صفحه نخست > دیدگاه > تحصن و اعتراضات دانشجويانی دانشکده علوم اجتماعی، يک اعتصابی قومی، مذهبی و (…)

تحصن و اعتراضات دانشجويانی دانشکده علوم اجتماعی، يک اعتصابی قومی، مذهبی و سياسی نيست!

دانشجويان عزيز! به خاطری دفاع از ارزش های انسانی، حکومت مردم سالاری، از لايه های قومی،زبانی، مذهبی وسياسی خارج گرديد؛و به خاطر دفاع از اين ارزش ها از طريق اعتراضات، صلح آميز وبدونی خشونت دريک سنگرى واحد دست يازيد!!!
حميد کاتوزيان
شنبه 25 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اگر چه مراكزى دانشگاهى، جايی براى مبارزاتى سياسى وسازماندهى احزابى سياسى نيست؛ بلكه محلى براى تحصيلی
علم ودانش است. اما اين استدلال در كشورهايی كه درگير معضلاتى داخلى استند، مصداقى ندارد . زيرا در اين كشور ها، اختلافات سياسى، مذهبى، تعصب و تبعيض، قومى، زبانى، سمتى و بى عدالتى هاى اجتماعى بى داد مى كند. اين كنش ها و واكنش ها مانند تارعنکبوت در تمامى ارگان هاى دولتى، ريشه دارد؛ مراكزى آموزشى نيز از اين آفات بركنار نخواهد بود. اما مبارزه ی آگاهانه و به دور از تعصب ، براى رفع معضلات در اين كشور ها، براى فرد، فرد،اين اجتماعات ضروری مى باشد، به خصوص مراكز علمى كه مركزى اصطكاك اين كنش و واكنش هاست.

دركشور ما نيز در دوره ظاهر شاه ، دانشگاهى كابل ،مركزى ثقل، مبارزاتى سياسى، بين احزابى چپى و راستى قرار گرفت. متاسفانه كه اين احزاب به خاطرى گرفتن قدرت،با استفاده از ايده ئولوژى هاى بيگانه، دست به خشونت زدند. اين كنش ها باعث از بين رفتنی زيرساخت نظام، در افغانستان گرديد.ازسويى ديگر،كنش و واكنش هاى احزابى چپى و راستی،ضربه اى مهلكى را به دين اسلام و جنبش هاى روشنفكرى در افغانستان وارد ساخت.

امروز هم مراكز دانشگاهى، نظر به واقعيت هاى جامعه افغانستان، مرکزی اين مشكلات و چالش ها مى باشد. كه از آن گريزى نيست. اما مى شود، با استفاده از تجارب گذشته، و براى حلى معضلات داخلى، از اين مبارزات، منحيث قوه فشار، برعليه بى عدالتى ها، تعصب و تبعيض، استفاده نمود و آنرا سمت وسو داد.

امروز در مراكز تحصيلى، اعتصابات و اعتراضات مختلفى، با رنگ هاى سياسى و مذهبى و قومى ، صورت مى گيرد. اما اين مبارزات نبايد، جنبه مذهبى ، قومى و مورد سوء استفاده سياسى و خارجى قرار گيرد.زيرا مبارزه به خاطرى ايده ئولوژى هاى خاص، هيچ مشكلى مردمی ما را دواء نمى كند؛ بلكه به معضلات وعقب ما نده گى ها و بدبختى هاى ما مى افزايد.

اما مبارزه به خاطرى ارزش هاى انسانى، آزادى، عدالت، مساوات، حق بيان، حق آزادى انديشه و تفكر، حق انتخاب وانتخاب شدن و بلاخره ساير حقوق و آزادى هايی كه درحكومت مردم سالارى تامين مى گردد. اين ارزش هاى انسانى، مربوط به كدام ايده ئولوژى خاص و حكومت هاى غربى نيست؛ و حقيرشمردن اين ارزش ها به مفهومی تحقير انسان و حقی اوست. زيرا اين ارزش ها در اثر مليون ها سال تكاملی و مبارزه ی انسان در روى زمين به وجود آمده است.

از سويی ديگر اين ارزش ها،در نتيجه ی، تز ها و انتى تز های قومى، زبانی،قبيله يى، مذهبى، استبداد ی وديكتاتورى و سر انجام در اثر زحمات و تلاش هاى روشن گران و فدا كارى هايى مبارزان ، براى انسان امروزبه ميراث مانده است؛ كه اين ميراث گرانبها، پر ارزش ترين، نمونه اى از تكامل انسانيت به شمار می رود .

اما نبايد ارزش هاى انسانى را، با غرايز انسانى،حسی قدرت طلبی و جنگ منافع كشور ها به مقايسه گرفت. و اين ارزش ها را نمادى از استعمار، كمونيزم و غربزده گى دانست. زيرا در سايه اى ارزش هاى انسانى و حكومت انسانى،ما مى توانيم، به مدارجى از انسانيت وحاكميت سياسی برسيم. ما به جز از ارزش هاى انسانى و حكومت انسانى، نمى توانيم با هيچ ايده ئولوژى خاصى حقوق تمام انسان ها را تأمين كنيم؛صرف با اين ارزش ها و راهكار ها مى توانيم، حقوقی آدمان را، در سويه های مختلفى، اقتصادى، سياسى، مذهبى و اجتماعى تأمين كنيم.

اما تحصن و اعتصابات، دانشجويانى دانشكده علوم اجتماعى، يک اعتراضى سياسى، قومى،زبانی و مذهبى نيست.
هرگاه شما به شعار هاى آن ها توجه كنيد؛ در آن ارزش هاى انسانى و مردم سالارى را مشاهده مى كنيد؛ نه شعار هاى مذهبى( زنده باد خمينى) و يا خواسته هاى قومى و سياسى كدام گروهى سياسى خاص را؛ هرگاه شما در تصاوير دانشجويانى هزاره را مشاهده مى كنيد؛ اين نماينده گى از پويايى سياسى و مبارزه اى حق طلبى ايشان مى كند؛ كه به خاطری مبارزه با تعصب، دست به تحصن مى زنند؛ كه شما فردا مبادا، گرفتارى كدام تعصب و تبعيض شويد.

پس شما دانشجويانى ساير اقوام در اين امر خير و افتخار آميز، دانشجويانى هزاره را تنها نگذاريد؛ و با آن ها يک صدا شويد؛ به خاطر دفاع از ارزش هاى انسانى، عدالت ، آزادى، مساوات، و مبارزه با فساد و تعصب و تبعيض از طريق صلح آميز به پا خيزيد. هرگاه شروعی يک امر حق را دانشجويانى هزاره نمودند؛ پس ختمى آن را بايد، دانشجويانى اوزبيک، تركمن، پشتون و تاجک نمايد!!!

اما دانشجويانى عزيز، شما تنها با خواست اينكه يک رئيس و يا يک استاد، از كار بر كنار شود؛ به عدالت و
جامعه اى كه در آن تعصب و تبعيض و جود نداشته باشد نخواهيد رسيد. زيرا تعصب و بى عدالتى ها و فساد به صورت سيستماتيک در حكومت نهادينه شده و به حق تبديل گرديده است. هرگاه شما خواسته باشيد با اين مرضى مزمن مبارزه كنيد ؛بايد در مرحله ی اول با همديگر در رابطه به ارزش هاى حكومت مردم سالارى، تفاهم واعتقاد پيدا كنيد؛ در مر حله ی دوم به صورتى سيستماتيک بر عليه آن به مبارزه آغاز كنيد.

هرگاه بنيادی يک حاکميت سياسی به اساس تقلب به وجود بيايد؛ تعصب وتبعيض خود به خود درآن نهادينه مى
شود. يكى از مظاهر تقلب و اساس حكومت هاى تبعيضى«لويه جرگه» مى باشد؛ كه در آن به عوض مردم افغانستان؛ ارباب زور، زر و تزوير، سرنوشت اكثريت مردم ما را تعيين و يا با آن معامله مى شود.

از طرفى ديگر قانون اساسى ما كه نماينده گى از حقوق مردم افغانستان مى كند؛ شما درآن تعصب وتبعيض،
فراوانى را مشاهده مى كنيد. در قانون اساسى صلاحيت هاى رئيس جمهور، بدون حد و مرز مى باشد؛ كه باعث،مشكلات ادارى و سوء استفاده سياسى شخص رئيس جمهور گرديده است. موضوع زبان و هويت در قانون اساسى مبهم و به صورت مدنى و عقلائى حل نگرديده است.

امروز تمام پست هاى دولتى بين زور مندان تقسيم گرديده است. كه هر شخصى به اساسى تعلقاتى قومى درادارات به تغيير و تبديل مسئولين حكومتى مى پردازد. اما يک كارمند عادى دولت كه سال ها در خدمتى حكومت بوده؛ و از طرفى ديگربا آن معاش بخور و نه مير، روز خود و فاميل خويش را مى گذراند؛ به نامى اصلاحات ادارى، منفک گرديده و پست او را براى خويشاوندان و يا به پول مى فروشند. بى عدالتى،تعصب و تبعيض درادارات و تأديه معاشات مأمورين دولتى و غير... به حدى بالائى رسيده است.

پس براى مردم افغانستان و به خصوص اهل مكتب و دانشگاه لازم است، تا با اين بى عدالتى ها به صورت اگاهانه، بدون تمايلات قومى ، مذهبى وزبانى به مبارزه بر خيزد؛ و اين اعتصابات و اعتراضا ت را به شكلی همه گانى در يک فرايندى«جنبش سبز افغانها» به همه نقاط كشور به صورت صلح آميز و بدون خشونت برساند.تا آهسته، آهسته حكومت ،مجبور به اصلاحات گردد و بسوى يک آينده ی كه در آن تعصب و تبعيض و بى عدالتى اجتماعى و جود نداشته باشد، گام بر دارد. البته که برای رسيدن به اين هدف، صبر، تحمل و زحماتی زيادی را بايد، متقبل شد.

كارنامه

گالری عکس

حميد نوابی «کاتوزيان» در سال 1975 درشهر کابل تولد، تحصيلات لسانس ،رشته حقوق و علوم سياسی ، بعد از سال 2000 به خارج مهاجر شد .

آنلاین :

Hamid Katozyan site spip

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • عالی جناب محترم آغای K2 زیان گرامی !
  تو با این گویش دایزنگی که می نویسی ، کشی مرا به خدا .
  با انتخاب واژه ی دهن پرکن قشنگ ( کاتو زیان )
  معلم من نشو ، بی سوادی تبلیغ نکو . به نام خدا ....
  درگیرو دار عجیب که صدای نی از غلیه ی دهل خاموش است و دخترکم زری درگویش واژه ها ی گیر افتاده . چه کار کنم از دست تو ، والله ؟
  عین مشکل با این کلبی حسین و فاطیمه ( فاطمه ) پیزا فروش محله ام دارم . گرچه برای دخترم ( زری ) یک سلایس پیزای مفت می دهد و رویش می بوسد با گویش :
  چی قدر دختری قشنگی داری ، جنابی داکتر صایب . گفتنش .
  عزیز !
  ترا به ابوالفضل عباس ، قمر بنی هاشم ، حضرت زهرا ..
  دیگه ننویس :
  « به خاطری ایدیولوژی ، بدونی خشونت ، دانشجویانی عزیز ، سنگری واحدی ، احزابی واحدی ، مرکز ثقلی احزابی چپی ، شروعی یک امر حق ، مرضی مزمن ... »
  من زبان گویش آدم های مناطق مرکزی را دوست دارم .
  و ما چنداولیان یک بخش محله ی مان را به نام ( قلعه ی هزاره ها ) نام گذاری کردیم .
  خواهش می کنم روی دخترت ( گلثوم ) را از طرف ( پرند ) پسر کوجک من ببوس .

 • باعرض سلام خدمت بینندگان محترم: تحصن واعتراضات دانشجویی سیاسی ومذهبی نیست؟؟؟؟ توگفتی وما باور کردیم . اما خواست من از برادران هزاره این است که ما سنیها چی دیدیم وچی خوردیم که شماها عقب ماندید!!! دراین سیستم حکومتی که مشتی از خاینین ملی وطنفروشان حرفوی ونوکران یهود ونصارا که درلباسهای مختلف دورهم جمع شدند وملت افغانستانرا به اسارت گرفتند ماوشما چه توقعی میتوانیم داشته باشیم؟؟؟ ما عده ای از وطنفروشان درلباس انسانهای صالح شمارا به پرتگاه مرگ نزدیک کرده اند . من بشما حق میدهم که از حق وحقوق حقه تا دفاع کنید اما نه به درخواست نوکران کشورهای همسایه که پشت صحنه قرار دارند ودرظاهر خودرا دلسوز شما معرفی میکنند اما درخفا خوشخدمتی خودرا به دشمنان خارجی افغانستان ثابت میسازند. این حرکات دشمنان دین مذهب ناموس وکشورمان که درهرلباس وقبیله باشند بی پاسخ نخواهد ماند . بچه های اصیل افغانستان از این وضعیت دهه اخیر بشدت رنج میبرند ومنتظر یک جرقه هستند وانشاالله که یک روز به پیروزی خواهند رسید ومنحیث وارثان اصلی این مرز بوم وسرزمین قهرمانان تمامی غلامان یهود ونصارا را که شامل یکتعداد پنجشیریهایی که مرتد شدند وهمکارانشان مانند کرزی وخلیلی ومحقق ودیگرجاسوسان یهود ونصارا را به جزای اعمالشان خواهند رساند. بهتر است که برادران هزاره ما فریب این دوروز قدرت را نخورند وبه آینده هم کمی توجه داشته باشند . تا با سربلندی با دیگرهموطنان افغان خود بتوانند زندگی آبرومندانه ای را داشته باشند . والسلام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس