صفحه نخست > دیدگاه > اوغان روشنفکر!

اوغان روشنفکر!

khan
چهار شنبه 29 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اوغان "محورقدرت " راس هرم" زور فزیکی" اینها سیلابیست همراه با توفان تباه کن که از دهان اژدها سلیمان کوهی " روستار ترکی " سرازیر شده است انهم در شرایط ایکه سر زمین خونچکان ما بیشتر از سه دهه با خشونت دست و گیربان است , هنوز زخم ها بهبود نیافته ,همه تا دندان مسلح ,اجانب در کمین فرصت وسال دوهزار و چارده درراه .

این اقایان آرایش شده و باسواد اوغانی همانگونه که در جهت اهداف و مقاصد ناپاک" قبیله" تن به غلامی اجانب داده, ارزش های انسانی را زیر پا , از ادمکشان همتبار شان پشتیانی, حقایق گذشته و قهرمانانش رامسخ و قسم دلخواه خود به خورمردم میدهند,مسبب عدم توافق ودست بابی به صلح پایه داروحل سیاسی ,مسایل ملی ,زبانی,
قومی , مذهبی و در یک حرف مانع ملت شدن و قطع خونریزی, نیزباقی مانده اند .

این نکتایی دار تشنه بخون, اینبار در جهت به کرسی نشاندن کردار و ا فکارنابجا قبیله عصر حجر در یک میز مدور بی بی سی حقایق دیگری را انکارو سر زمین ما را از شمال تا جنوب از شرق تا غرب دست ناخورده , خیمه نشین و قبیلوی خوانده وکوشش دارد جهان را متقاعد بسازد که درمیان دیگرقبایل, اوغان متمدن تر و دنیا باید با او همصدا وهمکار شود تا با شد که با استفاده ا ز" شیوه زشت خشونت مروج اوغانی" دیگران را تابع بی چون وچرا فرهنگ نابکار و سنت شرم اور خود نموده و هنر تریاک, انتحار و اجانب پروری را به انان نیز بیاموزنند.

این ادم قبیله ازخشم فراوان لب و دهان گزیده و دنیا را سرزنش میکنند که با مداخله شان جلو خشونت اوغان را گرفته اند , میتوان ادعا کرد جناب شان با ترنم کردن این اهنگ گوشخراش مثل هر اوغان اصیل, کشتار, آواره کردن , غصب زمین , خانه و کاشانه تاجک, ازبک , ترکمن , هزاره , فارس... در گذشته و حال بوسیله قبیله اشرا مهر تائید زده و بطورعلنی و با افتخار میگوید یک قوم از راه غیر دیمکراتیک با "زور فزیکی" کشتن , سوختن ودریدن دیگران توانسته محوریت قدرت را ایجاد کنند پس این حق خداداد اوست که با توصل به قوه قهریه این راس هرم را در اختیارداشته باشد تا انجا که با بی شرمی تمام در راه دوام ان قبیله را تشویق برداشتن اسلحه و تاکید استفاده از زور و خشونت میکند.

حالانکه حقایق روشن سده های اخیر این زور فزیکی !! را از القای مصنوعی اشغالگران ایرانی , انگلیسی روسی , پاکستانی اینک "عرابی " و امریکایی... ثبت کرده تا ادعا مبلغین فرهنگ خشونت!! همین سال های اخیر پاکستان چندین بار تلاش نمود تا گلبدین را در جلال اباد, حقانی را در خوست, ملاعمر را در قندهار .... در راس هرم قرار دهند , کرزی نیزازجانب امریکا وانگلستان برنوک باریک هرم قرار داده شد , تره کی , امین و نجیب هم به لطف روس ها, بر علاوه پسر خوانده های مارگیریت تاجرمرحوم و ملکه الیزابت "شهید ملت عبدالحق مجاهد "و ملا ضیف وتلاش های امریکا و انگستان پاکستان به نفع قبیله در بلجیم و قطرو زادگاه عبدالوهاب هر کدام افتخاراتیست در دفتر ودیوان قبیله !

این هم مثال زنده اوغان و افکار پوچش , ببینید و بشنوید!

http://www.youtube.com/watch?v...

http://www.youtube.com/watch?v...

http://www.youtube.com/watch?v...

فاشیستان معلوم الحال تمامیت خواه قبیلوی, دشمن سوگند خورده مردم ,زبان, تاریخ ,وارثان حقیقی این مرزوبوم ,با دیده درایی تاریخ این سر زمین را انکار, احمد خان ملتانی را اولین انسان و خالق خطه مرد خیز خراسان جلوه میدهند یعنی قبل از بمیان او, چیزی و موجودی دراینجا وجود نداشته است,حتا از بزبان اورن کلمه "اوغانستان محاصر" گریزان اند, اینان تا اخرین فرد غیر اوغان و پاره کردن اخرین اوراق تاریخ پر بار شان دست از ترویج و تشویق خشونت ,جعل کاری , امتیاز طلبی , بر تری جویی بر نخواهد داشتند, از همین روست افراد مثل او یک روز در کنار گلبدین روزی با ملا عمر روزی همچون افعی در استین کرزی قرار گرفته و اعمال زشت گروه ها و شخصیت های ناهنجار اوغانی را مهر تائید میزنند ,هیچگاهی هم لب در باره تریاک , انتحار ,تسلط وهابی ها , پاکستانی ها ... بر اوغان خاک فروشی بلخصوص طالب,گلبدین و حقانی باز نمی کنند.

در نهایت این را باید بپذیرفت ,هر اوغان ایکه دستش به به جای برسد, چند کلمه نوشتن وخواندن بیاموزد,در قطار عبدالرحمان, نادر غدار ,هاشم خان ,طرزی , محمدگل مومند,مجید زابلی ,غلام محمد فرهاد, حبیبی ,روستار تره کی , احمد زی , احدی, یون, جهانی, خر م...قرار گرفته , بجای سپاسگذاری ستیزه جوی با زبان و فرهنگ اصیل سر زمین ما را در سر خط برنامه شان قرار میدهند همین چند روز قبل " الکو " قانونی را پاس کرد تا نام های اوغانی جایگزین مصطلحات ملی قبول شود,همین ها بودند که اوغانی تولنه درست کرده و میخواستند زبان شیرین یا زبان دوم جهان اسلام را از بابه کلان و مادر کلان های ما سلب کنند ,همین ها بودند که یکی دوسال قبل کتابهای پارسی را به دریا هیرمند غرق کردند , تحت همین تاثیرات است که کوچی زاده ای بدوی در خانه ملت با بیشرمی دانشگاه را بیگانه از پارسی تشحیص میدهد, اگر که انسان های ابن الوقت در بین ما پیدا میشوند و در جهت براات خیمه نشین سلمیان کوهی, بیسوادی وی را دلیل میاورند این لفافه گویی ,خود فریبی بیش نیست چرا که کریم خرم, فاروق وردک , الکو ...باسوادن اوغانی اند,مگر نگفته اند هر اوغان با سواد و بیسواد از ادم تا خاتم یکسان و صاحب عقیده واحد همانا برتری جویی وامتیاز طلبی قبیله ای باقی خواهند ماند! کرزی خان قبیلوی نیز از این قاعده مستثنی نیست نمونه ان: تمام وزرا بد نام اوغانی که از جانب ملت سلب صلاحیت شده اند را در مجالس رسمی کابینه و مسایل مهم در کنار خود نگه داشته و بدستور انان بر نامه ناتمام شانرا درعمل پیاده میکند "خان دلاور خان وزیر دفاع دوصد کیلویی" خر م , اشرف غنی کوچی ....

در مقابل وزراء و مقامات غیر اوغانی اگر که بشر دوست باشد یا صالح یا هم برداران مسعود یا امان الله گذر ,انوری .... باید به راه بدون بازگشت سوق داده شوند.

مانع شدن محو تریاک , جلوگیری ازعملیات شبانه بر علیه دشمنان وطن واسلام , رهایی بزرگان ترور و وحشت اوغانی از زندان های داخلی و خارجی و حذف نام جنایت پیشگان از لست سیاه, سبوثاژ خلع سلاح اوغانها , کار های دیگریست برای قبیله از جانب کرزی ...

خواننده ارجمند ایا با موجویت چنین امتیاز طلبی ها میشود بطرف ملت شدن رفت ؟

امکان دارد تا از بین نرفتن اینگونه افکار پوچ صلحی که از ان نام برده میشود بمیان اید؟

با این همه چه باید کرد, دست زیر الاشه بنشینیم یا مثل والی مزار چند نفر را بخاطر نصب لوحه دانشگاه به گلوله بسته و جوانان اگاه و مبارزین حق و عدالت را ستمی ها عنوان بدهیم.

ان زمانها گذشته است که رفتارو دیانت نیک مردمان بومی این سر زمین بلا جان شان شده بود دیگر نباید صداقت خود وخانواده و فرهنگ و سرزمین ابایی شانرا به پرتگاه بکشاند, باید سپر آهنین در برابر بدوی های ناقل ایجاد و بمانند مبارزین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل عدالت را جایگزین ظلم واستبداد کرد,دیگر نباید بر اوغان اعتماد نمود , زمان ان فرا رسیده است تا همه اقوام با هم متحد و در پای مشعل حق و عدالت جمع ودر راه انسانیت شرافت , برابری و برادری مبارزه کنند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • روستارتره کی این کفتار پارسی ستیز از تبار سیاهی وظلمت است تنها میخواهد نامش گرفته شود ودر پهلوی فاشیست های ضد تمدن وضد فرهنگ به نان ونوایی برسد ورنه خودش نه به تمدن عقیده دارد ونه به روشنفکری. فقط یک عقده یی مغز گنده است وبس. اورا تیل داغ نمایید ودود از دماغش برآرید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس