صفحه نخست > حقوق بشر > بخشی از جنایات مافیای نادری ها در سمنگان

بخشی از جنایات مافیای نادری ها در سمنگان

شورای اجتماعی سراسری هزاره های اسماعیلی
شنبه 6 اكتبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

این بارشمه ای ازسلسله جنایات وحشیانه وبیدریغ این خاندان درولایت سمنگان پرده برداشته میشود.
خواننده گان عزیز! طوریکه به ملاحظ میرسد.افشای هربخش ازجنایات این خاندان قلب هرانسان مسلمان را جریحه دار میسازد ودقیقا کارنامه های جنایت این خاندان مشابه به همان اشخاص سفاک تاریخ میماند که بخاطر حفظ منافع شخص اش در برابر انسان های مظلوم درهرزمان استفاده نموده اند.
این خاندان چنان حیله گر،محیل وهمزمان سفاک میباشد که دست هرانسان سفاک دیگری تاریخ را ازپشت بسته اند.زیراهمه حاکمان قدرتمندزمان،بزرگان وانسانان پاک نیت وصادق را باگرفتن چهره معصومانه وبا حیله گری که دارد بازی داده ومیدهد.
پس سوال اینجاست !با این وسعت جنایات که در برابرآن مردمان مظلومیکه ایشان را بحیث پیر،پیشوا وحتی.....پرستش میکردند.چه دلیلی میتواند با چنین وحشت وبربریت بامظلومترین وبیدفاع ترین مردم برخوردکرده اندوتااکنون بیرحمانه ادامه میدهند.
فقط یک جواب میتواند باشد.که قتل ،کشتارووحشت جزازخصلت های ذاتی ،فطری وطبیعی این خاندان است که بخاطر حفظ منافع وقدرت شان ازهیچ گونه جنایات دریغ نمیکنند.
چنانچه تهیه این گذارش به استناد گفته های شاهدان عینی صورت گرفته است. که یک قسمت ازحوادث دیگری درپیوست به اعمال وعمل کردهای این خاندان نسبت بزرگی جنایات شان رامرورنمایم.
این بارازطرف این خاندان سفاک وجنایتکار،جنایاتکه درحق ملیت هزاره ازقوم ترکمن پشتی بند اسماعیلی در ولایت سمنگان وقتل های زنجیره ی بیرحمانه که صورت گرفته است. برملا میگردد که واقیعا برای هرانسان با احساس تکاندهنده است.
1-شهید عاشورعلی بیگ بزرگ قوم قریه پشتی بند ولایت سمنگان که فطرتا یک شخصی باغرور ،متدین ،مخالف هرگونه ظلم وبیدادگری بود.که همواره بخاطر کچ رفتاری ها علیه مردم مظلوم اش دربرابراعمال زشت وظالمانه خاندان کیان ایستاده گی مینمود. درحالیکه این بزرگ قوم ازنظرمذهبی اسماعیلی وبه اساس ترس حاکم گویا مرید شان نیز محسوب میشد.
متاسفانه ارباب عاشورعلی بیگ بزرگ قوم مردم پشتی بند رابعداز احضار دردره کیان درزندان شخصی خویش به مدت هفت شبانه روزدر بین آب ایستاده نموده وتوسط افراد مسلح به طوری دوامدار این معزیزوموسفید قوم رامکررا لت وکوب وتحقیر وتوهین می نمود. تابالاخره بتاریخ15/3/1363 همراه بادوخواهرزاده جوان اش ملا امام قل ولد علی قل ویار بیگ ولد سیدقل را درقریه اغرقل پشتی بند ولسوالی خرم وسار باغ ولایت سمنگان به هدایت سید منصور نادری وسیدجعفرنادری توسط قوماندان عمومی ودیگر ملیشه های مسلح خویش درمحضرعام که بالاتر از پنجصد نفرمیرسید. بسیاربیباکانه بدون ترس ازخدا(ج) .قانون ومردم بیرحمانه وظالمانه تیرباران نمودند.وبرعلاوه بطوروحشیانه هزارهاسیرغله (گندم.جو.زغیروغیره) و درحدودصدهاراس حیوانات وصدها تخته قالین وگلیم راچوروچپاول وغارت وهمچنان درحدود ده هامنزل را تخریب وویران سپس آتش زدند.
این خاندان بیرحمانه ده ها تن ازمردم رادرزندان شخصی خودزندانی وتحت شکنجه طولانی قرارداده وبه ده ها فامیل ازترس وحشت شان درولایت سمنگان وولایات مختلف دیگرفراری شدندوباوجودآنهم به تعقیب دوستان باقیمانده شان برآمدندوبطورزنجیره ای وهدفمندایشانرا یکی پی دیگری ظالمانه درساحات مختلف به شیوه های گوناگون به شهادت رسانیدند.
2-درسال1360 رحیم علی فرزندسرفرازخواهرزاده عاشورعلی بیگ بدون هیچ دلیلی درقریه خواجه میرپشتی بند ولایت سمنگان قبل از شهادت عاشورعلی بیگ از طرف سیداقبال ازقریه شترجنگل ولسوالی دوشی ولایت بغلان یکی از قوماندان مسلح سید منصور نادری به شهادت رسانیده شد.
3- درسال1361 بندعلی فرزندان ملاکیامرزخواهرزاده های عاشورعلی بیگ بدون هیچ دلیلی درقریه منکبودپشتی بند ولایت سمنگان ازاثریک توطیه از طرف افراد مسلح کیان به شهادت رسانیده شد.
4-درماه دلوسال 1363ضرب علی بیگ فرزند عاشورعلی بیگ بدون هیچ دلیلی توسط برادرمیر افغان ناظر سیدمنصورنادری درولایت سمنگان به شهادت رسانیده شد.
5- درسال1363 دادخدافرزندمحمداکبربدون هیچ دلیلی درقریه اغرقل پشتی بند ولایت سمنگان از طرف افراد مسلح سیدمنصورنادری به شهادت رسانیده شد.
6- درسال1363 شرف علی فرزند ملا کیامرز خواهرزاده عاشورعلی بیگ که به مرضی اپندکس مبتلا شد . متاسفانه به دلیلی عمدااجازه ندادند قوماندان مسلح سیدمنصورمظلومانه دربرابرچشمان فامیل شان وفات نمود.
7-درسال 1363گل محمد فرزندامیر محمدنواسه کاکای عاشورعلی بیگ درقریه اغرقل که جهت کشت وزراعت رفته بود .ازطر ف افراد سید منصور به شهادت رسید.
8-درسال1363شهیدمحمدیار فرزندیارمحمدیکی از اقارب عاشورعلی بیگ نیز از طرف افراد سیدمنصور درقریه پشتی بند ولایت سمنگان به شهادت میرسد.
9-درسال1372دین محمد فرزندامیر محمدنواسه کاکای عاشورعلی بیگ دراثر یک توطیه افراد سیدمنصور نادری درکوتل رباطک به شهادت رسید.
10- درسال1373 حاجی فیض علی فرزند ملاکیامرز خواهرزاده های عاشورعلی بیگ بدون هیچ دلیلی در ولایت سمنگان درشهر ایبک که درسرک عمومی درمقابل قراول به اصطلاح فرقه 54 سمنگان روان بوداز طرف افراد مسلح سیدمنصوربه شهادت رسانیده شد.
11-درسال 1373ااخترمحمد وصفرمحمدفرزندان سلطان علی هردوبرادرنواسه های عاشورعلی بیگ درکوتل رباطک ولایت سمنگان که جهت جمع آوری هیزم رفته بود.ازطرف افراد مسلح سیدمنصور بعداز لت وکوب زیادبه شهادت رسانیده شد.
12-درسال 1373شیراحمدفرزند غلام شاه نواسه کاکای عاشورعلی بیگ ازاثر یک توطیه افراد مسلح سیدمنصور نادری به شهادت رسانیده شد.
13- درسال1373قربان علی فرزند امام قل خواهرزاده عاشورعلی بیگ دراثر یک توطیه افراد سیدمنصور نادری درهمکاری مستقیم سید شهاب الدین درکوتل رباطک به شهادت رسید.
14-درسال 1385شهید لعل محمدفرزندامیر محمدنواسه کاکای عاشورعلی بیگ درخانه اش درولایت سمنگان از طرف افراد مسلح سیدمنصور نادری بیرحمانه به شهادت رسید.
15-درسال 1393که ازخانم دومی شهیدلعل محمد دودختر ودوپسر بجا مانده است بطور مخفیانه یک دختر ده ساله به اسم فاطمه ویک پسر هشت ساله به اسم خدابخش راسید منصورنادری به خانه خود برده است. باوجود تلاشها ومراجع متواتر درمحمدبرادرلعل محمد ودوخواهراش به خانه سید منصور به شدت مورد تهدیدواهانت قرارمیگیرد.از دادن دختر وپسرشان امتناع میورزد.اماتا اکنون از سرنوشت شان اطلاعی دردست نیست.
16- طبق گفته های مردم عذاب کشیده هزاره اسماعیلی قریه پشتی بند ولایت سمنگان که ازسال 1360الی اکنون دردوره های مختلف قدرت های دولتی درهمکاری تعدادی ازاشخاص فاسدبا خاندان سید منصور نادری که ازاثرظلم واستبداداین جنایتکاران ده هاطفل .پیر مرد وپیرزن آواره وسرگردان. از بی دوائی وبی غذائی تلف شدندوطبق گفته های مردم محل هزاران گفتنی دیگری نیزدارند.که درین صفحه گنجایش نداشته ویازبان هیچ شاهد حوادث توان گفتن آنراندارد.
به گفته ایشان بخاطردانستن وآگاهی مردم شریف افغانستان قسمت ازحوادث توضیح وفقط به همین اندازه میتوان گفت درغیر آن هیچ انسانی مظلومی درچنین حالت واوضاع نمیتوان هزاران گفتنی های نا گفته را گفت.زیراهنوزکه هنوزاست خاندان سیدمنصورنادری بنابه هردلیلی قدرتمندوقدرتمندتراست.
در پایان دوستان عزیز! پیشنهاد مینمایم که درمورد راهکارهای موثر بخاطرجلوگیری وتکرارنشدن چنین حوادث ازطرف خاندان سیدمنصورنادری وکیل شورای ملی با ما همکاری نموده ابراز نظرمشخص نماید!
باعرض حرمت
شورای اجتماعی سراسری هزاره های اسماعیلی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس