صفحه نخست > دیدگاه > زنان افغانستان و چالش های اجتماعی و روانی

زنان افغانستان و چالش های اجتماعی و روانی

مرجان عنابی
چهار شنبه 2 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دولت وجامعه جهانی درین همه سال ها کوشیدند تا بتوانند وضعیت زنان را دیگرگون سازند و درروند حیات زن افغان بتوانند وضعیت مطلوبی را حکمفرما سازند. به این هدف درتشکیلات دولت یک وزارت خانه ایجاد گردید، درپارلمان با اتخاذ تدابیرویژه به اصطلاح اعمال تبعیض مثبت باید بیست وپنج درصد اعضای مجلس شورای ملی را زنان تشکیل دهد، قانون رفع ومنع خشونت اززنان به تصویب رسید وتوشیح ونافذ شد، ده ها وصدها موسسه وانجوی شخصی وبین المللی برای به اصطلاح آوردن بهبود دروضعیت زنده گی زنان با استفاده ازکمک های باد آورده دربسترزنده گی مردم افغانستان ایجاد گردیدوبالاخره در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان درعرصه صحت، معارف، تحصیلات عالی و...، تدابیرویژه ی پیش بینی گردید و...؛ اما با این همه امروزه دیده می شود که درجامعه افغانی که بیشترینه تحت تاثیرافکار سنتی خود به زنده گی نه چندان خوب ادامه میدهند افکارزن آزارانه وزن ستیزانه به شکلی نهادینه شده است که به این زودی ها نمی توان افقی را مشاهده کرد که این وضعیت خاتمه می یابد. زن به هیچ ارزش داده می شود وشخصیت زن درخانواده مستقل نیست، حتما زن را باید یک مرد هویت دهد، وزن را درفعالیت هایش حتما باید یک مرد همراهی کند، وقتی می پرسید این موجود انسان است تعجب نکنید اگر شنیدید نه این که زن است.

وقتی به فرود گاه استانبول وارد شدم وانتظار رسیدن وقت پرواز آریانا به کابل را سپری می کردم ، مرد افغان با اینکه خود از آلمان آمده بود با تعجب خیلی واضح می پرسد شما تنهایید ومردبه همراه ندارید؟! درکابل وقتی به اداره ویا دفتری سرمی زدم وحتا درهمین خود آریانا که موضوع تکت برگشتنم به استانبول به مشکل برخورده بود با مدیری ازشرکت آریانا برای حل مشکلم وقتی صحبت می کردم با تعجب ازمن پرسید : شما مرد به همراه ندارید؟! ودرجریان صحبت بارها این گپ را تکرار کرد ه : با شما که یک خانم هستید من چه بگویم ؟! ویا گفته : شما مردی ازخانواده را اگربا خود می داشتید شاید راحت ترمی توانستم با اواین مشکل را بیان وتفهیم کنم؟! و همینطور نسبت ضرورت مریضی ازاعضای فامیلم را به پاکستان همراهی میکردم مرد افغان که خود مثل من همراه مریض بود باورکنید خود نمی دانست که چگونه ازآسانسوراستفاده وبه طبقه دلخواهش برود وقتی دید که مردی همراهم نیست با تعجب پرسید: شما مرد به همراه ندارید؟ ! این من را به یاد دوره طالبان انداخت که آنها هرنوع سفر زن وحتا گردش درشهربه هدف خرید ویا رفتن پیش داکتری را منوط کرده بود به داشتن محرم شرعی(مرد از خانواده اش). واین چنان در خون جامعه تزریق شده طوریکه متاسفانه خود زنها هم به این باور رسیده اند که هویت شان با داشتن یک مرد در کنار شان کامل میشود یا بهتر بگویم وجود مرد یعنی هویت شان و اگر نبود که دیگر اصلا وجود خارجی ندارند.مثلا: زمانی سمیناری قرار بود درکابل به ابتکاروزارت اطلاعات وفرهنگ دایر شود وازولایات مدیران ارشد زن رسانه ها هم باید دعوت می شدند برخی ازخانم ها آمدن واشتراک در سمیناررا منوط کرده بودند به دعوت یکی ازبسته گان مرد شان به عنوان محرم شرعی.

درهرحال داشتم می گفتم ازنقطه نظر فرهنگ سنتی حاکم درافغانستان که حتا شریعت هم توان مقابله ورویارویی با آن را دربرخی وحتا اکثر موارد ازدست می دهد، زن به هیچ ارزش داده می شود واو یک انسان مستقل نیست وطفیلی مرد است. ومن که یکه وتنها جسارت کرده بودم به یک کشورخارجی وآن هم خارج ازجغرافیای ممالک اسلامی؛ این دیگر بدعتی بود درنزد مردم که من مرتکب شده وباید بهای آن را هم پس بدهم و معلوم نیست که درفردای تحصیلاتم وقتی به وطن برمی گردم وبه اصطلاح می خواهم ازتجارب واندوخته های که با خود به وطن می آورم درجهت خدمت به مردمم استفاده کنم چی پیش خواهد آمد چیزی است که فقط خدا می داند.

ازهمه آنچه که گفته آمدم ووقتی به همه آنچه که درسفر کوتاهم به افغانستان به یاد می آورم این دستگیرم می شود که زن افغان دوگمشده دارد که باید سال های زیادی دنبالش بگردد وشاید هم بتواند به دست آورد وشاید هم درآرمان آن خاک شود وبدرود حیات گوید. وآن دو این است:

- امنیت اجتماعی

 • امنیت روانی

زن افغان ازامنیت ومصئونیت اجتماعی محروم است. اوبرای اینکه بخواهد درجامعه امنیت ومصئونیت داشته باشد باید آنگونه زنده گی کند که جامعه وفرهنگ سنتی از او توقع دارد، وبه اصطلاح همرنگ جماعت شودوتمام انتظارات فرهنگ سنتی را برآورده سازد وبرابربه روحیه آن خود را عیارسازد وبا سازفرهنگ سنتی برقصد وبه میل مردان وحتا زنانی که به قول مرحوم شریعتی الینه شده وازخودبیگانه شده وبرابربه منویات مردان زن ستیزوزن آزار وپاسدار فرهنگ سنت وباورقبیله وتبار، وآنطورکه آنان می خواهند زنده گی کند ونه غیرازآن. درغیرآن اورا طرد می کنند وبسترحیات اجتماعی برای اوزندان می شود وهمه انسان های دوروپیش اوبه دشمنان خونی او تغییرهویت می دهند وبه ساده گی دراندیشه آزار واذیتش شده ودرصدد قتلش می برایند.

ازینجاست که زن افغان هیچگاهی امنیت روانی هم ندارد واو دایم دریک تشویش واضطراب به سرمی برد که نکند کاری ازو سرزند ویا عملی را انجام دهد که مردم را نسبت به او حساس کند ودراندیشه انتقام اندازد. او همیشه دغدغه دارد وهمیشه درین فکراست که چگونه خود را می تواند باخواست دیگران که قطعا بسیارمتفاوت وگونه گون است برابر سازد.

ازین جاست که دیگراندیشان وتغییرباوران زن همیشه درمعرض تهدید می باشند وپیوسته درمعرض آسیب زنده گی می کنند وآسیب پذیرمی باشند. آسیب های ازنوع تجرید ازاجتماع، انزواگرایی، تکلیف های روانی وروحی، شکنجه وآزار، طرد ازخانواده وبی سرنوشتی، ازدست دادن شغل وبیکاری، زندان وحصروحجز نقص عضو وبالاخره قتل ومحوفزیکی و...؛ زن افغان امنیت ندارد، ثبات درزنده گیش معنا ومفهوم خودرا باخته است، اودایم درنوسان بین خواسته ها وتن دادن به سنتها ست، زن افغان اسیرسنت هاست ودردامهای که پاسداران سنت کهن وفرهنگ سنتی برایش کشیده اسیروبیچاره است.

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوستان , زن بعنی مادر ، خواهر, همسر، همرا ، و به وجود اورنده بشریت ، زن از نگاه تقدس که در کجا و در چه سر زمینی زندگی می کند ارتباط دارد در سر زمین کشور افغنستان یعنی برده و در همه کشور های اسلامی یعنی شهروند درجه دوم ، چون به گفته اخوند ها زن مزرع شما ست که ؟؟
  در کشور های اسلامی زن اول از طرف فامیل خود یعنی برده برادر ، پدر ، شوهر خواهر ، پدر شوهر ، و همه اعضای فامیل خودش است .
  چون که بنام غیرت همه خواست ها اروز های یک فرد از میان میرود انسان ها در منشور ملل هر فرد حق انتخاب ، ازادی های فردی و اجتماعی خودش را دارد اما ، این ازادی از طرفی مورد سوی استفاده قرار می گیرد وفکر نمی کنم که یکی از قانون های ملل و قانون که جامعه مورد قبول است باید همان شود کشور افغاستان زن ها سال ها قرن ها مورد هم چون ظلم و ستم اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و اعمار خود سوزی بی عدالتی بی مهری فامیل و بی سوادی که نمی توانند از حق خویش دفاع کنند وجود ندارند ما شاید هم چون خیر های بد در جامعه هستیم چرا ؟؟ کو
  عدالت کو گوش شنوا ، اگر هم عدالتی وجود داشته باشد ان هم زیر تسلط یک عهده اخوند و جانیان دزدان است که انها هم نمی توانند عدالت را به عدالت خواه برسانند. عدالت مرده است قانون از بی عداتی فریاد می زند که من نیستم .

 • زن در خانواده از اهمیت چندانی بر خوردار نیست چه رسد به سطح اجتماع . تا وقتیکه خانه بدر میباشیم میگویند دختر مال مردم است زود یا دیر به خانه بخت میرود و باید برود اگر خون گلوی خود را هم زیر بای فامیل بریزیم بچه هایشان بچه ها استند . وقتی خانه بخت میرویم نباید الفاظ کنیم اگر کردیم اول شوهر میگوید اینجا خانه بابیت نیست هر چه من گفتم همان میشود زحمت خانه زنده گی به دنیا اوردن اطفال تربیه انها همه بر دوش ما است اما حق و حقوق ما هیچ است . وقتی در فامیل ما به این حالت رقت بار زنده گی میکنیم بس از دولت و اجتماع چه گله . اجتماع هم از همین فامیل ها تشکیل میشود.

 • با عرض سلام به همه دوستان گرامی! زن یعنی زندگی خواهر همسر مادر وهمه چیز یک خانواده اما هزران افسوس که در جامعه ما زن را مثل مال واموال خرید فروش میرسه ومورد لت وکوب شوهر پدر برادر وخلاص همه مردهای فامیل قرار میگیر د ودر قریه ها مثل مواشی باید قوبله کند ومثل ماشین های چوچه کشی چوچه تولد کند وماشینگلاشوئی گالا بشوه ومثل مایشین ظرف بشوئی ضرف بشویهخمیر کنه نانپخته کند ودیک وکاسه برایهمه فامیل تهیه کند وغیره وغیره وهزار ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یا غیره عیره غیره دیکر اما از نگاه من یک موجود لطیف ونظیف مهربان با احساس کوه صبرو حوصله با قناعت و فدا کار با وفا زیبا و با غیرت وبا همت با صفا پاکیزه با شهامت با محبت با اقصاد با هوش وفهمیده وهزار ووووووووووووووووووووووووووووووو دیگر اما در کشور ما این همه خوبی هایش را نددیده گرفته اورا مجبور به فرار منزل ومجبور به خودسوزی وخودکشی و هزارن رنج وغمی خواسته ونا خواست را درد هزار مشلات را تحمل میکند واگر به دل خود شریک زنده گی اش را خودش انتخاب کند هزار لقب بد برایش نثار میکنند حیف این موجود زیبا ولطیف ونظیف که به دست چنین مردان می افتن وراه فرار هم تا اخر زنده گی شان ندارن واگر صدایشان هم بلند کنند به زندان می افندنش ویا سنگ سار اش میکنند ویا بران لقب های نا درست ونا کفتی می کوید حیف این زن مهربان زیبا به دست چنین مردان

  آنلاین : http://facebook.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس