صفحه نخست > دیدگاه > کابل پرس جاسوسخانه ایران

کابل پرس جاسوسخانه ایران

khan
سه شنبه 27 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این حقیر به این نتیجه رسیده ام کسی که ذهن و روانش با تحصیل ,شهرنشینی, دیدن کشور شورا ها و غرب , گذشته خوب و بد خود ما,کهولت سن ,زندگی در کنار خانم فارسی زبان.. از زنگ قبیله گرایی زدوده نشد بحث منطقی با او ضیاع وقت و از این رو تصمیم دارم یاسین خواندن را خاتمه دهم , بگذار تا جهان است همان باشد که بوده .

کابل پرس? جاسوس خانه ایران! و همکاران قلمی اش هم مزد بگیر های حزب اللهی!! اخرین فیصله محکمه صحرایی ملا عمری ,ادعا پوچ بی دلیل و برهان دیگری از چهره پرچمی – خادی - طالبی نکتایی دار , حزبی- خادی - غورځنګی , پرچمی – اوغانملتی! رفیق رحمت اله روان یا "غورځنګ " کنونی!!.

اینکه چرا جنابشان چنین هذیان گویی و تنها من مخاطب شان نیستم ! وکابل پرس و تمام نویسندگان انرا به یک چشم می بینند!تا اندازه یی جواب واضیعیست اوغان از ادم تا خاتم یکسان باقی خواهد ماند,دوستی و دشمنی شان نیز قبیلوی, انتقاد را انتقام و به کسی حق نخواهند داد تا بگوید بالای چشمشان ابروست !و این گونه ادعا ها اولین و اخرین نخواهد بود ,اوغان های فاشیست مشرب که اینجا مصروف اتهام و دشنام هستند بجای اینکه قلم را بر دارند از خود و سیاهکاری های شان دفاع نمایند وقتا فوقتا مثل روان خان عین ادعا را سر داده و خواهان مصادره و بسته شدن کابل پرس شده اند! .

جرم کابل پرس از نظر اوغان این است که چرا حقایق روشن و ثابت شده تاریخی را که دیگران در باره اوغان نوشته میکنند به نثر میرساند,انان چیزی بنام ازادی بیان را نمی شناسند ومیخواهند دهان مردم را بدوزند از همین رو باسواد و بیسواد در محور تهدید چوب و چماق, هویت, شخصیت و ادرس نویسنده ها ی مخالف خود میچرخند!!.

به هر صورت یکی دو سال قبل از روی تصادف گذرم بکابل پرس افتاد , این همان روز های بود که رحمت اله خان روان را به دلایل که برایم مشخص نشد اخراج نموه بودند ,نام اشنا "روان" مرا وا داشت تا گهگاهی سیاه کاری های او را سایت ها مرورنمایم, هرگز مسایل مسلکی , مطلب تازه و مهمی در ان به چشم نمی خورد دو سطر از خود و ده سطر تکرار منابع خارجی و داخلی...

روز ی از روزها به یکی از دفاعیه اش تحت عنوان " یوازی جنرال شهنواز تڼي اویا بل څوک هم شته " برخوردم میتوان ادعا کرد سر تا پا در دفاع ازخلقی , طالب, افغانملت یا شخصیت های ناهنجار اوغانی کاغذ سیاه کرده بودند! عقل حیران ماند از این رو عین مضون را در سایت های دیگر جستجو تا به سایتی سر خوردم که در پهلوی مضمون عکس رحمت اله روان رانیز نشر و چاپ کرده بودند , زمانیکه گمانم به یقین مبدل شد من هم چیزی های در رد ان نوشتم به علاوه هویت خادی و پرچمی "روان "را چونکه خود اش به ان اشاره یی نکرده بود افشا نمودم ! به نظر میرسید یاداشت های مرا مهم نپنداشته و یا متوجه ان نشده است ..

خیالم در رابطه عبث بود زیرا یک سال بعد یعنی یکی دو هفته قبل درذیل مضمون "خیانت در دفتر اسکاب " متوجه شدم که ایشان هیچگاهی از کابل پرس نبریده و بر عکس بنام های گوناگون حضور همیشگی داشته وگاهی هم مخالفانش را با دو دشنام کوچه بازاری خاصه پیر و جوان اوغان بدرقه میکرده است .

صرف نظر از اینکه قلمم مثل چُکه کسانی را به لگد زدن وا داشته است , بحث فی مابین ما داغ و رحمت اله خان به دو دشنام , تهدید , تضرع و کار سیاسی "روان" شد تا مرا از مسیرم باز دارد چونکه میداند کسانیکه سنگ زیرین اسیاب ودر خط اول قرار داشته و با عوام الناس در ارتباط مستقیم بوده اند در باره اعمال گذشته و حال انانیکه حصار بندی اختیار کرده بودند ! چیزی های مهمی را شنیده و دانسته اند!.

زمانیکه برنامه ها نقش بر اب وپای منطق شان در گل گیر ماند به ضم خود بدون ارائه دلایل منطقی,عقلی و حقوقی ازاینکه مسوول سایت از ملیت بردار هزاره و شاید تحصل کرده ایران میباشند! کابل پرس را جاسوخانه ایران و همکاران قلمی انرا نوکران استخبارات ایران تاپه زد ,مرا از اینکه مثل خوداش فاحشه انترنتی نشده ام گهگاهی تنها دراینجا مینویسم یا به باورایشان شخصیت های سیاسی اوغانی نیک نام مانند محمد گل مومند .....اینک گلخان!و رحمت اله روان!..... را بد نام میسازم ساواکی و نفوذی دشمنان تشخیص داد .

جناب روان .
ابتدا باید حضور خود وگروه کاکا شیرویت به عرض رسانید که رو در روی من با تواز همان سیاهکاری تان تحت عنوان یوازی جنرال شهنواز....اغاز و من در دل نقد ام اینگونه نوشته بودم "جرندیات رحمت اله خان روان و یکجا شدنش باتشکیلات جدید قبیله گرایان نیو نازیست ....!! مرا وا،داشت تاصفات ذاتی این رفیق بی جنبه راکه بودنش در حزب و ارگان خاد وسیله بود تا هدف برای موافقین و مخالفینش اشکار سازم تا تفاوت های تیرزن و تهنه های تیراوران عقب جبهه بر همه عیان شده باشد."

ملگری روان .
با اجازه میخواهم عنوان خودت را کمی اینگونه تغیر " یوازی مدیر روان اویا بل څوک هم شته" و بجواب ان بپردازم : در جریان سده های اخیروطن بی قانونم فراوان کسانی وجود داشته اند که موقف ملکی و نظامی را گاو شیری فکر و به رشوت واختلاس و غصب زمین و جدایداد دولت و مردم .... بنام وزیر, ریس, والی, فرقه مشر ,قوماندان ... مباردرت ورزیده اند , در اداره ما نیزتعداد انگشت شماری را داشتیم که بیشتر از شما حتا با جرم , جنایت , دزدی , اختلاس, فروش سلاح , مهمات وتبانی با دشمن برای شان سرمایه و زندگی اندوختنه اند, در وطن ما این گونه مسایل مافیت داشته از این رو بدان نمی پردازیم ولی انان چون شما دبل پاک بودن , مبارز بودن و قبیله گرایی نکوفته اند.

از جانبی هم گل های سر سبد حزب (خادیستان) خود را در برابر امراض اختلاس, رشوت , خیانت , سوه استفاده وظیفوی, قبیله گرایی , قوم پرستی واکسین کرده بودند, در انتخاب شان نیز عطف توجه صورت میگرفت از همین رو طی سه چار ما از طریق چند جلسه و کمسیون پذیرش شان تائید میشد اما شما و و یک عده بقایا کام واگسا از این مهم مستثنا هستید چونکه از مرکز انتخاب نشده اید حضور تان در ارگان به حساب برو برو بوده است ! اکثرا نود نه فیصد خرابی از افراد چون شما و بقایا جرم جنایت دو دوره قبلی سر میزد به یقین کامل گفته میتوانم که اداره زیر نظر خودت و شعبه روغنیات و مالی الوده ترین بخش خاد انجا بود .

جناب کارمند ارشد خاد .
اگر فردی در خارج از کشور زندگی وتحصیل کرده باشد ایا باید دلیل جاسوس بودنش پنداشته شود ؟ اگر چنین است پس جمعیت عظیمی از مردم ما نیز نوکر پاکستان و ایران اند؟ شماو اولاد هایت تان باید حلقه نوکری پنجاب و سویدن را به گردان داشته باشید ؟!

یا هر که در کابل پرس چیری نوشت باید جاسوس کشور بیگانه باشند ! اگر اینگونه احساساتی و قبیلوی قضاوت نمایم پس قبل از ما این افتخار را شما داشته اید که در کابل پرس مینوشته اید! هر کی اتهام و تهمت بی جا وارد کنند شاید از بیسوادی عدم اگاهی و شناخت از واقعهات ویا کینه و بغض لایتنایی اش در مواردی ! سرچشمه گرفته باشد اما شنیدن اینگونه مسایل از فرد تطبیق کننده قانون یا پولیس مخفی عجیب به نظر میرسدباید گفت زهی از این پنداشت مسوول با تجربه و ارشد استخبارتی!

اگر کمی به گذشته نچندان دور بر گردیم میبینیم که خسر بره های تان بخاطر تبانی وعضویت گروه شیعه که مرکز اش در ایران قرار داشت" حرکت محسنی صاحب" چند بار از جانب خاد گرفتار و مدتی زندانی بوده اند در حالیکه با انها همکاسه و در یک حویلی زندگی داشته اید از این نظرم هم چسپ اینگونه اتهامات بشما بیشتر است تا ما .

همچنان خانه تان بدون محافظ و بادیگارد در جای قرار داشت که در هشتاد متری ان انفجار قوی در یک رستوان رخ میداد , در سه صد متری اش رادیو محلی را گروه گلبدین حریق و محافظین اشرا سرمی بریدند ,چندین تن از کارمندان خاد و منسوبین پولیس ... در گرد و نوا خانه تان ترور و تیزاب پاشی میشدند ! ولی به شما کسی اسیبی نمی رسانید ! در حالیکه مدیران همردیف تان در جمع کارمندان و پهره داران بیست و چار ساعته در داخل مدیریت ها خواب و راحت شان سلب هر ان بر بام ,دروازه و پاسبان سر میزدند !.

رحمت اله خان روان
اگراز اسمان وزمین برای قبیله ریسمان میبافید و اشاره غیر مستقیم تان به دو گروه شیعه مقیم ایران و یا ارتباطات حکومت ربانی ( ائتلاف شمال) زمان سیطره طالب نوکر صفت و اشغال مخفی بواسطه پنجاب ! با ایران باشد (و این به امثال من هیچ ارتباطی ندارد الحق در بین تمام گروه ها نوکران اجانب حضور داشته است شاید هیچ عاقلی منکر ان نباشد وحواث سی ساله اوغانستان را سویس جنگ دوم قرار داده است " خدا حق میداند که معنی این سویس انزمان ر ا بدانی"!) از این رو انان را مثل هر اوغان قوم گرا غلام ایران خوانده اید !بی خبر از اینکه باز هم شما در خط مقدم غلامی به ایران قرار دارید نه دیگران .

میرویس خان غلجایی تان از جانب لشکر اشغالگر ایران به مقام و منصب رسیده و سفر های بنام تجارت!!به ایران میکرده است .
احمد خان ملتانی یا درانی یا بابا تان یا موسس اوغانستان نیز از جانب ایران بر کشیده وصاحب مقام ومنزلت شده است .
حضور گلبدین در ایران حشر و نشر طالب با ایران و پرداخت جیب پولی ریس دولت تان از جانب ایرانیان نیز حکایه از نزدیک بودن به انان را میرساند .

در کل این ادعا پوچ و خنده اور تان بدان میماند که قوم گرایانی بلند پایه از پرچم یا کور خود بینا مردم بمانند گلخان , توخی, ودان و خلقی زرغونی بنام تنی بگویند کسانی در بین ما وجود داشت که به روس ها نزدیک بودند !

یا هفت گروه اوغانی حزب سلامی , حزب اسلامی خورد , اتحاد اسلامی , حرکت انقلاب اسلامی , معاذ ملی , نجات ملی , وگروه طالبان حتا اینک سه گروه مخالف کرزی که در پاکستان زیر نظر ای اس ای پرورش یافته اند را با سکولر یست های غربی تان نادیده انگاشته و انگشت اتهام شان بطرف دو گروه و یا دولت که ملل متحد انرا برسمیت شناخته بود نشانه رود !!! فاشیستان ایا گروه های یاد شده را از این قاعده مستثنی کرده میتوانید؟ ایا در اینگونه مسایل شاهین ترازو بطرف شما سنگین تر نیست ؟

جناب مدیر روان یا غورځنګی صاحب.
در ان مضمون تان از تنی دفاع جادانه نموده و در ذیل مضون خیانت در دفتر اسکاب برای شهید نجیب اله سر شکستانیده اید ! در حالیکه تنی اولین کسی بود که بر ضد نجیب و مصالحه اجباری او بم های بایلری ریخت بعد کشتن مردم دولتی , ملکی با اسرار مهم نزد دشمنان داخلی و خارجی اش پناه برد ! همچنان تنی و گروه غورزنگی اش در شهادت داکتر سهم فعال داشتند پس این دو تضاد فاحش را درکدام "جرگه" اوغانی اشتی خواهی داد؟ اگر درصف غور حنگ تنی( فرکسیون تنی بنام "غورځنګ" یاد میشود ) قرار دارید !!چطور امکان دارد تا ازپهلوی چکمه های پرخون او برای داکتر نجیب دمبک بزنید....

اگراز جمع استفاده کنندگان سیاسی و شخصی حلقه نجیبی خود را بحساب میاورید ! انان نیز ظاهرا با تنی و گروه اش در مخالفت و مخاصمت اند و این استفراغ یا به ضم خودت "استفراق " شده ها همان صفت عاریتی حلقه قبیلوی گلخان- توخی- ودان .. میباشد که در رابطه پرچمی ها ی که با ائیتلاف شمال نزدیگ و برضد پاکستانی عرب و گلبدینی ها جنگیده و زندگی من و ترا تا امروز تضمین کرده اند ورنه پیشوا با فرار نیمه شب و تبانی با گروه های ضعیف ظاهر شاهی وگلبدین ... همه را در بحر هند غرق و خود نزدیک به ساحل نجات پا گذاشته بود !استفاده مینمایند.

اگر با علومی تشریف دارید این استفراغ و تنی پرستی را چگونه خدمت وارث پرچم توجیه خواهی کرد زیراعلومی و تنی چون دو قطب متضاد یکدیگر اند.

و یا اگر خود را در جمع حلقه یاران حقیقی کارمل صاحب جا میزنید باز هم تنی پرچمی ها را بدون استثنا بشمول تو نوکر روس ها خطاب داده است !!

جناب پرچمی !!
از طالبان نکتایی دار یا پدر فاشیزم اوغانی ها"...اشرف غنی " نیز دفاع نموده اید این اوغانملتی گری را با کدامین شخصیت تان غورزنگی, پرچمی, خلقی, طالبی... سازگار بدانیم؟ .

طالب که جز کشتن و سوختن و تروریست پروری کاری نکرد از خارج وداخل از دایچوپان ,باغنی و توره بوره سرباز گیری و به شمال و مناطق غیر اوغانی رفته, مردم کشته, خانه حریق کرده ونهال محمد گل مومند ,عبدالرحمان خان , نادرغدار ... را ابیاری وظاهرا داکتر را شهید کرده ....ترا از دفتر تجاری و قصر ات فراری ساخته را چگونه قابل اشگ ریختن پنداشته یی؟

میدانم جوابی نخواهی داشت فقد از زیر ریش تان رژه کشتاندم تا ثابت کنم که قبیلوی یا بگفته انگریز ها فریشی freshy..... تشریف دارید !

جناب سرمایه دار صاحب .
اینکه من تنها در کابل پرس مینویسم مگر چیزی را ثابت خواهد کرد ؟
کسانی در این سایت به خلق وپرچم دو دشنام میگفتند خاد را با اکسا وکام مقایسه میکردند تو و بایانی ... خاموش بودید از این رو من در جواب بعضی از هم قبیله یی های اوغانی ات که دوپا را در یک موزه و رفتار و کردار خلقی ها را به ما نسبت میدادند خود را پرچمی معرفی و تا اندازه ی دفاع کرده ام من در پشانی ام پرچم ننوشته بودم از ان زمان خلقی های ادمکش و جنایت پیشگان طالبی و گلبدینی.. در هر پیام شان مرا پرچمی و خادیست معرفی میکردند منم بدان قانع ,اگر قرار باشد که برای من کابل پرس و ایران پول داده باشند چرا کابل نروم پول های بیشتری از انگریز و امریکا و پاکستان نگیرم همانند حلقات اوغانی خارج و داخل حاکمیت کنونی یا بگفته خودتان همانند رفقا انقلابی دیروزی ات که صاحب قصر و بلند منزل ها شده اند !.

همچنان ایا تنها من هستم که اینجا مینوسیم و یا اوغان ها ازبک ها تاجک ها و هزاره ها, چپیها و راستیها ... !!!کابل پرس نیزنگفته است که سایت بروی دیگران بسته و تنها هزاره ها وحدتی ها میتوانند اینجا بنویسند , از سوی هم من بنام سایت پرچم اینجا حضور ندارم .

این ادعا خالی از منطق و ثبوت از کسانیکه پوتانسیل بالا را از کا جی بی به ارث برده است طفلانه و احمقانه جلوه میکند گیریم که اطلاعیه ابتدایی در رابطه به کابل پرس و نویسندگان ان را که غلام ایران اند بدست اورده اید حد العقل انرا به فورمول ساده واولیه استخبارتی "سه کی"و" سه چی" انداخته و نتیجه گیری میکردید تا شرمنده و رسوا و دورغ گو جلوه گر نمی شدید میدانم که بو یی از سه کی و سه چی بدماغت نرسیده از همین رو فیصله های جرگه مانند اوغانی میکنید ! از همین جا باید خلا و نواقص کار خاد و بعضی اتهام های مخالفین را در مورد ان اندازه کرد.

جرم من این است که از حق دفاع کرده ام, وطنم و مردمم را دوست دارم, درک کردم که کجا و کی ها چگونه بر پیکر خونچانش زخم های بیشتر وارد میکنند , جرم من این است که گفته ام تریاک کاری , مکتب سوزی ,انتحار, تجاوز به مال و منوال مردم جنایت است ... نوکری به اجانب بلخصوص پاکستان و عرب.... جنایت است , جرم من بیان حقایق تاریخیست جرم من عنوان کردن سرشماری ,خراسان نامی و اریا نا کهن است که به همه ارتباط دارد نه به یک طایفه و قوم ناقل ..... مگر تاریخ برای تاق نسیان نوشته شده است یا برای خواندن والهام و عبرت گرفتن ؟

امیر کور ثانی" روان خان".
اگر شوق پراوازه شدن در کله دارید راه های دیگری هم وجود دارد! شما در بخش مهم خاد قندهار اجرا وظیفه کرده اید همه میدانیم که ملا نقیب , حاجی لطف و پسر اش گل اقا شیرزی, امر لالی , گروپ های پوپلزایی های طالبان ارغستان حاجی عبدالرزاق و احمداله, حاجی احمد پسر حاجی مغاش , گروه سر کاتب عطامحمد با خاد ارتباط داشتند و با گروپ هادیگر نیز پروتوکول های عقد شده بود و کاری های را به نفع حاکمیت ما انجام میدانند حتا ارزگان و زابل معاصره را اکمالات میکردند , اگر بز دل و معامله گرو قوم گرا نیستید, اگر هنوز هم طالب موقف راحت وارام نمیباشید خاصیت روشنفکری را یکطرف گذاشته به بیان حقایق ان زمان بپردازید زیرا هر یک انان ادعا همردیف بودن صحابی و غازیان صدر اسلام را میکنند .

با پرداختن به این مسایل از یک سو پر اوازه و از طرف دیگرچهره ها و شخصیت ها و ماجرا های ان زمان عیان و شمه ازکار و فعالیت ارگان ما به دوست و دشمن واضیع واز مدرک طبع و نشر قصه خوانی پشاور صاحب پول فراوان خواهی شد .

اما حالا این راه که تو میروی به ترکستان منتهی میشود ,این افکار روشنفکری, پرچمی , چپی نیست اگر اافغانملتی تشریف پیدا کرده اید هر سطر دفاعیه تان از اعمال و کردار اوغانی درست بجا و قابل توجیه یست .. ما هم گپی در رابطه نخواهم داشت .
په دره ناوی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوست ارجمند خان ! معلوم شد که دشمنان شما پاسخ قناعت بخشی به شما نداشتند و خیال کرده اند که در دور و پیش آخورگاه قبیله قرار دارند !!

  • سلام مزاری صاحب .

   همیشه حق پیروز است مردم غیر اوغان وطن ما همیش از گذشت و مدار و منطق کار گرفته اند .
   خان

 • دوستان ارجمند کابل پرس? اقای محترم خان خادست پرچمی همیشه ازابراز موضوعات مهم عمده خاص به حاشیه میرودفقط میخواهد در دفاع یاران قبلی خویش بطوری غیری مستقیم باهم شخصیت سازی کند موضوعات خیلی ضعیف وبی اهمیت در مورد هر کی پیشکش می کند خادیست ها واعضا حزب کمونست خلقی وپرچمی فعلاولوباهم جدا میباشد ودر چندین حزب وشاخه های مختلف تقسیم شده است ولی بازهم باهم متحد میباشد مرام وهدف شان یکسان میباشد رازهای اصلی را قطعا افشاه نه می کند بنا بالای هیچ خلقی وپرچمی باید اعتماد نکرد.نبشته های خان مشکوک واغواکننده وخارج از جهت های اصلی که وظایف انجام شده وعملکرد های خادست ها را بر ملا سا زند میباشد که درهیچ نبشته خویش تا کنون برملا نه ساخته است اینکه خان نیز در خاد کارکن بود نخست باید در مورد وظایف مربوطه خویش که به نفع حزب خلق ودولت دست نشانده روس انجام داده است باید هموطنان رادر روشنی قرار دهند؟ این هیچ قابل قبول نیست که سایر کارکنان خاد وظایف مهم راانجام داده باشد وخودش فقط سیل بین بوده باشد ان هم در شرایط بس مهم داغ ولایت قندهار؟ معلوم است که در خاد از وزیر، رېیس ،مدیر،امر والی کارمند خیلی پاین رتبه سرو کار با انجام وظایف خاص دا شت هویت شخصی خان نیز مشکوک به نظر می رسد که باید در مورد شان توجه لازمه شود خادست ها ازچندین پوشش استفاده می کند تا با اهداف خویش نا ېل ایند این هم جای سوال باید باشد که خان روی کدام دلچسپی خاص تنها در کابل پرس خودرا سنجاق کرده است؟ زیرا نبشته ها ومضامین اکثریت مطلق نویسنده ها ی افغانی در چندین سایت انترنیتی قابل مشاهیده میباشد تنها خان است که بغیر از کابل پرس ان هم به هویت جعلی جرائت نوشتن در سایر سایت های دلخوا خویش مربوط شاخه هایکه از حزب خلق جداشده است کرده نه میتواند؟

  آنلاین : خان خادست پرچمی کارملی

  • سرباز قبیله یا فهم سا غورزنگ خان .

   وظایف خاد یا اسخبارات یا پولیس یا اردو یا وزارت خارجه معلوم است باید کمی عقل داشت تا تا اندازه یی تشخیص داد .

   وظایف خاد در بخش سیاسی ومنافع کشور و مردم خلاصه میشود کسانیکه از ایران و پاکستان اسرائیل ...نودنه کشور پول سلاح مواد انفجاریه میگرفتن مکاتب پل ها تاسیسات عامه .........منفجر میکردند شهر ها را راکت باران مینومدند خارجی های تروریست را از تمام جهان با خود جمعبه جرم و جنایت مباردت میکردند ا انان را پای میز قاضی و قانون استاده میکردیم . با گروه های مسلح مخالف ارتباط میگرفتیم در بدل پول و کار سیاسی ...............انان را به به عدم جنگ شوق میدادیم تعداد زیادی انانرا به دولت یکجا مینودیم ...

   اینکه تنها در در اینجا مینویسم کار خودم است من خوش ندارم تا در سایت های فاشیستان اوغانی بنویسم از سوی هم انان به هر کی اجازه نوشتن را نمی دهند همچنان سایت های دیگری وجود دارد که بنام پرچم و از نام پرچم و رهبران ما سوه استفاده میکنند هر کدام دنبال منافع فرکسونی خود و تباری خود هستد هستند سایت ها وچهره های صادق حزب ما که برای شان احترام دارم چون عظیمی صاحب, انجینر نعیمت صاحب, علومی شهید, بریالی مرحوم , شادان شهید ,یقوبی شهید , باقی شهید ..... من دنباله رو اینها میباشم .

   اگر کسانی فکر میکنند تا از دزدی چون گلخان اکبری , ودان,توخی یا یارمحمد دزد............پیروی بکنم در اشتباه اند .

   اینکه چند بار در گذشته داستان تکراری که چرا در کابل پرس? مینویسم دردی را دوا نخواهد کرد . اوغان گله یی چریده اند از این رو اصل مضمون را نادیده و به حاشیه میروند ..
   اینکه نام تانرا غلام رضا و غلام علی جوره بیگ یا مسعود دوست می گذارید همه ماهیت اوغانی تانرا شناخته است کسی تحریک نخواهد شد از سوس هم من دنبال منافع قومی و قبیلوی نبوده ام و نیستم عضو صادق حزب هستم اگر جای از قوم بخصوص گروه بخصوص یا جنایت کاری دفاع کرده ام مهربانی کنید بریام نشان بدهید .
   خان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس