صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > چالشهای عمده فرا راه دکتور عبدالله بعداز پیروزی

چالشهای عمده فرا راه دکتور عبدالله بعداز پیروزی

گوربز خان "عطاخیل "
سه شنبه 25 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اظهارات فاضل سنگچارکی سخنگوی دکتورعبدالله درمورد پیشقدم بودن دکتورعبدالله نسبت به سایرکاندیدان درانتخابات اخیرلرزه براندام قبیله گرایان تمامیت خواه انداخت. هرچند آنها در دوران کمپاین های تبلیغاتی نیز ازهیچ نوع پستی ورذالت دربرابر وی دریغ نکردند وبه وضاحت تمام ازخلال قلمزنی ها وجعل کاری ها نیات وخواستهای حیوانی شانرا بیرون دادند و جای هیچ شک وشبهه ای درآذهان باقی نگذاشتند که این گروه مزدور بخاطر تمامیت خواهی ، زورگوئی وحق تلفی ، تاچه حدی حاضراند که تن به پستی ودنائت داده وبه چشم مردم خاک بپاشند.

این نوکران زرخرید استعمارسرخ وسبز درقلمرسائی های کوته نظرانه ء خود ثابت کردند که کلمات رنگین وپرزرق وبرق چون ملت افغان وافغان اصیل سزاوار آنانی است که منسوب به یکی ازقبایل زورگوی این سرزمین بوده و آبا واجدادش درخون ریزی و زنباره گی ریکارد جهانی را قایم کرده باشد. بقیهء مردم درصورتی میتوانند ازمزایای این نام مبارک مستفید شوند که حرفی ازرسیدن به قدرت ویا حداقل مشارکت قومی برزبان نرانند وهمچورمه های گوسفند به هرسو که خواست حاکمان قبیله باشد بچرند

تو تا آنزمان میتوانی افغان اصیل باشی که هیچ صدای درجهت اعتراض بر تداوم استبداد بالا نکنی هرزمانیکه پای رسیدن تو به فدرت مطرح شد آنگاه تو اصالت افغان بودنت را ازدست دادی آنگاه تو تاجیک هستی ویا هزاره واگر خدای ناخواسته حسب تصادف رگ ورشته ای با قبیله داشته باشی آنگاه مجبورهستی که آنرا به واسطهءD N A ثابت كني . وازهمه بدتر اینکه این توهستی که مارک وتاپهء غلام بودن به کشورهای ازبکستان وایران وتاجکستان وروسیه را برجبین داری. زیرا توعامل خرابی وحدت ملی میباشی واه واه به این وحدت ملی که تاکنون درهیچ گوشه ای ازگوشه های تاریخ ویا جغرافیا تجربه نشده است.

درچنین اوضاع تیره وتار که قبیله پرستان حتی بر نرم خویی های تاکتیکی کرزی دربرابر اقوام دیگر چنگ ودندان نشان میدهند چگونه حاضر خواهندشد که حاکمیت دکتورعبدالله را که ازتبارخویش نمی شمارند بپذیرند وگردن نهند؟ رسوائی وافتضاح که برسر پشتون بودن ویا نبودن داکترعبدالله دررسانه ها ایجاد شد باعث خجالتی هرپشتون با وجدان گردید. به حدی که سید اسحاق گیلانی یکی ازفعالان سیاسی ومتعلق به یک خانوادهء روحانی دریک مصاحبهء اختصاصی با محترم ویس ناصری درشبکهء جهانی آریانا درامریکا اظهارتاسف نموده گفت : شناخت من ازاصل ونسب دکتور عبدالله دقیق است پدر وی یکی از سناتوران انتصابی قندهار در دوران شاهی بوده ومن وعزیزالله واصفی اورا می شناختیم نباید بیشتر ازین درین مورد تبصره کنیم که خیلی شرم آوراست. بعداز آن قبیله گرایان ادعا کردند که او طور فرزندی درآن خانواده بزرگ شده است بی آنکه معلومات دهند که پدر حقیقی داکتر عبدالله کیست؟

واقعیت مسأله این است که ما درشرایط به سرمی بریم که پشتونهادر دوطرف مرز دیورند همه چیزرا به گروگان گرفته اند.ازهم گسیتختگی اجتماعی دربین این قوم باعث شده است که تمام منطقه در قعر بی ثباتی وجنگ وبدبختی فرو رود منازعه برسرزعامت این قوم بین سنت گرایان وتجدد گرایان مسألهء عادی وپیش پا افتاده نیست که بتواند با ماندن حامدکرزی درقدرت ویا به قدرت رسیدن اشرف غنی احمدزی حل گردد. تاریخ نشان داده است که جامعهء قبیلوی پشتون با استناد به نظرات استاد روستار تره کی با سازه ها و واژه های مدرن امروزی چون دموکراسی وآزادی بیان وگلوبلازیشن فرسنگ ها فاصله دارد. انگلیسها در دوران تسلط خویش برشبه قارهء هند بخش بزرگی ازمناطق پشتون نشین را درآنطرف مرز طوری اداره نمودند که به آنها دربسیاری موارد حق خود ارادیت داده بودند انگلیس هادرپی آن بودند تا با پشتونهای تحت تسلط خویش از در خشونت وزورگوئی پیش نیایند.مشکلات داخلی آنها فقط ازطریق جرگه های قبیلوی قابل حل بوده وبه قوانین مروج هند بریطانیوی هیچ ربطی نداشت. درمرحلهء جدایی پاکستان ازهند نیز محمد علی جناح وخان عبدالغفار خان به ایجاد سیستم فدرالی توافق نموده وسالها این قوم درحالت شبه خود مختاری زنده گی کرده است. چنین فرهنگی یعنی فرهنگ گریرازقانون ودولت قانونمدار واطاعت ازقانون اکنون ازآنطرف مرز وارد اینطرف مرز گردیده است. چه خاصا اینکه درموجودیت قوای نظامی کشورهای غیرمسلمان قانونی تصویب شود که پشتونهارا به انقیاد وپیروی ازقانون وا دارد درین صورت هرنوع اطاعت ازقوانین نوع ذلت وخواری وزبونی درنزد پشتونها معنی داشته وهرنوع عصیان وقانون شکنی وزورگوئی ، شجاعت وغیرت پنداشته میشود.

بغاوت ملا عبدالکریم مشهور به ملای لنگ در زمان شاه امان الله بهترین مثال واضح ازناسازگاری طبیعت پشتونها نسبت به قانون را نشان میدهد. روی همین علت است که امروز موضوع پشتون بودن رئیس جمهور به یک مسأله حاد وقابل پرسش تبدیل گردیده وپشتونهای نکتائی دار از آن هراس دارند که مبادا با بقدرت رسیدن یک عنصر شریف وبا و جدان در رأ س اهرم قدرت ، زمینه های تطبیق یکسان قانون برای همهء افراد ملت مساعد گردیده آنگاه برتری های قبیلوی جای خودرا به شایسته سالاری داده وهیچ قوم وقبیله ای نتواند که بخاطر تعلقات قبیله ای اش به این ویا آن شخص ازدادن مالیات وخدمت زیر بیرق فرار کند. روی این اصل چنین افرادی تا جان دربدن دارند ازهیچ نوع کوشش برای بدنام ساختن شخصیت های واقعی مردم دریغ نورزیده و هیچگاه چنین حقی را به دیگران روا نمیدارند. اگر یک غیر پشتون ویاهم یک پشتون با انصاف وبا وجدانی چون دکتورعبدالله به قدرت برسد بازهم این پشتونها اند که د رکنارطالبان قرارگرفته وافغانستان را یک کشوراشغال شده تلقی نموده وجنگ را علیه آن مشروعیت می بخشند. بناء هیچ وضعیت مثبت درزنده گی مردم عادی رونما نگردیده بلکه اوضاع بدترازگذشته به پیش خواهدرفت. ازطرف دیگر جامعهء جهانی که تا دیروز به این فکر بود که با موجودیت یک رئیس جمهور پشتون میتوان نیروی طالبان را مهارکرد اکنون این احساس را داردکه پشتونهای امریکائی واروپائی هیچ پایگاه مردمی در اجتماع قبیله ای پشتونهاندارند.
طوریکه قبلا عرض شد عناصرقبیله گرای پشتونی حتی قبل ازبرگزاری انتخابات این هوشداررا داده بودند که پیروزی داکترعبدالله درانتخابات معنای بازگشت به رژیم های حبیب الله کلکانی وبرهان الدین ربانی است. این نظریات درسایت های بیرون مرزی خارج ازافغانستان ازطرف شناخته ترین نویسندهای تمامیت خواه وزور گو درحالی مطرح شد که در داخل کشور، هم داکترعبدالله وهم رقبای وی چون احمدزی وکرزی حداعظم کوشش خودرا بخرچ دادند تا ازقومی سازی انتخابات جلوگیری کنند.

دعوت ازمردم به سرکشی وعصیان دربرابرحامدکرزی چیزجدیدی درتاریخ سیاسی پشتونها نیست. قبایل پشتون هرگاه که احساس کنند منافع قبیله ای آنها به خطرافتاده است باوصف پشتون بودن حاکم ویارئیس جمهور ویاهر کارهء دیگر دست به بغاوت وسرکشی میزنند. چنانچه همه میدانیم که حامدکرزی درابتدای قدرت نظربه وعده وعیدهای که به قبایل درمورد حذف تدریجی نیروهای مخالف طالبان ازقدرت که عمدتا غیرپشتونها بودند ناکام ماند این موضوع باعث رنجش خاطرتعداد زیادی ازپشتونها درداخل وخارج افغانستان گردید. هرچند حامد کرزی درین راه به موفقیت های زیادی نایل گردید اما خواست وتوقع هم تباران وی بیش ازآن بود که با معاوضهء مارشال فهیم به احمدضیا مسعود بتواند بجاگردد. درمجموع آنچه که ازنظرات ومقالات منتشرشده دررسانه های پشتو زبان میتوان استنباط کرد ، خواست طرفداران حامد کرزی را، به محاکمه کشانیدن سران تنظیم های جهادی مخالف طالبان وحذف کلی آنها از ادارات دولتی وجابجائی عناصر حزب گلبدین حکمتیار وطالبان درادارات دولتی تشکیل میدهد. هرچند پیروزی های حامد کرزی درین راستا درنظر تعدادی ازتحلیل گران اوضاع سیاسی خیلی چشمگیربوده است چنانچه که جناب محمد اکرام اندیشمند به آن تاکیدکرده است اما این پیروزیها ازنظر مخالفان درون قبیله ای حامد کرزی پیروزی محسوب نشده بلکه آنها خواهان قاطعیت بیشتردرین راستامیباشند.
عبدالباری جهانی نخستین شاعرقندهاری که بخاطرقرابت فامیلی با کرزی امتیازسرایش شعر سرود ملی را ازطرف کرزی حاصل کرد برخلاف توقعات عامه، در اولین روزهای آغاز کمپاین تبلیغاتی کاندیدها با نشریک مقالهء شدیداللحن ازحامد کرزی بعنوان فاسد ترین منفورترین وبی کفایت ترین حاکم پشتون درتاریخ سیاسی حکام افغانستان یاد کرده وازتمام قندهاریها خواست که رأی خویش را به اشرف غنی احمدزی بریزند. ناگفته نماند که جناب عبدالباری جهانی خود یکی از پیروان فکری حفیظ الله امین بوده ودر زمان حاکمیت وی درکرسی های بلند فرهنگی به هدف پشتونیزه ساختن کشور خدمات قابل ملاحظه ای انجام داده است. او بعدازسقوط رژیم امین توسظ شورویها به کشوردنمارک پناهنده گردیده وبعدازآن به امریکا رحل اقامت افگند. عبدالباری جهانی ازمتعصب ترین عناصر قبیله ای است که حتی درترجمهء اخبار صدای امریکا ازانگلیسی به پشتو به نفع قومیت خاص متهم به خیانت ادبی گردیده وازطرف آن اداره مجازات نقدی شده است. .
با آنچه که تاکنون گفته آمدیم اکنون داکترعبدالله بعنوان یک کاندید احتمالی پیروز هرگز نخواهد توانست که دراوضاع نا بسامان کنونی کاری کرده بتواند ولواینکه حمایت امریکا وکشورهای منطقه را نیزباخود داشته باشد. دکتورعبدالله ازنظرمخالفان قبیله ای وی دو جرم مشخص دارد یکی اینکه او یگانه دستیار قابل اعتبار فرمانده احمدشاه مسعود بود که اکنون هم ادعای تطبیق آمال وآروهای رهبرخویش را وعده داده است این آمال وآرزو ها ازطرف مخالفین وی حذف کلی پشتونها ازصحنه سیاسی ویا تجزیهء افغانستان به شمال وجنوب تفسیرشده است. جرم دوم وی اینکه چرا هویت پشتونی دارد. زیرا اگر او پشتون اصیل می بود ازنظرمخالفان وی نباید شخصیتی چون مسعود را بعنوان پیشوا وزعیم قبول میکرد.حالا هویت پشتونی وی برگناهانش افزوده است نه اینکه اورا محبوب ساخته باشد. . نه تنها اینکه با پشتون بودن وی هیچ تغیری دردشمنی مخالفان وی ایجاد نمیگردد بلکه این نفرت را بیش ازپیش در وجود آنها تقویت میکند..

عزت الله واصفی، بزرگترین قاچاقچی هرویین در اردوی عبدالله عبدالله

چندی پيش عزت الله واصفی، کسی که به گفته ی برخی منابع داخلی و بين المللی يکی از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر جهان محسوب می شود، حمايتش را از نامزدی عبدالله عبدالله اعلام کرد. اين خبر گرچه در رسانه های داخلی نشر شد اما اين رسانه ها یاداوری نکردند که همين فرد عزت الله واصفی به جرم قاچاق مواد مخدر در آمريکا زندانی بود، زمانی که والی فراه بود، جان مردم را به لب رساند و همين فرد...

دو شنبه 10 اوت 2009


نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • میان دو کس جنگ چون آتش است
  سخنچین بدبخت هیزم کش است
  جناب گربز خان عطاخیل؟؟ که جرات ذکر نام حقیقی خود را نداری.!
  اگر افغانستان مرفه را در نفی یکی از اقوام ساکن( حتی کم نفوس ترین) به خواب دیده ای, خواب است و خیال است و محال است و جنون!
  آنچه از نوک قلم جناب میریزد, نمک بر زخم است و دعوت به گمراهی. اگر خود را ساکن این خطه با نقشه جغرافیایی حاضر به نام افغانستان میدانی, و اگر میهنت را دوست داری و فرزندانت را, پس بهتر که از خواب بیدار شوی. دانسته و یا ندانسته اذهان را مغشوش مکن. اگر عهد به خدمت به وطن داری از تخریب توبه بکش. اگر تصور میکنی که از پشتون بگذریم, حتی بدون برادران اهل هنود افغانستان را آباد میتوانی, به بیراهه رفته یی و اگر معتقدی که این وطن با اتفاق و اتحاد به تعالی میرسد, پس از گفتار توهین آمیز به اقوام بپرهیز. تفرقه افگنی میان مسلمانان گناهیست نابخشودنی. آخرت را حاضر بشمار.
  به امید بیداری ملت و روسیاهی غداران به حاکمیت و وحدت ملی

  • گاو پیر کنجاره خو می‌بینه!!

   یک غدار و قاتل و نوکر رژیم فاشیستی ایران هرگز رئیس جمهور نخواهد شد.

   کرزی که هنوز چپن سی آی ای را برتن دارد، قبلا بوسیله کاخ سفید برای پست ریاست جمهوری انتخاب شده است ما هرچه کنیم فایده‌ای ندارد.

 • کرزی در شرایط فعلی بهتر است چون آدم میانه رو است. بشردوست و عبدالله یک جانبه نگر و تندرو هستند. کرزی روحیه گذشت و مصالحه و مفاهمه دارد.

 • به همه سلام ،
  این نویسنده چرندگو اصلا بسیار بیچاره و درمانده است و نمی داند چی نوشته کند، دشنام دادن به انسانیت دردی را دوا نکرده و اخلاق خوب نبوده است، مردم ما از شمایان نفرت داشته ا، سوالهای که من از شما کرده بودم جواب ندادید به خاطری که جواب نداشتید ایا یک شخص که هویت قومی خود را مانند عبدالله از مردم خود پنهان کند مردم از ان چی توقع داشته خواهد بود؟ ایا از رشوت خوری وی که خود عبدالله جان اعتراف نموده چیزی نگفتید ایا از پرتوکول احمدشاه مسعود با دشمانان افغانستان چیزی می دانید و گر نمی دانید به گفته بچه سقاو بروید چای تانرا با قند نوش جان کنید شما را به کارها بزرگ چی ربط است؟
  تا که زنده هستید عبدالله جان در قدرت نخواهد دید و این را خوب یاداشت کنید.
  برای شمایان نااهلان و جاهلان توصیه می کنم که در بین مردم تان نفاق را دامن نزنید که خود تان خواهد سوخت.
  جلال ابادی

  • هموطن عزیز جلال آبادی !

   باتمام نفرت که دیگران از خودت دارند ولی بنده هیچگاه بی موجب بالای خشمگین نشده وشما را چرندنویس نمیخوانم اما اینقدر را بدانید که به پرسش های تکراری جواب دادن حماقت است وهم ضیاع وقت.

   بحث درمورد مشارکت مساویانهء اقوام این سرزمین تنها از قلم من تراوش نمی یابد بلکه این جوانان تازه نفس نیز عین درد را احساس کرده اند. افغانستان خانهء مشترک همهء اقوام این سرزمین است تاوقتی یک قوم از راه تزویر ودروغ ورئا بخواهد بردیگر اقوام خودرا تحمیل کند گره ازمشکل موجود باز نخواهدشد.

   درمورد داستان ساختگی شما دربارهء قلعچهء سوخته خدمت شما عرض کنم شما دروغ میگوئید . در ولایت پروان قلعچه سوخته وجودندارد بلکه قلعچهء آخوندان وجود دارد قلعچهء سوخته دربینی حصار کابل موقعیت دارد که وجه تسمیهء آنرا بعدا دریک نوشتهء مستقل خدمت خواننده گان تقدیم میدارم.

   طوریکه عرض کردم بنده درمورد ادعای شما دربارهء ارتباطات مسعود با کا گی بی با استادتان آقای یوسفزی بحث پردامنه ای را ادامه دادم که ایشان از ارائه جواب منطقی خود داری ورزید ند شما میتوانید لینک های داده شده را به غور مطالعه کنید. شاد باشید

  • jalal abadi:جلال ابادی: تو نباید مسعود را ببخشی چون او بر ضد نیکه وحشت گستر وسیاه دل تو امیر اوغانها ملا عمر رزمیده است.مردانگیهای مردم ما با دسایس پته خزانه ای مخدوش نمیشود.وجدان قبیله به ادم اجازه نمیدهد تا از مرز تعصب بگذرد!سرداران بزرگ خراسان که طی قرنها در راه ازادی رزمیده اند پیش قبیله پرستان ارزشی ندارد اما ملا عمربرای انها قهرمان ازادیخوهی تمام زمانه هاست .

 • عبدالله هرگز اينهمه رای نياورده است ، شايد صندوق های عبدالله با صنوق های محمود احمدی نژاد اشتباه شده باشد! اگر عبدالله رای آورده باشد ، توهين به ملت افغانستان است که گويا مغز خر خورده اند و به قاتل فرزندان و مادران وپدران خويش رای داده اند! اگر عبدالله رييس جمهور شود ؛ ژنرال پينوچت مرحوم بايد از گور برون شود و مدال افتخار بگيرد ! آيشمن و هتلر و استالين نيز بايد مدال افتخار بگيرند زيرا آنان اگر آدم کشته اند، شهر ها و پايتخت کشور ان را ويران نکرده اند؛ به ناموس زنان جلو چشم شوهران تجاوز نکرده اند اما عبدالله و مسعود اين را کرده اند! عبدالله اگر رييس شود ؛ افغانستان لانه تروريستان و جاسوسان خواهد شد و برای خمينی و خامنه ای ؛ هر روز مراسم عزا داری و بيعت و ابراز عبوديت گرفته خواهد شد ! عبدالله بايد منتظر محاکمه و مجازات باشد و خواب رياست و زعامت نه بيند . با ادب . مشفق احمد يار

  • سلام به بنویسنده:چالشهای عمده فرا راه عبدالله بعدازپیروزی:
   خوب نویشته اید ودقیق است که قبیله تمامیت خواه به ارزشهای بشری نظیر دموکراسی ؛حقوق شهروندی وبرابری انسان باورندارند وخودرا ضعیف میداند درصورتکه نظام عادلانه ملی ایجاد شود وازطرف دیگرتلاش دارند که به هرموارد ارزشی بشر امروز نیز از دید تعصب وارد شوند واینکه شخیصت داکتر عبدالله مورد احترام جامعه ماست بازهم جزء بدگویی چاره ندارند .بناء ازبد گفتن انسانهای قشری گر جای را نمیگیرد.زنده باد احمدشاه مسعود نامدار ومبارز قرن بیست یکم که امروز دربین انسانهای امریکای لاتین بعنوان هم همسان چیگوارا شناخته میشود درکشورهای آسیای گاندی وامام خمینی.

  • برادر محترم گربز خان .

   شما بیش از اندازه در هیکل تراشی محارت نشان میدهید مردم کابل وحتا مردم تمام وطن ما از این گروi های ربانی ومسعود گلبدین مزاری ودوستم حتا تنطیم های 7و8 دل خوش ندارند .
   چرا به زخم های مردم نمک می پاشید.

   داکتر عبداله در دوره اول ربانی خانه لوکسی در خیرخانه خریده بود مصارف وقسمت عمده سودا خانه او فهیم مسعودو قانونی از شهر نو از کوچه مرغ ها از دوکان سوم دست چپ انعام گلدره یی اکمال میشد پول انرا را از وزارت امنیت میداند این پول ها بالغ بر ملیون ها افغانی میشد لطفا سری یه این دوکان بزن کتلبچه ها هنوز در اختیار شان قرار داره .
   در دوره چور دوم کرزی ها نیز صاحب خانه در وزیر اکبرخان وچند جا های دیگر شده است .

   ایا راه مسعود همین دزدی واختلاس بود ؟
   داری بیش از حد دنبال بت سازی و بت سازان میری.
   برادر من نسبت به قبیله و دیگران ندارم اشتباه نشود.

  • در ميان پادو ها و جنايت پيشه گان شورای نظار اين مردک مستعار نويس ( گوربز خان !) واقعا از ببرک کارمل وقيع تر و از جورج بوش ، نفرت انگز تر است ! دروغ های که رديف ميکند از نوع دروغ ها و مبالغه های است که رژيم شکنجه گران ايران ، بکار می گيرد ؛ گوربز خان معلوم نيست اين مرداب ها و کثافت هارا را به مشورت خود عبدالله از قلم جاری ميسازد يا از حواريون رسول رهين ( معروف به پروفيسر خوش تيپ ! ) است که ورقپاره های فتنه انگيز را بصورت ( افتخاری !) انتشار ميدهد! جناب گوربز خان اگر شک دارد که عبدالله چشمک در کشتار های افشار و کابل و مزار و همه جا دست دارد ؛ دوره فضيحت بار وزارت خارجه او که هنوز تر و تازه است ؛ چور و چپاول سفارت های افغانستان در خارج که هنوز زنده و گوياست ؛ مثلا سفارتخانه افغانستان در ايران را فقط نمونه می آورم : ۱ ـ قونسل و دبير اول شخصی به نام عبدالحی خراسانی که مليون ها دالر را به جيب زد و گويا اکنون رييس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله است! ۲ ــ شخصی به نام استالفی ۳ ـ شخصی به نام افضلی که همه از يک ولايت خاص يا منطقه خاص افغانستان اند ! حتا درايور سفارت و آبدارچی ( مسوول چای و قند) نيز از يک منطقه خاص افغانستان اند . البته برای تفننن و سرگرمی يکنفر هزاره به اسم ( حقجو) را نيز که از حزب وحدت اسلامی بوده است بر آن خوان يغما ، شرکت داده بودند! بعد ها جناب غفور آرزو ( از دوستان نزديک عدالله و عضو سابقه دار جمعيت اسلامی ) نيز به حيث دبير فرهنگی منصوب شد ! به اين صورت سفارتخانه تبديل شد به مايملک خانوادگی و قومی و حزبی جناب عبدالله خان ! گوربز خان در بيشتر مردار خوری هايش که آنرا مقاله می انگارد به اعظم سيستانی تعرض ميکند ؛ در حاليکه سيستانی هر چه می نويسد زير نام اصلی می نويسد و موقف انتخاباتی سيستانی هم قابل درک است ؛ سيستانی از عبدالله و کرزی طرفداری نميکند بلکه خواستار انتخاب داکتر بشر دوست يا اشرف غنی ميباشد ! گوربز خان شايد از جواسيس نامدار ايران باشد ؛ لحن نوشته های او هم اين نکته را تاييد ميکند . با عرض حرمت . شاداب وجدی

  • داکتر عبدالله تا دیروز همراه نفر های آمر صاحب و سیاف تشک های ،لوازم خانه ،دستکهای بام ،با کمال بی شرمی لباسهای زنانه و کودکان مردم هزاره، قزلباش و دیگران را در افشار،چنداول ،خوشحال خان مینه ،غرب کابل و دیگر جاهای افغانستان چور میکرد و هزاره کشی میکرد. حتی به قزلباشهای افشار و چنداول هم که خود را تاجک خطاب میکردند و در اصل ترک و همخون هزاره ها هستند رحم نمی کرد.

   اما امروز برادران و خواهران با فرهنگ و غیور قزلباش و سادات نباید جنایتهای این شیاد و شریک جرم جنگهای داخلی و هزاره کشی را فراموش کرده دانسته و ندانسته از این آدم کش و هموطن کش دفاع کرده وحمایت کنند. سگ پشتون بهتر از این جنایتکاران خواهد بود ..... حمایت سادات از یزید زمان داکتر عبدالله خیانت و بی اعتنایی به خون شهدای هزاره ،قزلباشهای افشار ،چنداول و دیگر جاهاست..................

   مرگ ابدی به شورای نظار، نژاد پرستان احمق که در برابر خلقت خداوند یعنی قوم هزاره دشمنی دارند.اینها آغاز گر جنگهای داخلی و هزاره کشی بودند فراموش نکنید این سگان زنجیری را که تنها کار آنها ریختاندن خون هزاره و دیگران بود. سادات باید خون شهدای افشار و چنداول را فراموش نکنند بخصوص سیدها و قزلباشهای ایکه از دست این جنایتکاران کشته شده است.........

   احمد خان

  • کابل پرس? به خاطر مرض "ضد پشتون"‌ بودن که عاید عالش هست، اینگونه نوشته های بیمایه را نشر میکند.

   ورنه دفاع از خاینی چون عبداله نباید در صفحاتش جایی داشته باشد.

  • نمیدانم در پهلوی نام های مجرمان چرا نام حکمتیار را که با تخلص جنابتان هموزن و هم قافیه است نیاورده اید؟ و یا اینکه ازملاعمر کور نامی نبرده ای. تعصب چنان کورت کرده است که واقعیت های عینی جامعه خودرا در زمان ملاعمر کور ندیده ای ولی از اوراق تاریخ استالین و دوران او را شناخته ای!!! واقعار که تعصب هم عجب انسان را کور و کر میسازد.

  • خان اصلی گرانقدر سلام!

   برخلاف بنده هیچگاه طرفدار بت سازی وبت تراشی افراد واشخاص نیستم وان شاء الله تا کنون برای بت تراشی کمرنه بسته ام. درعین حال بنده هیچوقت ادعای فرشته بودن ومعصومیت داکترعبدالله را ندارم. ولی شما مضمون این حقیررا به عمق نخوانده اید. هدف این است که مخالفان وی بکدام دلیل ازداکترعبدالله نفرت دارند؟ چرا بحث روی اصل وسب وذات وی نزد مخالفان وی نسبت به عملکردهای وی اولویت خاص دارد. بنده خواسته ام به این پرسش پاسخ بگویم وبا سند ومدرک ازنوشته های مخالفین خواسته ام ثابت کنم که اگر داکترعبدالله به پیروزی هم برسد هیچ دردی ازدردهای مردم نه تنها کاسته نخواهدشد که افزایش نیزخواهد یافت الا اینکه همهء نیروهای ضد شوونیزم وعظمت طلبی ازهرگروه وقوم که استند باهم متحد شوند درغیر آن همان آش است وهمان کاسه

 • نویسندهء عزیز! قلمت رساتر باد!

 • آقای جلال آبادی

  این نویسنده کسی است که در بسیاری از سایت های افغان زیر نامهای مختلف از جمله دریا دلی مقالاتی به نشر میرساند که همه به یک شکلی دامن زدن به مسایل قومی در افغانستان است. حالا باید از خود سوال کرد که کی از همه بشتر به تضاد های قومی و جنگ بین ملیت های با هم برادر افغان از همه بیشتر دلبندی دارد ؟ بدون شک پنجابی های بویناک پاکستان. از اینرو عطا خیل یا دریا دلی کسی دیگر جز اجنت پاکستانی کسی دیگری نمیتواند باشد.

  دفاع او از جنایتکار ملی مسعود و جنایتکار جنگی عبدالله مربع هم در همین راستا است. عبدالله و مسعود خائین اکنون به بهترین بهانه برای دشمنان افغانستان مبدل شده اند تا بگویند که هرکسی ضد عبدالله است یا ضد جنایتکار ملی مسعود است پس ضد تاجکها است. در حالیکه مسعود و عبدالله نماینده تاجکها نیستند به همان شکل که ملا عمر و حکمتیار نماینده پشتونها نیستند.

  افغانها باید با هوشیاری اعمال خصمانه پنجابی های بویناک پاکستانی و عمال شانرا چون عطا خیل رسوا سازند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس