حميد کاتوزيان

حميد نوابی «کاتوزيان» در سال 1975 درشهر کابل تولد، تحصيلات لسانس ،رشته حقوق و علوم سياسی ، بعد از سال 2000 به خارج مهاجر شد .

Hamid Katozyan site spip

جستجو در کابل پرس

fond=inclure/footer} dir="rtl" />