاعد نمیسازد تا ازپشتیبانی شان ازطالبان دست بردازند. ازاشخاص دیگریکه طالبان را بحیث نیروی مقاومت ملی خوانده اند ومیخوانند میتوان از آقایون استاد روستار تره کی واستاد محمد اسمعیل یون نیزیاد کرد. درین اواخر شخصیت دیگری نیز ازولایت خوست افغانستان درامریکا قدبرافراشته است. این آقا درتلویزیون (پیام افغان) بنام پوهاند دکتور اخترمحمد "قاسمیار" سربلند کرده است . او علنا کرزی را جاسوس سیا وزلمی خلیل زاد را بحیث دلال امریکائی ها علیه منافع مسلمانان درجهان معرفی میکند. سخنان آقای دکتور اخترمحمد تا کنون ازهر پشتون دیگری واضح وپوست کنده بوده است. آقای دکتور اخترمحمد امریکا واسرائیل را بنیانگذاران تروریسم درعصر حاضر میداند. آنچه که من ازسخنان این آقا برداشت کردم وی بدون داخل شدن بمسایل قومی افغانستان امریکا را یک کشوراشغالگر ومتجاوز وعامل تشدید خصومت های دینی درسراسر جهان میداند. البته بدون شک اشغالگرخواندن امریکا درمیان رسانه های افغانستانی چیز جدیدی نیست اما آقای داکتر اخترمحمد نه ازآدرس گلبدین حکمتیار بلکه از آدرس خودش این را بیان میکند. او این بیانات را دررشته برنامه های تلویزیونی زیرنام (د رشتیا کاروان) نشرمینماید. اما آقای داکتراخترمحمد خان فراموش کرده اند که گلبدین حکمتیارقبل ازاو شدید تر امریکارا کوبیده واشغالگر خوانده است ولی دیری نپائیده که تغیرموضع داده هیئت های خودرا بخاطر تقسیم قدرت به کابل فرستاده است.

حالا برای اقای داکتر اخترمحمد خان با آن سابقهء گلبدینی اش محال است تا بیننده هارا به صحت وصداقت گفتار خویش قناعت دهد. زیرا اگر مردم مطابق گفته های محترم داکتراخترمحمدخان برضد اشغال امریکا قیام کنند بدون شک بعداز ختم اشغال امریکا اشعالگر دیگری بنام طالبان باردیگر کشور ومنطقه را گرو گان میگیرد. واین موضوع است که قبل ازهمه افوام غیرپشتون افغانستان عواقب نا گوار آنرا لمس میکنند. بدون شک برای پشتونها که مشترکات زیادی با طالبان دارند پیروزی طالبان یکی ازآرزوهای دیرینه شمرده میشود اما برای اکثریت غیر اوغانی مردم اشغال امریکا بهترازاشغال طالبانی است. اشغال طالبانی وپاکستانی مرگ ونسل کشی وبربریت را بهمراه دارد اما اشغال امریکائی پیشرفت وترقی وبا سواد شدن را بهمراه دارد. درحالیکه هردو یک اشغال اند اما پی آمد های هریکی با دیگری فرق میکند. اشغال طالبانی محو همهء آثار تاریخی ومواریث فرهنگی را درقبال دارد اما اشغال امریکائی تقویهء فرهنگ کفتمان رشد قابل ملاحظهء سواد وتخنیک وتکنالوژی را بهمراه دارد. بدون شک جنرال حمید گل، روستار تره کی ، امسعیل یون، علامه سیستانی، و داکتر اخترمحمد خان قاسمیار درراستای احیای دوبارهء طالبانیزم بخاطر ازبین بردن همهء دار وندار اقوام با استعداد غیر پشتون رجزخوانی میکنند که باید فریب شعارهای پر زرق وبرق آنهارا نخورد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • شما دیدید دوستان که تنویر خان در اینجا هیچ پیامی نگذاشته است زیرا در قدم اول وی فرزند همین حمید گل است وچون حمید گل کورکورانه مانند یازنه های پنجابی انها از پشتونها دفاع کرده است که کاملا طبق مزاق تنویر خان است بنا وی خفه خون گرفته است ولی اگر حمید گل میگفت که باعث تمام بدبختی ها در کره زمین همین پشتونها هستند باز در انوقت چیغ و فریاد تنویر گجرنواله بلند میشد.

    به این میگویند پستی

  • مه نمیفهمم چرا شما از شناختن دشمن خود میترسید و یا خود را ملامت میکنید و یا خود را باز میدارید . حمیدگل بهترین دشمن دانای است که افغنستان دارد . اگر بیننده گان کابل پرس و یا اعضای احزاب سیاسی چپ افغانستان لباس سیاسی خود را در قابل مسایل سیاسی افغانستان از تن بیرون کنند , ناگهان خواهند دید که بدون طالبان کسی به مقابل عسکر با قدرت امریکا نیست که بجنگد . و اگر مسله افغانستان از نظر حمید گل دیده شود او تا اخرین نفس خود حاضر شده است که برای افغانستان منحیث وظیفه بجنگد تا افغانستان بدست وارثان ان , , از نظر حمید گل ( طالبان و خاصتاء پشتون ها ) بر سد و میجنگد تا امپریالیسم امریکا نتوانند بر یک کشور اسلامی چون افغانستان قابض گردد . در عین زمان مسایل خورد و ریزه دیگر نیز است که پاکستان به ان نظر سو دارد و این حمید گل و سپاه استخبارت 2 میلیون نفری او است که این خواهش پاکستان را بر اورده خواهند نمود . بهتر است که برای بهتر قطع نمودن دست و پای و سر دشمن اول باید دشمن را خوب بشناسید مانند که باید دشمن را برای شناخت چپه راسته نموده به یک یک جزییات ان نظر افگنید . حمید گل امروز سه حصه ملیشه های طالبان را که بر ضد افغانستان ( نه دولت کرزی ) میجنگنند با تمام قدرت پشتابانی میکند . فقط این نیست .استخبارات پاکستان از ملیشه طالبان اهداف غایه دیگری نیز دارد که به مرور زمان یک به یک براورده خواهند نمود . و اگر صلحی از طرف کرزی با طالبان بر قرار شود . . در اصل امریکا با پاکستان ( حمید گل ) صلح مینماید نه افغانستان با طالبان . . . . .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس